Hoopoe (from Physiologus)

 

Վասն յոպոպոյ

Է թռչուն ինչ, որ կոչի յոպոպ։ Բարոյախաւսն ասաց. յորժամ տեսանիցեն զհայր կամ զմայր ծերացեալ կամ յաչաց պակասեալ. որդիք նոցա փետեն զհին թեւս ծնաւղացն. լեզեն զաչս նոցա եւ ջեռուցանեն զնոսա թեւովք իւրեանց եւ ձագացուցանեն զնոսա եւ մանկանան։

Hoopoe

There is a bird called the hoopoe. [Hoopoes'] children, when they see their father or mother aging or losing their vision, will pluck the parents' wings, lick their eyes, and warm them under their own feathers. They turn them into chicks, and make them young again.

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians