Ընթացք ի գրոց բարբառ. Նախանձ տան տեառն

 

Ընթացք ի գրոց բարբառ

Բ. Նախանձ տան տեառն

        Եւ եգիտ Յիսուս ՚ի տաճարին զի վաճառէին զարջառս եւ զոչխարս եւ զաղաւնիս. եւ զլումայափոխսն՝ որ նստէին։ Եւ արար խարազան չուանեայ, եւ եհան զամենեսին ՚ի տաճարէն, զոչխարսն եւ զարջառս. Եւ զպղինձս հատավաճառացն ցրուեաց եւ զսեղանսն կործանեաց. Եւ որ (անոնք որ) զաղաւնիսն վաճառէին՝ ասէ ցնոսա. Առէք զայդ աստի, եւ մի՛ առնէք զտուն Հօր իմոյ տուն վաճառի։ Ապա յիշեցին աշակերտքն նորա՝ թէ գրեալ է. Նախանձ տան քո կերիցէ զիս։ 

Յովհ. Բ. 14-18

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Some male names from 5th century Armenia

Աշխարհաբառ լեզուի վրայ