Ընթացք ի գրոց բարբառ. Փարիսեցին եւ մաքսաւոր

Ընթացք ի գրոց բարբառ

Ե. Փարիսեցին եւ մաքսաւոր

       Արք երկու ելին ՚ի տաճարն կալ յաղօթս, մի փարիսեցի եւ մեւսն մաքսաւոր։ Փարիսեցին կայր մեկուսի, եւ զայս առանձինն աղօթս մատուցանէր. Աստուած իմ, գոհանամ զքէն, զի ոչ եմ իբրեւ զայլս ՚ի մարդկանէ, զյափշտակողս եւ զանիրաւս եւ զշունս, կամ իբրեւ զայս մաքսաւոր. այլ պահեմ երկիցս ՚ի շաբաթու, եւ տամ տասանորդս յամենայն ստացուածոց իմոց։ Եւ մաքսաւորն կայր մեկուսի, եւ ոչ կամէր եւ ոչ զաչսն ընդ երկինս ամբառնալ, այլ կողէր զկուրծս իւր, եւ ասէր.Աստուած իմ, քաւեա զիս զմեղաւորս։ Ասեմ ձեզ, էջ սա արդարացեալ ՚ի տուն իւր քան զնա։


Ղուկաս ԺԸ. 10-14

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

A selection of famous literary lines, translated to 5th century Grabar

Աշխարհաբառ լեզուի վրայ