Snake (from Physiologus)

Վասն աւձի

Բարոյախաւսն ասէ թէ երեք բարք են աւձի.

Առաջին բարքն՝ յորժամ ծերանայցէ եւ աչքն վատիցեն եւ կամի մանկանալ. ի պահս մտանէ եւ նահատակի եւ ձգէ Խ տիւ եւ Խ գիշեր. մինչեւ մորթն թուլանայցէ եւ գգտանիցէ քարածերպս ինչ նեղ եւ մտանիցէ պնդով եւ ընկենու զխորխն եւ մանկանայ։

Երկրորդ բարք աւձի. յորժամ երթայ ի գետ ջուր ըմպել. չտանի զթոյնսն ընդ իւր. այլ անդէն ի յայրի ուրեք կամ ի ծակի թափէ։

Երրորդ բարք աւձի. յորժամ տեսանէ զմարդ մերկ՝ ցանկայ եւ երկնչի. եւ եթէ զգեստով տեսանէ՝ ի վերայ ընթանայ։

Snake

Physiologus says that the snake has three [noteworthy] traits.  

First: when it grows old and its vision gets bad, and it wants to become young, it will fast and perform asceticisms for forty days and forty nights, until its skin starts to loosen. Then it will find a narrow crevice in a rock, squeeze itself through, and its skin falls from it, and become young again. 

Second: when it goes to the river to drink, it does not take its poison along. Rather, it spits [the venom] into a hole in a rock in a cave. 

Third: when it sees a naked man, its desires him and is frightened by him, [yet] when it sees a man in clothes, it will attack him.

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians