Stag (from Physiologus)

 

Վասն եղջերուի

Բարոյախաւսն ասէ վասն եղջերուի թէ կարի թշնամի է աւձի. յորժամ փախչի աւձն եւ մտանէ ի ծակն՝ երթայ լնու զբերանն ջրով եւ գայ ի ծակն ուր աւձն է. եթէ ելանէ՝ կոխէ եւ այնպէս սպանանէ. եւ թէ ոչ՝ զջուրն հեղու ի ծակն եւ սատակէ։

Stag

Physiologus says about the deer that it is extremely hostile towards the snake. When the snake flees into a hole, the deer goes and fills up its mouth with water and returns to that hole which the snake has entered. Should the snake emerge, [the stag] tramples on it and kills it. Otherwise, [the stag] pours the water into the hole and kills it that way.

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians