Grabar Verb Conjugations: Առնել

Present (Ներկայ)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Առնեմ Կ'ընեմ Առնեմք Կ'ընենք
Առնես Կ'ընես Առնէք Կ'ընէք
Առնէ Կ'ընէ Առնեն Կ'ընեն

Grabar: Ոչ կարէր առնել ինչ։

Western Armenian: Բան մըն ալ չէր կրնար ընել։

English: He could do nothing.

Grabar: Զինչ ասես առնեմ:

Western Armenian: Ըսածդ կ'ընեմ։

English: I will do as you say.

Grabar: Զինչ մեզ հրամայէք՝ մեք զայն առնեմք։

Western Armenian: Ինչ որ հրամայէք, մենք անիկա կ'ընենք։

English: We will do as you command.

Grabar: Ոչ է ուղիղ բանդ զոր առնես:

Western Armenian: Քու ըրածդ ճիշդ չէ։

English: What you're doing is not right.

Grabar: Բարւոք առնէք։

Western Armenian: Աղէկ կ'ընէք։

English: You're doing well.

Grabar: Բարի առնէ բարեաց։

Western Armenian: Բարիք կ'ընէ բարիներուն։

English: He does good things for those who are good.

Grabar: Ասեն եւ ոչ առնեն:

Western Armenian: Կ'ըսեն եւ չեն ըներ։

English: They say and do not do (they do not practice what they preach).

Անկատար անցեալ (Past Imperfect)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Առնէի Կ'ընէի Առնէաք Կ'ընէինք
Առնէիր Կ'ընէիր Առնէիք Կ'ընէիք
Առնէր Կ'ըներ Առնէին Կ'ընէին

Grabar: Ոչ գիտէին զի՛նչ առնէի։

Western Armenian: Չէին գիտեր ինչ կ'ընէի։

English: They didn't know what I was up to.

Grabar: Զոր առնէաք ի զուր է:

Western Armenian: Ինչ որ ըրինք ի զուր է։

English: What we did is in vain.

Grabar: Զինչ եւ առնէր . . .

Western Armenian: Ինչ որ ըներ . . .

English: Whatever s/he did . . .

Grabar: Ծաղր առնէին զնա։

Western Armenian: Ծաղր կ'ընէին զանիկա։

English: They would ridicule him.

Կատարեալ անցեալ (Past perfect)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Արարի Ըրի Արարաք Ըրինք
Արարեր Ըրիր Արարիք Ըրիք
Արար Ըրաւ Արարին Ըրին

Grabar: Զի՞նչ արարի քեզ։

Western Armenian: Ի՞նչ ըրի քեզի։

English: What did I do to you?

Grabar: Զոր պարտէաքն առնել` արարաք։

Western Armenian: Ինչ որ պարտական էինք ընելու՝ ըրինք։

English: We have done that which was our duty to do.

Grabar: Որպէս կամեցար եւ արարեր:

Western Armenian: Ուզածիդ պէս ըրիր։

English: You did as you pleased.

Grabar: Ա՞ստ արարիք։

Western Armenian: Հո՞ս ըրիք։

English: You did it here?

Grabar: Այց արար Երեւանի։

Western Armenian: Երեւան այցելեց։

English: She visited Yerevan.

Grabar: Հրձիգ արարին զմենքենայս։

Western Armenian: Մեքենաները այրեցին։

English: They burnt the machines.

Subjunctive
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Արարից (Պիտի) ընեմ Արասցուք (Պիտի) ընենք
Արասցես (Պիտի) ընես Արասջիք, արասցէք (Պիտի) ընէք
Արասցէ (Պիտի) ընէ Արասցեն (Պիտի) ընեն

Grabar: Ընթրիս արարից առ նա։

Western Armenian: Անոր հետ ընթրիք պիտի ընեմ։

English: I will dine with her.

Grabar: Զի՞նչ արասցուք։

Western Armenian: Ի՞նչ ընենք։

English: What shall we do?

Grabar: Այց արասցես նմա:

Western Armenian: Անոր այցելութիւն պիտի ընես։

English: You are going to visit him.

Grabar: Զոր ինչ ասիցէ ձեզ` արասջիք:

Western Armenian: Ինչ որ ձեզի ըսէ, զայն ըրէք։

English: Do what he tells you.

Grabar: Աւն եւ աւն արասցէ . . .

Western Armenian: Այսպէս ու անկէ աւելի թող ընէ . . .

English: Let him do so, and more . . .

Grabar: Զնոյնս արասցեն ընդ ձեզ։

Western Armenian: Ձեզի նոյն բաները պիտի ընեն։

English: They will do the same things to you.

Imperative (Հրամանական):

Արա, արարէք. Ըրէ, ըրէք։

Մի՛ առներ.

Մի՛ առնէք.

Grabar: Արա զայս։

Western Armenian: Ասիկա ըրէ։

English: Do this.

Grabar: Մի՛ յամաւթ առներ զմեզ։

Western Armenian: Մեզի ամօթ մի՛ ըներ։

English: Do not put us to shame.


Test yourself


Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians