Grabar Prepositions: Չ

Grabar: Չէ աստ։

Western Armenian: Հոս չէ։

English: (S/he’s) not here.

Grabar: Չտայք թոյլ մտանել։

Western Armenian: Թոյլ չտաք որ մտնէ։

English: Do not let him in.

Grabar: Չիցէ՞ չար։

Western Armenian: Չար չէ՞։

English: It’s not evil?

Grabar: Չիք ոք։

Western Armenian: Ոչ մէկը։

English: No one.

Grabar: Չիք ինչ։

Western Armenian: Ոչ մէկ բան։

English: Nothing.

Grabar: Ուրուք երբեք չիք տեսեալ։

Western Armenian: Մէկը երբեք տեսած չէ։

English: No one has ever seen it.

Grabar: Չեւ եւս։

Western Armenian: Դեռ չէ / մինչեւ հիմա չէ։

English: Not yet.

Grabar: «Չիք ինչ ծածուկ որ ոչ յայտ լիցի։» —Ղուկաս 8:17

Western Armenian: «Չկայ ծածուկ բան մը որ պիտի չյայտնուի։» —Ղուկաս 8:17

English: “Nothing is secret that shall not be made manifest.” —Luke 8:17

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians