Onager (from Physiologus)

Վասն ցռոյ

Բարոյախաւսն ասէ զցռոյ թէ երամակապան է. յորժամ ծնանիցին մատակքն արու մտրուկ. Հայրն ծամէ զկարեւորսն եւ մալէ զնոսա. զի մի՛ ի սերմն եւ զարմ բազմանայցէ։

Onager

Physiologus says that the wild ass is the leader of the herd. When a male foal is born to a mare, the father bites and chews [that foal's] testicles, so that [the herd] will not increase through its seed and line.

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians