Phoenix (from Physiologus)

Վասն փիւնիքս թռչնոյ

Է թռչուն ինչ ի Հնդիկս որ կոչի փիւնիքս. Ըստ Շ ամին գայ նա ի ծառսն Լիբանանու եւ լնու զերկոսին թեւսն իւր խնկաւք եւ երթայ ազդ առնէ քրմին Արեգ քաղաքի յամսեանն փասնուդ կամ ի պարմոփի, այսինքն յարեգ կամ ի քաղոց։ Եւ քուրմն իբրեւ իմանայ՝ մտանէ ի բագինն եւ լնու զբագինն որթու փայտիւ եւ ելանէ ի քաղաքէն ի բագինն. իւրովի լուցանէ զկրակն եւ անձամբ զանձն այրէ։ Ի վաղիւն մտանէ քուրմն եւ որոնէ զբագինն եւ գտանէ որդն ի մոխրին։ Եւ յերկրորդում աւուրն թեւս գործէ եւ գտանէ ձագ թռչնոյ եւ յերրորդ աւուրն հրաժարի որպէս զառաջինն ի քրմէն եւ թռչի երթայ բնակէ ի հին տեղին։

Phoenix

There is a bird in India, which is called the phoenix. After 500 years it goes to the trees of Lebanon and fills up its two wings with incense. Then it goes and notifies the priest of Heliopolis in the month of Phamenoth or Pharmuthi, that is [in the Armenian month named] Areg or Kaghots'. The priest, once informed, enters [the temple] and fills the altar with vine wood. [The phoenix] arises from the city and goes to that altar, sets the wood alight, and immolates itself in it. In the morning, the priest arrives and searches the altar and finds a worm there in the ashes. On the second day, [the worm] has [developed] wings which function, and [it has] become a bird's chick. On the third day, it quits the priest [in the same] form as it had before [when it arrived]. It flies off to dwell in its old place.

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians