Bee (from Physiologus)

 

Վասն մեղուի

Է թռչուն ինչ փանաքի եւ վտիտ. անախտ եւ անհաս եւ անքուն։ Եւ ամենայն ոք կարծէ զնա ի քուն, որ ոչ է քուն. այլ խաղաղի եւ խորհէ, թէ զինչ գործեցից զգործ. զիր բջիջս յաւրինէ. նման վեց անկիւն աշխարհս առնէ. եւ զձագարանն իբրեւ զերկինք ի վերայ խբէ. ի տուէ եւ ի գիշերի անխափան կատարէ եւ լնու շտեմարանս իւր ամենայն քաղցրութեամբ ամենայն ծաղկանց. եւ գիտէ ինքն, թէ ոչ միայն իւրոցն, այլ ամենայն սպասաւորացն աշխարհիս բաւական լինի գործն. այլ ունի զբոլոր տիեզերս հրահանգոյն ինքեան։

Bee

There is a flying creature, weak and small, pure, hard to catch, and unsleeping. Though everyone may think that it sleeps, it is not sleeping. It is resting and thinking: "What labor shall I perform?" When it constructs its honeycomb, it fashions a place made of six equal sides. It puts a nursery for its young at the top, like the sky. It works continuously, day and night, and fills its storehouse with all the sweetness of all the flowers. It knows that [the output of] its labor is sufficient not only for its own [offspring], but for everyone else, besides.

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians