Ichneumon (from Physiologus)

Վասն իքնիմոնի

Է երէ ինչ, որ կոչի ինքնիմոն, որ թարգմանի հետահան. թշնամի է վիշապի, թէպէտ եւ սատակիցէ վիշապն։ Որպէս եւ բարոյախաւսն ասէ. երթայ ծեփէ զանձն կաւով եւ գայ կռուի միամիտ ընդ վիշապն եւ ագովն զբերանն ծեփէ եւ այնու ազատի։

Ichneumon

There is a creature called the ichneumon, which translates "tracker" [from Greek]. It is an enemy of the dragon, and can even slay it. As Physiologus informs us, [the ichneumon] goes and smears itself with clay, then comes and fights single-mindedly against the dragon, using its tail to cover its mouth [or, nostrils] [against the dragon's poisonous breath]. And in this fashion it is able to get free.

Index

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Some male names from 5th century Armenia

Movses Khorenatsi's History of the Armenians