Pearl (from Physiologus)

Վասն Մարգարտի

Եւ կայ այլ կենդանի մի ի ծովն իբրեւ զկուրայ մեծ եւ ահագին ի յեզր ծովուն նստի. եւ քամակն ճեղքած լինի. երբ նստի, բաց կայ. զինչ գնայ, հուպ գայ. նստի յեզր ծովուն եւ ի բաց լինի ճեղք քամակին. Գայ անձրեւ եւ կաթէ ի փորն. Եւ լինի մեծ կաթն փոքր մարգարիտ։ Կայ կենդանի մի, որ չար խորհի նմա. առնու քաար մի եւ ձգէ ի ճեղք քամակին որ ի հուպ չգայ. եւ գնալ ոչ կարէ եւ նա ուտէ զմիս նորա եւ սատակի եւ ցրուի մարգարիտն ի ովն. եւ գնայ լեղնորդ եւ առնու զփուշքն երախային, որ նոր ծնեալ լինի ի մաւրէն. եւ ի գլուխն քաշէ եւ իջանէ ի ծովն եւ ածէ ձէթ ի վերայ ծովին ընդ արեւն. եւ ձէթն ի յարեւէն լոյս տայ ի վայր ի ծովն եւ նա քաղէ մարգարիտն։

Pearl Oyster

There is a creature found in the sea, which resembles a tortoise, being large and awesome. With its shell divided in two, it sits by the edge of the sea and the sea flows into it. When it sits there, [the shell] is open, and when it leaves, [the shell] is closed. Rain falls and enters its womb, where the large drops produce small pearls. A creature which is hostile to it takes a stone and casts it into [the oyster's] shell, preventing [the shell] from closing, and also preventing [the oyster] from leaving. [This enemy] then eats its meat. [The oyster] dies and the pearls [it contains] are scattered in the sea. A swimmer [wanting the pearls] will put on his head the [placental] membrane of an infant newly-born of its mother, and will descend into the water. [Before submerging, the pearl- hunter] will pour oil on the surface of the sea, and the oil shines [the light] from the sun down to the bottom. Thus does he gather the pearls.

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians