99

Ի խորոյ սրտից խօսք ընդ Աստուծոյ


Սբ. Գրիգոր Նարեկացի

 


Բան Գ.

 

Տէ՜ր իմ, Տէ՜ր, տուիչ պարգեւաց, ինքնաբուն բարի, 

Ամենից տիրող հաւասարապէս, միայն արարիչ զբնաւս յոչէից, 

Փառաւորեալ, անքնին, ահեղ, ահարկու, 

Սոսկալի, հզօր, սաստիկ, 

Անտանելի, անմերձենալի, անըմբռնելի, անիմանալի, 

Անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշօշափելի, 

Անորոնելի, անսկիզբն, անժամանակ, 

Անշամանդաղ գիտութիւն, աներկեւան տեսութւին, 

Ճշմարիտ էականութիւն, բարձր եւ խոնարհ, 

Օրհնաբանելի գոյութիւն, անստուեր ծագումն, 

Ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանեալ լոյս, 

Անտարակոյս վստահութիւն, անտարտամ հանգիստ, 

Անյեղլի կնիք, անսահմանելի տեսիլ, վկայեալ անուն, 

Ճաշակ քաղցրութեան, բաժակ բերկրութեան, 

Հաստիչ հոգւոց հաց, օտար մթութեանց սէր, աներկբայ խոստումն, 

Ծածկոյթ ցանկալի, զգեստ անկապուտ, 

Օթոց բաղձալի, զարդ փառաց, 

Ձեռնկալու մեծ, ապաւէն գովեալ, 

Աննուազելի շնորհ, անպակասելի գանձ, 

Անապական անձրեւ, արփիացնցուղ ցօղ, 

Ամենատեղաց դեղ, ձրի բժշկութիւն, 

Կրկնաձիր առողջութիւն, վեհագոյն խրախոյս, 

Անպատիր կոչումն, համօրէն աւետիս, 

Ստրկամեծար թագաւոր, աղքատասէր պաշտպան, մշտահարուստ տուիչ, 

Անխափան դիմեցումն, աննահանջելի հրաման, 

Անհամառօտ յոյս, երկար տեսողութիւն, 

Անզղջական տուր, ամենաբաշխ աջ, 

Արդարակշիռ ձեռն, անաչառատես ակն, 

Մխիթարութեան ձայն, սփոփանաց լուր, բերկրութեան բերումն, 

Անուն կենդանի, նախախնամող մատն, 

Անգայթակղելի ելք, անխարդախ ընթացք, 

Կենդանարար կամք, աննենգելի խրատ, աննախանձելի պատիւ, 

Լայնական հնարք, անձկական պայման, 

Անգտանելի հետք, աներեւոյթ շաւիղ, 

Անչափագիր պատկեր, որքանութիւն անսահման, աննմանական տիպ, 

Անզուգական գութ, ողորմութիւն բազմազեղ, 

Խոնարհութիւն տօնելի, համբոյր փրկական: 

Եւ եւս քան զայս ազդմունք վայելչականք` աստուածութեանդ նուիրելիք. 

Օրհնեալ, գովեալ, բարեբանեալ, քարոզեալ, աւետարանեալ,

Հռչակեալ, հնչեցեալ, պատմեալ, անխաբելի կամօք աղաչեալ, 

Եւ որ ինչ առ մեզ բերին առ ի քէն հոսմունք քաղցրութեան, 

Զոր հանդերձելոցն ճառից լուսաբանեն կերպաւորութիւնք, 

Որով զուարթ ցուցանիս ի փրկութիւն իմ, երանութիւն, 

Իբր ի պարարտութենէ իմեքէ, ախորժ տենչանօք լցեալ, 

Զի ոչ իմովս ինչ սնոտիապատուաստ փառատրիս երգով, 

Այլ զի պատճառ իմն առցես զփոքրս աղերս` մեծիդ փրկանաց:

 


Սրտի խորերէն Աստուծոյ հետ խօսք

Սբ. Գրիգոր Նարեկացի

Թարգմանեալ յԱրեւմտահայերէն՝

ի Թորգոմէ եպիսկոպոսէ

 

Տէ՛ր իմ, պարգեւատու Տէ՛ր, ի բնէ բարի,

Ամենուն հաւասարապէս տիրող, ոչինչէն ամէն ինչ ստեղծող,

Փառաւորուած, անքնին, ահեղ, ահարկու,

Սոսկալի, հզօր, սաստիկ,

Անբովանդակելի, անմերձենալի, անըմբռնելի, անիմանալի,

Անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշօշափելի,

Անորոնելի, անսկզիբ, անժամանակ։

Անշամանդաղ գիտութիւնաներկեւան տեսութիւն,

Ճշմարիտ էականութիւն, բարձր եւ խոնարհ,

Օրնհաբանուած գոյութիւն, անստուեր ծագում,

Ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանուած լոյս,

Անտարակոյս վստահութիւն, անտարտամ հանգիստ,

Անյեղլի կնիք, անսահմանելի պատկեր, վկայուած անուն,

Քաղցրութեան ճաշակ, բերկրութեան բաժակ,

Հոգիները հաստատող հաց, սէր՝ մթութենէ օտար, աներկբայ խոստում,

Ցանկալի ծածկոյթ, անկողոպտելի զգեստ,

Բաղձալի օթոց, փառքի զարդ,

Մեծ ձեռնկալու, գովուած ապաւէն,

Աննուազելի շնորհ, անպակասելի գանձ,

Անապական անձրեւ, արփիացնցուղ ցօղ,

Ամենուրեք տեղացող դեղ, ձրի բժշկութիւն,

Երկնապարգեւ առողջութիւն, վեհագոյն խրախոյս,

Անսուտ հրաւէր, հանրական աւետիս,

Ստրկամեծար թագաւոր, աղքատասէր պաշտպան, մշտահարուստ տուող,

Անարգել ընդունարան, աննահանջելի հրաման,

Անհամառօտ յոյս, յաւերժական տեսողութիւն,

Անզղջանալի տուրք, ամենաբաշխ աջ,

Արդարակշիռ ձեռք, անաչառ աչք, 

Մխիթարութեան խօսք, սփոփանքի լուր, բերկրութեան բերում,

Կենդանի անուն, նախախնամող մատ, 

Անգայթելի ճամբայ, անխարդախ ընթացք,

Կենդանարար կամք, աննենգ խրատ, աննախանձ պատիւ,

Լայնածաւալ հնարք, նեղ պայման, 

Անգտանելի հետք, աներեւոյթ շաւիղ,

Անչափադիր պատկեր, անսահման որքանութիւն, աննմանակ տիպար,

Անզուգական գութ, բազմազեղ ողորմութիւն,

Տօնելի խոնարհութիւն, փրկական համբոյր։

Բայց անոնցմէ աւելի վայելուչ որակումներ կան դեռ Քու աստուածութեանդ նուիրելի։

Օրհնուած, գովուած, բարեբանուած, քարոզուած, աւետարանուած,

Հռչակուած, հնչեցուած, պատմուած, անխաբելի կամքով աղաչուած,

Ու տակաւին ուրիշ ի՛նչ անուշ աղբերացումներ, որոնք Քենէ մեզի կու գան,

Եւ զորս պիտի լուսաւորէ շարքը հետագայ ճառերուն,

Որոնցմէ, ո՛վ երանութիւն, գիտեմ թէ Դուն հաճոյք կը զգաս իմ փրկութեանս համար,

Իբրեւ պարարտութենէ մը առթուած ախորժատենչ զգացումով.

Ո՛չ թէ որովհետեւ իմ սնոտիապատուաստ երգովս կը փառատրուիս Դուն,

Այլ որպէս իմ այս փոքր աղերսը առիթ ընես Քու մեծ փրկագործումիդ։Սրտի խորքերից խոսք Աստուծո հետ

Սբ. Գրիգոր Նարեկացի

Թարգմանեալ յԱրևելահայերէն՝

ի Մկրտիչէ Խերանյանէ

 

Տե՛ր իմ, Տե՛ր պարգևատու, ինքնաբուն բարի,

Բոլորին տիրող հավասարապես, միայն Արարիչ դու ամեն ինչի.

Փառավորյալ, անքնին, ահեղ, ահարկու, սոսկալի, հզոր,

Անպարագրելի, անմերձենալի, անըմբռնելի, անիմանալի,

Անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշոշափելի, անորոնելի,

Անսկիզբ և անժամանակ, անշամանդաղ գիտություն,

Համարձակ տեսողություն, ճշմարիտ էականություն,

Բարձր և խոնարհ, օրհնաբանված գոյություն,

Անստվեր ծագում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս,

Անտարակույս վստահություն, կատարյալ հանգիստ,

Անհեղլի կնիք, անսահման պատկեր, վկայված անուն, 

Ճաշակ քաղցրության, բաժակ բերկրության,

Հաց՝ Հոգին հաստող, սեր՝ մթանն օտար, աներկբա խոստում,

Ծածկույթ ցանկալի, զգեստ անկապուտ, օթոց բաղձալի,

Զարդ վայելչական, մեծազոր պաշտպան, գովված ապավեն,

Աննվազելի շնորհ, անպակասելի գանձ,

Անապական անձրև, արփիացնցուղ ցող,

Ամենաբույժ դեղ, ձրի բժշկություն, կրկնաձիր առողջություն,

Վեհագույն խրախույս, անպատիր կոչում, հանուր ավետիս,

Ստրկամեծար թագավոր, աղքատասեր պաշտպան, մշտահարուստ տվող,

Անխափան ընթացք, աննահանջ հրաման,

Անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, տուրք անզղջական,

Ամենաբաշխ աջ, արդարակշիռ ձեռք, անաչառ աչք,

Մխիթարիչ ձայն, սփոփարար լուր, բերկրության բերումն,

Անուն կենդանի, նախախնամող մատ,

Անմոլար ճամփա, անխարդախ ընթացք, կենդանարար կամք,

Աննենգելի խրատ, աննախանձ պատիվ, լայնարձակ հնարք,

Անձկական պայման, անգտնելի հետք, աներևույթ շավիղ,

Անչափագիր պատկերքանակությո՜ւն անսահման,

Աննմանական տիպ, անզուգական գութ, ողորմություն բազմազեղ,

Խոնարհություն տոնելի, համբույր փրկարար,

Կա՜ն դեռ շատ ուրիշ խօսքեր ավելի վեհ ու վայելուչ

Նվիրելու քեզ՝ աստվածությանդ.

Օրհնված, գովված, բարբանված, քարոզված, ավետարանված,

Հռչակված, հնչեցված, պատմված, աղաչված կամքով անխաբելի, 

Եվ դեռ ինչ որ դու ներշնչում ես մեզ քաղցր բխումով,

Որոնք մեր հաջորդ ճառերուն պետք է որ լուսբանվեն,

Որով և պիտի դու զվարթանաս իմ փրկությամբ, ո՜վ երանություն, 

Ախորժ զգացմամբ լցված լիուլի։

Դատարկ բառերով հյուսված երգով չէ, որ փառավորվում ես դու, 

Այլ իմ այս փոքրիկ աղերսը թող որ դառնա պատճառ մեծիդ փրկագործության։

 


Speaking with God from the Depths of the Heart

St. Gregory of Narek

Translated by Thomas Samuelian

 

Prayer III

 

Lord, my Lord, grantor of gifts, root of goodness, 

ruler of all equally, creator of all from nothing, 

glorified, awesome, awe inspiring, 

beyond understanding, 

dreadful, mighty, stern, 

unbearable, unapproachable, incomprehensible, 

inconceivable, 

ineffable, invisible, unexaminable, 

untouchable, unsearchable, 

without beginning, outside of time, 

unclouded knowledge, bold vision, 

true being, exalted and humble, 

blessed existence, shadowless dawn, 

ray shining upon all, light professing to all, 

unwavering assurance, undisturbable calm, 

indelible seal, infinite image, witnessed name, 

taste of sweetness, cup of bliss, 

soul-nourishing bread, love in dark exile, 

unambiguous promise, 

covering most desirable, garment most protective, 

cloak most worthy, ornament most glorious, 

great help, trustworthy refuge, 

undiminishing grace, inexhaustible treasure, 

pure rain, glittering dew, 

universal cure, free healing, 

health restored, sublime spur, 

undeceiving call, good news for all, 

king who lifts up the slave, 

defender who loves the poor, giver of endless wealth, 

safe harbor, unyielding command, 

hope without bounds, 

long in vision, unsparing in generosity, 

just right hand that dispenses to all, 

impartial eye, voice of comfort, consoling tidings, 

harbinger of bliss, 

living name, finger of foresight, 

unstumbling start, sincere course, 

life-giving will, candid advice, unenvying honor, 

broad possibility, narrow restriction, 

track without trace, path without markers, 

image indescribable, quantity immeasurable, 

model inimitable, 

unparalleled compassion, inexhaustible mercy, 

humility celebrated, kiss of salvation. 

And more than these worthy epithets, 

dedicated to your Godliness, 

you who are blessed, praised, lauded, 

preached, evangelized, 

proclaimed, exalted, recounted, sought with 

unflagging desire, 

whatever your streams of sweetness bring us, 

shall be illustrated in these image-filled psalms, 

showing you joyful in my salvation, blessed Lord, 

as if a ravenous hunger had been relieved by a 

sumptuous feast, 

for you are glorified not because of some 

vain song of mine, 

but because you may accept these modest prayers 

as justification for granting your great salvation.

 


Dal Profondo del Cuore Colloquio con Dio

San Gregorio di Narek

Traduzione di Boghos Levon Zekiyan

 

Parola III

 

 

Signore mio, O Signore, 

datore del doni, bontà per natura,

il cui dominio si estende su tutti ugualmente,

che solo crei dal nulla ogni cosa.

 

Glorificato, imperscrutabile, tremendo,

terribile, terrificante, forte, violento,

insostenibile, inaccessibile, inafferabile, 

incomprensibile, ineffabile, invisibile, 

insondabile, impalpabile, inesplorabile.

 

Senza principio, senza tempo,

scienza senza caligine,

visione senza incertezze,

 

Sussistenza autentica, 

alto e umile,

esistenza benedetta.

 

Oriente senza ombra, 

raggio lucentissimo,

luce riconosciutta.

 

Sicurezza indubbia,

riposo senza inquietudine,

sigillo irrefragabile,

spettacolo inesauribile,

nome testimoniato.

 

Sapore di dolcezza,

coppa di letizia,

pane di vigore per le anime,

amore estraneo ad ogni oscurità,

promessa senza reticenze.

 

Velo baramabile,

veste inviolabile,

mantello desiderabile,

ornamento di gloria.

 

Ospite accogliente a grandi mani,

rifugio lodato,

grazia che non diminuisce,

tesoro che non vene meno.

 

Pioggia incorruttibile,

rugiada stillata dal sole,

farmaco che ovunque piove,

medicamento gratuito,

guarigione ripetutamente offerta.

 

Incoraggiamento sublime,

chiamata senza illusioni,

Annunzio totale.

 

Re che onora il servo,

Difensore amante del povero,

Datore sempre ricco.

 

Avanzata inarrestabile,

ordine irrefutabile,

speranza irrestringibile,

vista lungimirante.

 

Dono irriducibile,

destra che tutto distribuisce.

mano che soppesa con giustizia,

occhio che vede senza discriminazioni,

 

Voce di consolazione,

notizia di conforto,

slancio di gioia,

nome vivo,

dito provvido. 

 

Esodo senza inciampo,

corsa senza frode,

volontà vivificante,

consiglio alieno da ogni inganno,

onore senza Invidia.

 

Espediente senza confine,

condizione angusta,

traccia irreperibile,

sentiero invisibile.

 

Immagine senza dimensioni,

Quantità infinita,

Impronta inimitabile.

 

Tenerezza impareggiabile,

Misericordia traboccante,

Umiltà da festeggiare,

Bacio salvifico.

 

Ed ancora maggiori di questi gli influssi mestosi da riconoscere all atua Deità,

o Benedetto, lodato, elogiato,

proclamato, annunziato, celebrato, echeggiato, enarrato, supplicate nell atua volontà impervia ad ogni inganno;

e maggiori ancora I flussi di soavità de Te in noi effusi che le figure dei prossimi discorsi porranno in luce.

Essi ti rivelano gioire nell amia salvezza. Te Beatitudine, come ricolmo dell’appetitosa brama di una qualche ubertà.

Eppure non è il mio canto innestato di futilità che Ti glorifica,

Ma sei Tu a ritenere questa piccolo supplica causa della tua grande salvezza.

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians