The Naked Philosophers (from Physiologus)

 

Վասն մերկ իմաստասիրաց

Սիւնդիմոս սոփեստէք է որ են մերկ իմաստասէրք ամենեւին հանդերձ ոչ զգենուն եւ անիրաւ ոչ գործեն եւ մարմին կենդանեաց ոչ ուտեն. բայց միայն կաթն եւ բրինձ եւ այլ սերմանս խոտոց եւ բանջար եւ պտուղ ծառոց. գինի եւ շաքար. եւ ասեն, թէ ի պարսից դեսպանքն առ նոսա առաքեալ. զոր ընդ իւրեանց սովորութեանց այնպէս մերկացուցեալ տարան առաջի թագաւորին որոյ տեսեալ կանայս մերկս ի սպասաւորութեան դրդուեցաւ ի ցանկութիւն. եւ հրամայեալ ի թագաւորն տալ նմա կանայս ի խառնակութիւն՝ տալ նմա երից անգամ. եւ դարձեալ  տեսեալ զնոյն ձեւ սաստեաց նմա արքայն, թէ աշխարհին ձերում ամօթ է. պատասխանի ետ ցթաւաորն, թէ անդ ամօթն ծածուկք են. եւ հրամայեաց ծածկել զնա եւ ածել յառաջ։ Եւ կոչեալ դեսպանին զարքայից արքայ. Ծիծաղեցաւ եւ ասէ. Աստուած ոչ է մահկանացու, բայց արքայից արքայ։ Եւ ասէ, թէ մեծապէս ճաշ ուտէ արքայն ձեր. Արդ կազմեայ ինձ հանգոյն նմին. Եւ նա զենեալ բազում կենդանիս. Գարշեցաւ արքայն. Մերժեաց եւ ասէ. այս չէ ճաշ, այլ պատերազմ եւ արեան հեղմունք։ Եւ այն պաշտօն է նոցա. զի առաւօտուն ելեալ երկրպագեն արեգակն եւ ասեն. Մեք զքեզ կարծեմք Աստուած. Թէ այլ ոք կայ արարիչ քո. Նմա լիցի երկրպագութիւն մեր։

The Naked Philosophers

The Gymnosophists are naked philosphers who wear no clothing whatever and perform no unjust deeds. They do not eat the flesh of animals—feeding only on milk, rice, herbs, vegetables, the fruit of trees, wine, and sugar. Now it is said that an envoy had been sent to them from the Persians. In accordance with their own custom, they stripped him and took him before their king. When [the envoy] saw the naked women in service, he became aroused with desire. The king ordered that women be given to him for intercourse, three times. When, again, [the envoy] was observed to be in the same [aroused] condition, the king got angry with him and said: "In your country, this would be shameful." [The envoy] replied to the king: "There [in my country] the shameful parts are covered up." Then the king ordered that he be clothed and brought before him. The king called the envoy of the [Persian] king of kings and laughed, saying: "God is not mortal, but the king of kings is." [After this, the Indian] king said: "Your monarch eats magnificent meals. Make a similar [banquet] for me." [The envoy] slaughtered many animals, and the king was repulsed. Refusing [the meal], he said: "This is not food, but a war and bloodletting." Their religion is as follows: when they rise at dawn, they worship the sun and say, "We consider you to be god, but if there is something that created you, then let our worship be to it."

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians