Grabar Noun Declensions: Սիրտ

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Սիրտ Սիրտ
Genitive (Սեռական) Սրտի Սրտի
Dative (Տրական) Սրտի Սրտի
Locative (Ներգոյական) Սրտի Սրտի
Instrumental (Գործիական) Սրտիւ Սիրտով
Ablative (Բացառական) ՚ի Սրտէ Սիրտէ
Accusative (Հայցական) Սիրտ, զՍիրտ Սիրտը

Grabar: Զիա՞րդ ասես թէ` Սիրեցի զքեզ, եւ սիրտ քո չէ ուղիղ ընդ իս։

Western Armenian: Ի՞նչպէս կ’ըսես թէ «Քեզ կը սիրեմ» երբ քու սիրտդ ինծի հետ չէ։

English: How can you say you love me when your heart is not with me?

Grabar: Զցանկութիւն սրտի նորա ետուր նմա։

Western Armenian: Անոր սրտին ցանկութիւնը տուիր իրեն։

English: You gave him his heart’s desire.

Grabar: Ասաց ի սրտի իւրում թէ . . .

Western Armenian: Իր սրտին մէջ ըսաւ թէ . . .

English: She said in her heart . . .

Grabar: Բոլորով սրտիւ իմով։

Western Armenian: Իմ բոլոր սիրտովս։

English: With my whole heart.

Grabar: Թողութիւն արար նմա ի սրտէ։

Western Armenian: Անոր իր սիրտէն ներեց։

English: He pardoned him from his heart.

Grabar: Նիզակաւն հարեալ զսիրտն։

Western Armenian: Իր նիզակովը անոր սիրտը զարկաւ։

English: He pierced his heart with his spear.

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Սիրտք Սիրտեր
Genitive (Սեռական) Սրտից Սիրտերու
Dative (Տրական) Սրտից Սիրտերու
Locative (Ներգոյական) Սրտից Սիրտերու
Instrumental (Գործիական) Սրտիւք Սիրտերով
Ablative (Բացառական) ՚ի Սրտից Սիրտերէ
Accusative (Հայցական) Սիրտս, զՍիրտս Սիրտերը

Grabar: Մի՛ ագահեսցեն սիրտք ձեր։

Western Armenian: Ձեր սիրտերը թող չագահանան։

English: Let not your hearts become avaricious.

Grabar: . . . որոց ականջք սրտիցն բացեալ էին։

Western Armenian: . . . որոնց սիրտերուն ականջները բացուած էին։

English: . . . whose hearts' ears were opened.

Grabar: Կային ի ծանր սուգն բեկեալ սրտիւք:

Western Armenian: Կոտրուած սիրտերով ծանր սուգի մէջ էին։

English: They were in deep mourning with broken hearts.


Test yourself


Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians