Ընթացք ի գրոց բարբառ. Երկու լումայք կնոջն այրւոյ

 

Ընթացք ի գրոց բարբառ

Զ. Երկու լումայք կնոջն այրւոյ

     Կայր Յիսուս ընդդէմ գանձանակին, տեսանէր թէ զիա՛րդ ժողովուրդն արկանէր պղինձ ի գանձանակն. Եւ բազում մեծատունք արկին բազում ինչ։ Եկն այրի մի եւ արկ երկուս լումայս, որ է նաքարակիտ մի։ Եւ կոչեցեալ առ ինքն զաշակերտսն իւր, ասէ ցնոսա. Ամէն ասեմ ձեզ, զի այրին այն տառապեալ շատ արկ քան զամենեսեան՝ որ արկին ի գանձանակն։ Քանզի ամենեքին յաւելորդաց իւրեանց արկին, այլ նա ՚ի չքաւորութենէ իւրմէ, զամենայն ինչ՝ զոր ունէր, արկ գոյիւ չափ զկեանս իւր։


Մարկոս ԺԲ. 41-44

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians