Cappadocian Lake (from Physiologus)

Վասն ծովակի, որ ի Կապադովկայ

Ի Կապաթովկիայ է ծովակ մի որ գաւազան կամ եղէգ կախեն մինչեւ ցմէջն եւ գիշերի մի թողուն ի ներս, քար լինի՝ կալեալ ի ջուրն. եւ այն որ արտաքոյ մնայ, յիւրում բնութեան մնայ։

Cappadocian Lake

There is a lake in Cappadocia. If a stick or a reed is put into that lake and left for a night, the part in the water will have turned to stone, while the part out of the water retains its nature.

Index

 

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians