Ընթացք ի գրոց բարբառ. Առաջին ի Պատուիրանս

Ընթացք ի գրոց բարբառ

Գ. Առաջին ի Պատուիրանս

        Մատուցանել մի ոմն ՚ի դպրացն լսէր Սադուկեցւոց մինչ վիճէինն. Իբրեւ ետես թէ բարւոք ետ նոցա Յիսուս զպատասխանին, եհարց ցնա եւ ասէ. Ո՞ր պատուիրան է առաջին։ Եւ Յիսուս ասէ ցնա. Առաջին քան զամենայն (ամենէն առաջինը), Լուր Իսրայէլ, Տէր Աստուած մեր՝ Տէր մի է. Եւ սիրեսցես զՏէր Աստուած քո յամենայն սրտէ քումմէ, եւ յամենայն անձնէ քումմէ, եւ յամենայն մտաց քոց, եւ յամենայն զօրութենէ քումմէ. այս է առաջին պատուիրան։ Եւ երկորդն նման սմին. Սիրեսցես զընկեր քո իբրեւ զանձն քո. Մեծ քան զնոսա ա՛յլ պատուիրան ոչ գոյ։

Մարկոս ԺԲ. 28-32

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians