Griffin (from Physiologus)

Վասն պասկուճի

Զպասկուճի համար ատեն, թէ որսան զնա բեռամբ սայլի. ի բեռն սայլին թագչին սորսորդքն. եւ յորժամ գայ պասկուճին՝ առնու զեզն, արագ չկարէ մեկնիլ. ելեալ որսորդք սպանանեն զնա։

Griffin

Regarding the griffin, they say that it is hunted with [the help of] a cart's lading. Hunters will conceal themselves in the lading. When a griffin comes to seize an ox, [since] it cannot quickly leave the area, the hunters spring out and kill it.

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians