Grabar Prepositions: զ-

Grabar: Ծագեալ զարեգակն ընդ առաւաւտս։

Western Armenian: Արեւը արտուն կը ծագի։

English: The sun shines in the morning.

Grabar: Արդարքն ծագեսցեն իբրեւ զարեգակն։

Western Armenian: Արդարները արեւին պէս պիտի փայլին։

English: The righteous shall shine forth as the sun.

Grabar: Աղաչեմ զքեզ։

Western Armenian: Կ'աղաչեմ քեզի։

English: I beg you.

Grabar: Եւ հրեշտակն զոր տեսի, որ եդ զոտն իւր ի վերայ ծովու եւ զմեւսն ի ցամաքի . . .

Western Armenian: Այն հրեշտակը՝ որ մէկ ոտքով ծովուն վրայ ու մոյս ոտքով ցամաքին վրայ կայնած տեսայ . . .

English: And the angel that I saw with one foot upon the sea and the other upon the earth . . .

Grabar: Զմի աւր իբրեւ զհազար ամ է։

Western Armenian: Մէկ օրը հազար տարուան պէս է։

English: A day is as a thousand years.

Grabar: Յոյժ քան զամենայն մարդիկ։

Western Armenian: Բոլոր մարդոցմէ աւելի։

English: More than everyone.

Grabar: Յառաջ քան զիս։

Western Armenian: Ինծմէ առաջ։

English: Before/ahead of me.

Grabar: Նախ քան զամենայն . . .

Western Armenian: Ամէն բանէ առաջ . . .

English: Above all . . .

Grabar: Աւելի քան զհարեւր . . .

Western Armenian: Աւելի քան հարիւր . . .

English: Over a hundred / more than a hundred . . .

Grabar: Զաչս իւրեանց կափուցին։

Western Armenian: Աչքերնին գոցեցին։

English: They closed their eyes.

Grabar: Երկիրն զոր ետու նոցա, երկիր որ բղխէ զկաթն եւ զմեղր . . .

Western Armenian: Այն երկիրը որ իրենց տուի. այն երկիրը, ուր կաթ ու մեղր կը բղխի . . .

English: The land that I gave them, the land flowing with milk and honey . . .

Grabar: «Ասեմ ձեզ եթէ` Ամենայնի որ ունիցի` տացի. եւ յայնմանէ որ ոչն ունիցի, եւ զոր ունիցին` բարձցի ի նմանէ:» —Ղուկաս 19:26

Western Armenian: «Քանզի կ’ըսեմ ձեզի, թէ ունեցողին պիտի տրուի եւ չունեցողին ունեցածն ալ անկէ պիտի առնուի։» —Ղուկաս 19:26

English: “For I say to you, that to everyone who has will be given; and from him who does not have, even what he has will be taken away from him.” —Luke 19:26

Grabar: Զի՞նչ է այդ։

Western Armenian: Ի՞նչ է ատի։

English: What is that?

Grabar: Զի՞նչ գործեցեր զայդ:

Western Armenian: Ի՞նչ է այս քու ըրածդ։

English: What have you done here?

Grabar: Որ ունիցի ականջս լսելոյ՝ լուիցէ զինչ ասեմ . . .

Western Armenian: Ով որ ականջ ունի, թող լսէ ըսածս . . .

English: Whoever has ears, let him hear what I say . . .

Grabar: Չգիտեմ զինչ խաւսիսդ։

Western Armenian: Չեմ գիտեր ինչ կը խօսիս։

English: I don’t know what you’re saying.

Grabar: Աստուած որ արար զաշխարհս եւ զամենայն որ ի նմա . . .

Western Armenian: Աստուած, որ աշխարհը ստեղծեց եւ անոր մէջի բոլոր բաները . . .

English: God, who made the world and everything in it . . .

Grabar: Տեսի ես զամենայն կենդանիս որ գնան ի ներքոյ արեգական . . .

Western Armenian: Տեսայ արեւուն տակ քալող բոլոր կենդանիները . . .

English: I saw all the living things that walked under the sun . . .

Grabar: Եւ ետես Աստուած զամենայն զոր արար . . .

Western Armenian: Եւ Աստուած իր բոլոր ըրածը տեսաւ . . .

English: And God saw everything that he had made . . .

Grabar: Զի զոր սիրէ Տէր` խրատէ, տանջէ զամենայն որդի զոր ընդունի:

Western Armenian: Որովհետեւ Տէրը իր սիրածը կը խրատէ եւ կը հնազանդէ ամէն մէկ որդի որ կ’ընդունի։

English: Because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as his son.

Grabar: . . . այլ իւրաքանչիւր ոք զիւր շնորհս ունի յԱստուծոյ, ոմն այսպէս` եւ ոմն այնպէս:

Western Armenian: . . . բայց ամէն մէկը իր պարգեւը ունի Աստուծմէ, մէկը՝ այսպէս ու միւսը՝ այնպէս։

English: . . . each one has his own gift from God, one in this manner and another in that.

Test yourself:

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Some male names from 5th century Armenia

Աշխարհաբառ լեզուի վրայ