Serra, or Sawfish (from Physiologus)

 

Վասն սղոցի

Է գազան ինչ ծովու, որ կոչի սղոց. Թեւս երկայնս ունի. յորժամ տեսանէ զնաւս առագաստեալս. նմանի նաւորդացն. ամբառնայ զթեւս ի նմանութիւն առագաստաց եւ հակառակի ընդ հաւսն վտաւանս Ղ կամ Խ։ Իբրեւ վաստակի՝ խոնարհեցուցանէ խթեւսն եւ յինքն ամփոփէ յաշխատութենէն. եւ ալիքն առնուն զնա եւ տանին յառաջին տեղին։

Serra, or Sawfish

There is a creature in the sea called the saw. It has long fins (or, wings). When it sees a sailing ship, it [tries to] imitate the sailors, swimming opposite the ship as though competing with it. It maintains this [competition] for 30 or 40 stadia, but then grows tired. At this point, it draws its wings down and in, and the waves carry it back to its former location.

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians