Lizard (from Physiologus)

Վասն մողէզի

Որպէս բարոյախաւսն ասէ թէ յորժամ ծերասցի եւ վատիցի յերկուց աչաց եւ չկարիցէ տեսանել զլոյս արեգականն. զի՞նչ հնար հնարիցի իւր գեղեցիկ բնութեանն. երթայ խնդրէ որմ ինչ ընդ արեւելս եւ ի ծագել արեգականն բանան աչքն եւ մանկանայ։

Lizard

When [the lizard] grows old, and its two eyes become bad, and it cannot see the light of the sun, what [solution] does it contrive, in accordance with its lovely nature? It goes and finds a wall which faces east. Then, when the sun rises, [the lizard] opens its eyes [can see] and becomes young.

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians