Aquatic Skins (from Physiologus)

Վասն ջրայնամորթ մարդկան

Են ի Հնդկաց կողմն մարդիկք վայրենիք. ի փափարս բնակեն. եւ մորթք նոցա որպէս ջրայնոց որ ի Նեղոս գետն լինին. Եւ ի  նետից ոչ խոցին։

Aquatic Skins

In the India area there are wild men who live in caves. Their skins resemble [the skins] of aquatic creatures which live in the Nile River. They cannot be pierced by arrows.

Index

 

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians