Aspidochelone, or Shield-Turtle (from Physiologus)

 

Վասն վահանակրէի

Բարոյախաւսն ասէ. է գազան ինչ ի ծովու, որ կոչի վահանակրեայ. Վիշապաձկան նման է. յաւազին տեղի է կղզի. ձայն նորա չարաձայն գազանի։ Եւ չգիտելով նաւորդացն երթան իբրեւ ի կղզի. անդր հասեալք ցիցս հարկանեն եւ զխարիսխն ընկենուն. եւ յորժամ կրակ դնեն ի վերայ՝ ջենու տեղին, եւ ընդ ունջ գնայ եւ յանդունդս տանի գբազում նաւս, որ ի նմա կապեալ կայցէ. եւ ընկղմէ։՝ Եւ այլ ինչ բնական բարս ունի. յորժամ քաղցնու, բանայ զբերանն եւ հոտ անուշից բուրէ ի բերանոյն. եւ առնուն զհոտն ձկունքն եւ երթան մտանեն ի բերանն. եւ յորժամ լնու բերանն. ածէ յիրեար զռունգսն եւ կլանէ զմանր ձկունս։

Aspidochelone, or Shield-Turtle

Physiologus informs us that there is a beast in the sea called the shield-turtle, which resembles the dragon-fish. It appears as an island, covered with sand. It has the sound of a wicked beast. Sailors, unknowingly, head toward this "island," driving in stakes and [securing themselves] with anchors. They light a fire on it, the spot becomes warm, and [the shield-turtle] descends below the surface of the water, taking along many ships, and drowning them.  [The shield-turtle] has another natural habit: when it opens its mouth, an aromatic fragrance issues from it. Fish get a whiff of this and go to enter its mouth. Then [the shield-turtle] clamps its nostrils together, and swallows the fish.

Index

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Some male names from 5th century Armenia

Movses Khorenatsi's History of the Armenians