Grabar Prepositions: զ-

Grabar: Ծագեալ զարեգակն ընդ առաւաւտս։

Western Armenian: Արեւը արտուն կը ծագի։

English: The sun shines in the morning.

Grabar: Արդարքն ծագեսցեն իբրեւ զարեգակն։

Western Armenian: Արդարները արեւին պէս պիտի փայլին։

English: The righteous shall shine forth as the sun.

Grabar: Աղաչեմ զքեզ։

Western Armenian: Կ'աղաչեմ քեզի։

English: I beg you.

Grabar: Եւ հրեշտակն զոր տեսի, որ եդ զոտն իւր ի վերայ ծովու եւ զմեւսն ի ցամաքի . . .

Western Armenian: Այն հրեշտակը՝ որ մէկ ոտքով ծովուն վրայ ու մոյս ոտքով ցամաքին վրայ կայնած տեսայ . . .

English: And the angel that I saw with one foot upon the sea and the other upon the earth . . .

Grabar: Զմի աւր իբրեւ զհազար ամ է։

Western Armenian: Մէկ օրը հազար տարուան պէս է։

English: A day is as a thousand years.

Grabar: Յոյժ քան զամենայն մարդիկ։

Western Armenian: Բոլոր մարդոցմէ աւելի։

English: More than everyone.

Grabar: Յառաջ քան զիս։

Western Armenian: Ինծմէ առաջ։

English: Before/ahead of me.

Grabar: Նախ քան զամենայն . . .

Western Armenian: Ամէն բանէ առաջ . . .

English: Above all . . .

Grabar: Աւելի քան զհարեւր . . .

Western Armenian: Աւելի քան հարիւր . . .

English: Over a hundred / more than a hundred . . .

Grabar: Զաչս իւրեանց կափուցին։

Western Armenian: Աչքերնին գոցեցին։

English: They closed their eyes.

Grabar: Երկիրն զոր ետու նոցա, երկիր որ բղխէ զկաթն եւ զմեղր . . .

Western Armenian: Այն երկիրը որ իրենց տուի. այն երկիրը, ուր կաթ ու մեղր կը բղխի . . .

English: The land that I gave them, the land flowing with milk and honey . . .

Grabar: «Ասեմ ձեզ եթէ` Ամենայնի որ ունիցի` տացի. եւ յայնմանէ որ ոչն ունիցի, եւ զոր ունիցին` բարձցի ի նմանէ:» —Ղուկաս 19:26

Western Armenian: «Քանզի կ’ըսեմ ձեզի, թէ ունեցողին պիտի տրուի եւ չունեցողին ունեցածն ալ անկէ պիտի առնուի։» —Ղուկաս 19:26

English: “For I say to you, that to everyone who has will be given; and from him who does not have, even what he has will be taken away from him.” —Luke 19:26

Grabar: Զի՞նչ է այդ։

Western Armenian: Ի՞նչ է ատի։

English: What is that?

Grabar: Զի՞նչ գործեցեր զայդ:

Western Armenian: Ի՞նչ է այս քու ըրածդ։

English: What have you done here?

Grabar: Որ ունիցի ականջս լսելոյ՝ լուիցէ զինչ ասեմ . . .

Western Armenian: Ով որ ականջ ունի, թող լսէ ըսածս . . .

English: Whoever has ears, let him hear what I say . . .

Grabar: Չգիտեմ զինչ խաւսիսդ։

Western Armenian: Չեմ գիտեր ինչ կը խօսիս։

English: I don’t know what you’re saying.

Grabar: Աստուած որ արար զաշխարհս եւ զամենայն որ ի նմա . . .

Western Armenian: Աստուած, որ աշխարհը ստեղծեց եւ անոր մէջի բոլոր բաները . . .

English: God, who made the world and everything in it . . .

Grabar: Տեսի ես զամենայն կենդանիս որ գնան ի ներքոյ արեգական . . .

Western Armenian: Տեսայ արեւուն տակ քալող բոլոր կենդանիները . . .

English: I saw all the living things that walked under the sun . . .

Grabar: Եւ ետես Աստուած զամենայն զոր արար . . .

Western Armenian: Եւ Աստուած իր բոլոր ըրածը տեսաւ . . .

English: And God saw everything that he had made . . .

Grabar: Զի զոր սիրէ Տէր` խրատէ, տանջէ զամենայն որդի զոր ընդունի:

Western Armenian: Որովհետեւ Տէրը իր սիրածը կը խրատէ եւ կը հնազանդէ ամէն մէկ որդի որ կ’ընդունի։

English: Because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as his son.

Grabar: . . . այլ իւրաքանչիւր ոք զիւր շնորհս ունի յԱստուծոյ, ոմն այսպէս` եւ ոմն այնպէս:

Western Armenian: . . . բայց ամէն մէկը իր պարգեւը ունի Աստուծմէ, մէկը՝ այսպէս ու միւսը՝ այնպէս։

English: . . . each one has his own gift from God, one in this manner and another in that.

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians