The Crow and Its Chicks (from Physiologus)

 

Վասն ագռաւուց եւ ձագուցն

Յորժամ հանէ ագռաւն զձագսն ի ձուոյն, երթայ հայրն եւ մայրն եւ մոռանան զնոսա. իսկ ի մոռանալ ծնողաց եւ ոչ կերակրելն յայնժամ յԱստուծոյ խնամոյն գիջութիւն անկանի ի բերանոյն. եւ որթն ծնանի ի նեխոյ գիջութեան. Ժողովին ճանճք եւ մնճղուկք եւ ի ճանճացն կերակրին. մինչեւ կարող լինին թռչել եւ որսալ իւրեանց կերակուր։

The Crow and Its Chicks

When the crow's chicks emerge from their eggs, their mother and father leave, forgetting them. Because of this, they are not fed. It is then, through God's care, that moisture comes into their mouths, moisture which brings forth worms. [The worms] attract flies and gnats. [The crow's chicks] feed on these flies until they are able to fly off and find their own food.

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians