Onager (from Physiologus)

Վասն ցռոյ

Բարոյախաւսն ասէ զցռոյ թէ երամակապան է. յորժամ ծնանիցին մատակքն արու մտրուկ. Հայրն ծամէ զկարեւորսն եւ մալէ զնոսա. զի մի՛ ի սերմն եւ զարմ բազմանայցէ։

Onager

Physiologus says that the wild ass is the leader of the herd. When a male foal is born to a mare, the father bites and chews [that foal's] testicles, so that [the herd] will not increase through its seed and line.

Index

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Some male names from 5th century Armenia

Movses Khorenatsi's History of the Armenians