Panther (from Physiologus)

Վասն յովազի

Բարոյախաւսն ասէ զյովազէ թէ այնպիսի բարս ունի որ ամենայն անասնոց սիրելի է, բայց միայն աւձի թշնամի է. ամենախայտ է, գեղեցիկ եւ զարդարուն։ Յովազն կարի հանդարտ է եւ զգաւն. յորժամ ուտիցէ կեր ինչ եւ յագեսցի, ի քուն մտանէ ի մորւոջն եւ յետ երից աւուրց ապա յառնէ ի քնոյն։ Յովազն յորժամ յառնէ ի մորւոջն, գոչէ մեծաձայն բարբառով եւ ի բերանոյ նորա բուրի հոտ անոյշ ամենայն խնկոց. Եւ գազանք՝ որ հեռի եւ որ մերձ իցեն՝ զհետ երթան բաբառոյն. ուստի հոտ անուշիցն բուրէ։

Panther

Physiologus says about the panther that it has this characteristic: it is beloved by all animals, except for the snake (dragon), which is its enemy. [The panther] is multicolored, beautiful like a princess, calm and gentle. Now when it eats and becomes full, it falls asleep in its lair. After three days it rises. When the panther arises, it emits a great roar and from its mouth a fragrance exudes [which is rarer] than all incenses. Animals near and far follow that roar to the place from which the sweet smells issues.

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians