Հայոց լեզուն. Հեքիաթ Պետրոս Նապաստակի Հայոց լեզուն

Հեքիաթ Պետրոս Նապաստակի
Թարգմանեաց Գրաբարի՝ Պիոն Հրեշտակացի
 

English: Once upon a time there were four little Rabbits, and their names were— Flopsy, Mopsy, Cotton-tail, and Peter. They lived with their Mother in a sand-bank, underneath the root of a very big fir-tree.

 

Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Լինէին, ոչ լինէին, լինէին չորք նապաստակք փոքունք, որոց անուանքն էին՝ Ֆլոփսի եւ Մոփսի եւ Բամբակաձետ եւ Պետրոս։ Բնակէին ընդ մօր իւրեանց յաւազոյ ի ներքոյ նոճիս մեծ յոյժ։

 

Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Կայր չկայր, չորք նապաստակք փոքունք կային, որոց անուանքն էին՝ Ֆլոփսի եւ Մոփսի եւ Բամբակաձետ եւ Պետրոս։ Բնակէին ընդ մօր իւրեանց ի վերայ աւազոյ ի ներքոյ եղեւին ծառոյ միոյ հսկայ։

 


 English: 'Now my dears,' said old Mrs. Rabbit one morning, 'you may go into the fields or down the lane, but don't go into Mr. McGregor's garden: your Father had an accident there; he was put in a pie by Mrs. McGregor.'
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). «Արդ, սիրելիք իմ» ասաց մայրն ծեր առաւօտ մի, «Կարացէք երթայցէք ի դաշտս կամ ընդ ճանապարհ զառիվայրին, բայց մի՛ երթայցէք ի պարտիզի Տէր ՄաքԳրեգրոի զի հայրն ձեր ունէր դէպք մի անդր. Ապաքէն Տիկին ՄաքԳրեգոր եդիր զնա ի մէջ կերակրոյ։»
 
Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). «Արդ, սիրելիք իմ» ասաց ծեր Տիկին Նապաստակ ի միում առաւօտ, «Կարող էք երթալ ի դաշտ կամ ընդ ճանապարհ զառիվայրին, բայց մի՛ երթայք ի պարտիզին Տէր ՄաքԳրեգորի. զի վատ պատահումն եղեւ անդ ի հօր ձերոյ. Ապաքէն Տիկին ՄաքԳրեգոր եփեաց զնա։»
 

English: 'Now run along, and don't get into mischief. I am going out.'
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). «Արդ՝ գնացէք եւ մի՛ անկցուք ի չարիս։ Ես երթամ զճանապարհ։»

Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). «Անցէք գնացէք եւ մի՛ անկցուք ի չարիս։ Ես երթամ զճանապարհ։»

 


English: Then old Mrs. Rabbit took a basket and her umbrella, and went through the wood to the baker's. She bought a loaf of brown bread and five currant buns.
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Ապա ծեր Տիկին Նապաստակն առեալ սակառ մի եւ հովանոցն իւր եւ ցնաց ընդ անտառի ի հացարարին։ Նա իսկ գնեաց նկանակ մի հաց եւ հինգ կտապս չամիչեղենս։

Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Եւ առեալ ծեր Տիկին Նապաստակ սակառ եւ հովանոց իւր, չուեաց ընդ անտառս եւ չոգաւ ի հացագործ։ Եւ գնեաց զմի նկանակ եւ զհինգ կտապս չամիչեղենս։English: Flopsy, Mopsy, and Cotton-tail, who were good little bunnies, went down the lane to gather blackberries:

Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Եւ Ֆլոփսի եւ Մոփսի եւ Բանբակաձետ, զոր էին բարի նապաստակք փոքունք, գնացին ընդ ճանապարհ զառիվայրին զի թութ քաղեսցեն։

Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Եւ Ֆլոփսի եւ Մոփսի եւ Բանբակաձետ, որ էին բարի նապաստակք փոքունք, գնացին ընդ ճանապարհ զառիվայրին քաղել մոշ։
 
 


 
English: But Peter, who was very naughty, ran straight away to Mr. McGregor's garden, and squeezed under the gate!
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Այլ Պետրոսն՝ զոր չար էր յոյժ, իսկոյն վազեաց ի տան Տէր ՄաքԳրեգորի եւ մղեաց զինքն ի ներքոյ դրան պարտիզի։

Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Այլ Պետրոս՝ որ յոյժ չար էր, վաղվաղակի ընթացաւ ի պարտիզին Տէր ՄաքԳրեգորի եւ առ դրամբն սողոսկեաց։
 
English: First he ate some lettuces and some French beans; and then he ate some radishes;
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Նախ՝ եկեր փոքր մի հազար եւ փոքր մի ոլոռն Փռանգաց։ Յետոյ եկեր փոքր մի բողկ.

Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Նախ՝ եկեր փոքր ինչ հազար եւ փոքր ինչ կանաչ լուբիա։ Յետոյ եկեր փոքր ինչ բողկ.

 


 
English: And then, feeling rather sick, he went to look for some parsley.
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Ապա հիւանդացաւ, եւ գնաց զի որոնեսցէ փոքր մի մաղադանոս։

Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Եւ ապա հիւանդացաւ եւ գնաց որոնել փոքր ինչ մաղադանոս։
  
English: But round the end of a cucumber frame, whom should he meet but Mr. McGregor!
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Եւ յայնկոյս վարունգի տնկարանի ում հանդիպեսցէ եթէ ոչ Տէր ՄաքԳրեգորի։

Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Իսկ յայնկոյս վարունգի տնկարանին ո՞ւմ պատահեաց, գիտէ՞ք… Տէր ՄաքԳրեգորի։
 
 
English: Mr. McGregor was on his hands and knees planting out young cabbages, but he jumped up and ran after Peter, waving a rake and calling out, 'Stop thief!'
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Նա էր ի վերայ ձեռաց եւ ծնգաց իւրոց ցանեալ տհաս կաղամբք։ Բայց բարցրացաւ եւ պնդեցաւ զհետ Պետրոսի, շարժելով զփոցղն ի ձեռին իւրոյ, կոչելով. «Մի՛ եւս, գո՜ղ»։ 
 
Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Տէր ՄաքԳրեգոր ի ծունր իջեալ տնկէր կաղամբ, բայց բարցրացաւ եւ պնդեցաւ զհետ Պետրոսի շարժելով փոցղն իւր, կոչեաց զնա եւ ասէ՝ Մի՛ եւս, գո՜ղ։

 

 
English: Peter was most dreadfully frightened; he rushed all over the garden, for he had forgotten the way back to the gate. He lost one of his shoes among the cabbages, and the other shoe amongst the potatoes.
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Պետրոս մեծապէս երկեաւ. Նա փութացաւ մոլորեցաւ շրջելով ընդ ամենայն պարտիզի, զի մոռացեալ էր ճանապարհն յետս ի դրան։ Եւ կորոյս կօշիկ մի ի կաղամբաց եւ զմիւսն ի գետնախնձորոց։
 
Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Պետրոս մեծապէս երկեաւ. Նա փութացաւ ընթացաւ ամենայն շուրջ պարտիզաւն, զի մոռացեալ էր ճանապարհն անդրէն ի դրան։ Եւ կորոյս զկօշիկ մի ի կաղամբաց եւ զմեւսն ի գետնախնձորոց։
 
 
English: After losing them, he ran on four legs and went faster, so that I think he might have got away altogether if he had not unfortunately run into a gooseberry net, and got caught by the large buttons on his jacket. It was a blue jacket with brass buttons, quite new.
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Յետ կորուսելոյ դոքա, վազեաց արագ արագ չորիւք ոտիւք, զի եւ կարծեմ թէ փախստական լինէր եթէ աւա՜ղ չվազվազէր յուռկանս հաղարջի եւ չկալոյր առ կոճակիւք հանդերձին։ Նոր էր հանդերձն՝ ի գոյն կապուտոյ եւ կոճակիւք պղինձէ։ 
 
Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Յետ կորուսելոյ նոքա, չորիւք ոտիւք ընթացաւ արագագոյն եւս, եւ կարծեմ թէ փախստական լինէր եթէ աւա՜ղ չվազվազէր ի մէջ հաղարջի ցանցի եւ չկալոյր կոճակիցն զգեստու նորա։ Նոր էր զգեստն՝ ի գոյն կապուտոյ հանդերձ կոճակովք պղնձի։
 
English: Peter gave himself up for lost, and shed big tears; but his sobs were overheard by some friendly sparrows, who flew to him in great excitement, and implored him to exert himself.
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Պետրոս համարեաց զինքն ի կորուսեալ եւ հեղոյր արտասուս մեծամեծս։ Բայց հեծեծութիւնն նորա լուեալ էին յոմանց բարեկամական ճնճղկաց որք առաքեցան առ նորա ի մեծ խնդութեամբ եւ խնդրեցին զնա զի ել։

Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Իսկ Պետրոս զանձին իւր կորուսեալ համարէց բազում արտասուօք։ Բայց լուան ոմանք ի ճնճղկաց հեծեծումն նորա. թռան առ նա եւ քաջալերեցին զնա զերծուցանել զինքն։

 


 
 
English: Mr. McGregor came up with a sieve, which he intended to pop upon the top of Peter; but Peter wriggled out just in time, leaving his jacket behind him.
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Իսկ Տէր ՄաքԳրեգոր եկն շարմաղիւ, զոր կամէր դնել ի վերայ գլխոյ Պետրոսի. Բայց Պետրոս հազիւ գալարեր փախեր՝ յետ թողելով զհանդերձս իւր։

Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Իսկ Տէր ՄաքԳրեգոր եկն մաղով, զոր կամէր դնել ի վերայ գլխոյն Պետրոսի. բայց Պետրոս փախեաւ մազապուրծ յետ թողելով զգեստն իւր։


 

 
English: And rushed into the tool-shed, and jumped into a can. It would have been a beautiful thing to hide in, if it had not had so much water in it.
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Եւ փախեաւ ի փայտանոց եւ ոստոստեաց ի մէջ ոմն սափորի։ Գեղեցիկ իմն ինչ իցէր թագչելոյ զայդ եթէ լի ջրոյ չիցէր։ 

Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Եւ գնաց ի փայտանոց եւ ոստոստեաց ի ցնցուղ մի։ Եւ ա՛յնքան գեղեցիկ լինէր սափորն նորա տեղի թաքչելոյ, եթէ չեւ էր լցեալ ջուրբ։

 


English: Mr. McGregor was quite sure that Peter was somewhere in the tool-shed, perhaps hidden underneath a flower-pot. He began to turn them over carefully, looking under each. Presently Peter sneezed—'Kertyschoo!' Mr. McGregor was after him in no time.
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Տէր ՄաքԳրեգոր վստահ էր եթէ Պետրոս էր ի փայտանոցի՝ թագուցեալ թերեւս ի ներքոյ խեղեցէն ծաղկի։ Եւ սկսաւ դարձուցանել դոսա զմի մի իւրաքանչիւր հայելով ի ներքոյս։

Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Տէր ՄաքԳրեգոր գիտէր թէ Պետրոս էր ի փայտանոցն, թերեւս թագուցեալ առ թաղարով։ Եւ սկսաւ դարձուցանել զմի մի իւրաքանչիւր հայեցեալ ընդ նոքօք։ Արդ՝ Պետրոս փռնչաց՝ «Աչոււււ». իսկոյն հալածեաց զնա Տէր ՄաքԳրեգոր։
 
English: And tried to put his foot upon Peter, who jumped out of a window, upsetting three plants. The window was too small for Mr. McGregor, and he was tired of running after Peter. He went back to his work.
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Իսկ կամէր կոխել նա ի վերայ Պետրոսի՝ որ ելանէր ի պատուհանէ անտի հարկանելով երեք բոյսք։ Իսկ յոյժ փոքր էր զպատուհանն Տէր ՄաքԳրեգորի՝ որ յայնմհետէ տաժանեցաւ պնդել զհետ Պետրոսի։ Եւ դարձաւ նա ետ ի գործն իւր։

Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Իսկ կամէր կոխել ընդ ոտիւք զՊետրոս, որ յարուցեալ ելանէր ի պատուհանէ հարկանելով երեք թաղարք։ Իսկ պատուհանն փոքր էր քան զՏէր ՄաքԳրեգոր, եւ վաստակեալ ի պնդելոյ զհետ Պետրոսի դարձաւ գործոյն։
  
English: Peter sat down to rest; he was out of breath and trembling with fright, and he had not the least idea which way to go. Also he was very damp with sitting in that can. After a time he began to wander about, going lippity—lippity—not very fast, and looking all round.
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Եւ Պետրոս նստաւ հանգչել։ Նա էր անշունչ՝ ահիւ եւ դողութեամբ, եւ ոչ գիտէր ուր երթալ։ Նա եւ թաց էր յոյժ ի նստելով ի մէջ այն սափորի։ Եւ յետ սակաւ ժամանակի սկսաւ նա շրջել՝ ցատկռտելով դանդաղի եւ նայելով շուրջ զինեւ։

Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Պետրոս նստաւ հանգչել։ Նա ոչ միայն թացեալ լինէր, այլ եւ անշունչ՝ ահիւ եւ դողութեամբ, եւ ոչ գիտէր յո երթայ։  Յետ այսորիկ եւ ինքն դանդաղի ցատկռտեալ այսր անդր ընդ ամենայն պարտէզն, նայելով շուրջ զինեւ։
 
English: He found a door in a wall; but it was locked, and there was no room for a fat little rabbit to squeeze underneath. An old mouse was running in and out over the stone doorstep, carrying peas and beans to her family in the wood. Peter asked her the way to the gate, but she had such a large pea in her mouth that she could not answer. She only shook her head at him. Peter began to cry.
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Գտաւ դուր մի ի մէջ պարսպի. Բայց փակեալ էր, եւ տեղի եւս ոչ լինէր մի ճարպ նապաստակի մղել ի ներքոյ։ Իսկ ծեր մուկ մի մտանէր եւ ելանէր ընդ ապառաժ դրանդւոյն, բերելով ոլոռ եւ լուբիա առ ընտանի իւր որ էր ի մէջ անտառին։ Պետրոս հարցանէր նորա վասն ճանապարհն առ դրան, թէ ո՞ւր է։ Բայց մուկն ունէր այնպիսի մեծ ոլոռն ի բերանոյ իւրոյ վասն որոյ ոչ կարաց տալ պատասխանի։ Նա միայն զգլուխն իւր շարժեաց ի նմա։ Եւ Պետրոս սկսաւ լալ։

Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Եգիտ դուռն մի ի պարիսպս. բայց փակեալ էր, եւ ոչ եւս տեղի լինէր մի ճարպ նապաստակի սողոսկել առ դրամբն։ Իսկ ծեր մուկ մի ելանէր եւ մտանէր անտի, եւ բերէր ոլոր եւ լուբիա յընտանի իւր յանտառ։ Պետրոս հարցանէր՝ թէ Ընդ ո՞ր ճանապարհ ելից ի դուռն։ Բայց ունէր ի բերանոյ իւրում զայնչափ մեծ ոլոռն մուկն, զի եւ ոչ կարաց տալ նմա պատասխանի։ Նա գլուխ շարժեաց ի վերայ Պետրոսի միայն։ Եւ Պետրոս սկսաւ լալ։
 
English: Then he tried to find his way straight across the garden, but he became more and more puzzled. Presently, he came to a pond where Mr. McGregor filled his water-cans. A white cat was staring at some gold-fish, she sat very, very still, but now and then the tip of her tail twitched as if it were alive. Peter thought it best to go away without speaking to her; he had heard about cats from his cousin, little Benjamin Bunny.
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Յետ այնորիկ նա կամեցաւ գտանել ճանապարհ անդ լայնութեան պարտիզի՝ բայց աւելի եւս շփոթեաց։ Արդ՝ եկն ի լճակի ուր Տէր ՄաքԳրեգոր լնոյր սափորքն իւր։ Կատու մի սպիտակ նստեալ էր անդր՝ անշարժ նայելով ընդ ոսկեձկանց, բայց երբեմն ծայրն ձետոյ շարժէր իբրու թէ ողջ էր եւ զայդ։ Ուղիղ թուեցաւ Պետրոսի երթալ առանց խօսելով ընդ նա. զի լուեալ էր վասն կատուոց յազգականէ իւրմէ՝ նապաստակ մի փոքր Բենիամին անուն։

Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Յետոյ կամեցաւ գտանել ուղիղ ճանապարհ ընդ լայնութեան պարտիզի՝ բայց աւելի եւս շփոթեաց։ Արդ՝ եկն ի լճակի ուր Տէր ՄաքԳրեգոր լնոյր ցնցուղք իւր։ Կատու մի սպիտակ նստէր եւ նկատեալ հայէր ընդ ոսկէ ձկունս, եւ երբեմն պոչն շարժէր միայն։ Բարւոք թուեցաւ Պետրոսի երթալ առանց խօսելոյ ընդ նմա, զի լուեալ էր նորա յազգականէ իւրոյ Բենիամինէ վասն կատուոց։

English: He went back towards the tool-shed, but suddenly, quite close to him, he heard the noise of a hoe—scr-r-ritch, scratch, scratch, scritch. Peter scuttered underneath the bushes. But presently, as nothing happened, he came out, and climbed upon a wheelbarrow and peeped over. The first thing he saw was Mr. McGregor hoeing onions. His back was turned towards Peter, and beyond him was the gate!
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Եւ դարձաւ նա ի փայտանոց. Բայց յանկարծ, մերձ ի նա, լուաւ զձայն մարկեղի՝ քռռռ, քռռռ, քռռռ։ Եւ Պետրոս փութացաւ գնաց ի ներքոյ մորենեաց։ Արդ՝ զի ոչինչ վնաս եղեւ, եկն ելեալ ի վերայ սայլի եւ հայեաց եզրէն։ Նախ՝ ետես զի Տէր ՄաքԳրեգորն քաղէր սոխ։ Զթիկունս իւր դարձուցեալ էր ի Պետրոսի եւ յայնկոյս նորա էր դուռն։

Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Եւ դարձաւ ի փայտանոց. Իսկ յանկարծակի զձայն փոցխի լուեալ ի մօտէ,  Պետրոս սողեցաւ առ մորենեաւ։ Եւ արդ քանզի ոչ եղեւ վնաս ինչ, ել ի դուրս ի վերայ սայլի բարձրացաւ եւ գաղտագողի դիտեաց։ Ետես նախ զՏէր ՄաքԳրեգոր զի ժողովէր զսոխ։ Դառնայր թիկունքն ի Պետրոս, եւ յայնկոյս նորա էր դուռն։

 


English: Peter got down very quietly off the wheelbarrow; and started running as fast as he could go, along a straight walk behind some black-currant bushes. Mr. McGregor caught sight of him at the corner, but Peter did not care. He slipped underneath the gate, and was safe at last in the wood outside the garden.
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Պետրոս յոյժ լռութեամբ իջանէր ի սայլէն անտի. եւ փութացաւ գնաց վազելով լի արագութեամբ իւր ուղիղ ճանապարհիւ զկնի սեւ հաղարջի մորենեաց։ Իսկ Տէր ՄաքԳրեգոր ետես նորա առ անկիւնսն, սակայն ոչ նեղէր Պետրոսն։ Փախաւ ի ներքոյ դրան եւ ահա եհաս ողջանդամ յանտառ՝ արտաքուստ պարտիզին։

Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Պետրոս իջանէր ի սայլէն լռելեայն. եւ ընթացաւ սաստիկ ստիպաւ ուղիղ ճանապարհաւ զկնի սեւ հաղարջի մորենեաց։ Իսկ Տէր ՄաքԳրեգոր ետես զնա զի կայր առ անկեան, այլ Պետրոսի ոչ էր փոյթ։ Նա փախեաւ առ դրամբն յանտառ ապաստան արտաքուստ կողմանէ պարտիզին։

 


 
English: Mr. McGregor hung up the little jacket and the shoes for a scare-crow to frighten the blackbirds. Peter never stopped running or looked behind him till he got home to the big fir-tree. 
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Տէր ՄաքԳրեգոր կախեաց զհանդերձս եւ զկօշիկս Պետրոսի իբր խրտուիլակ, զի վախեցնէ զթռչունսն սեաւք։ Իսկ Պետրոս ոչ դադարեաց ի վազելոյ եւ ոչ հայեցաւ ի թիկունս իւր մինչեւ եհաս ի տան իւրոյ առ զմեծ նոճոյ։

Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Եւ զզգեստն եւ զկօշիկս Պետրոսի կախէր զխրտուիլակէ Տէր ՄաքԳրեգոր ի զարհուրումն սարեկացն։ Իսկ Պետրոս ոչ դադարեաց ի վազելոյ եւ ամենեւին ոչ հայէր յետս մինչեւ եհաս ի տուն ի մեծ եղեւին ծառոյ։
English: He was so tired that he flopped down upon the nice soft sand on the floor of the rabbit-hole and shut his eyes. His mother was busy cooking; she wondered what he had done with his clothes. It was the second little jacket and pair of shoes that Peter had lost in a fortnight!
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Իսկ այնչափ յոգնեցաւ Պետրոսն որ անկաւ ի վերայ փափուկ աւազոյ ի գետնոյ որջի եւ փակեաց աչք նորա։ Մայրն իւր զբաղեալ էր եփելով. եւ զարմացաւ թէ ի՞նչ եղեւ կամ յ՞ո գնացին զհանդերձս իւր։ Էր երկրորդ անգամ յերկուս շաբաթու որ Պետրոս կորուսեալ էր զհանդերձս եւ զկօշիկս։ 

Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Բայց Պետրոս այնչափ վաստակեալ էր ի ճանապարհէն, զի անկաւ ի վերայ փափուկ աւազոյ ի գետնոյ որջի եւ կափոյց զաչսն։ Մայրն զբաղեալ էր ընդ եփելս. եւ ածէր զմտաւ, թէ զի՞նչ արդեւք զիւր հանդերձն եղեւ։ Զի երկրորդ զգեստն եւ զզոյգք կօշկացն էր որ կորոյս Պետրոս յերկու շաբաթս։ 
 
 


 
English: I am sorry to say that Peter was not very well during the evening. His mother put him to bed, and made some camomile tea; and she gave a dose of it to Peter! 'One table-spoonful to be taken at bed-time.'
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Տրտմիմ ասել թէ՝ Պետրոս հիւանդացաւ ընդ երեկոյին։ Մայրն իւր եդ նորա յանկողին եւ եփեաց անթեմով թէյ. Եւ ետ դեղաչափ մի Պետրոսի. «Դգալ մի ի ժամ ննջելոյ»։
 
Գրաբար (Բ. սեւագիր տարբերակ). Ցաւէ ինձ ասել՝ թէ Ընդ երեկոյս հիւանդացաւ Պետրոս։ Մայրն եդ զնա յանկողինս եւ եփեաց թէյ անթեմով. եւ ետ դգալ մի Պետրոսի. «Դգալ մի ի ննջաժամ»։
 
English: But Flopsy, Mopsy, and Cotton-tail had bread and milk and blackberries for supper.
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Այլ Ֆլոփսին եւ Մոփսին եւ Բանբակաձետն եկեր հաց եւ կաթ եւ թութ յընթրիս։
 
Գրաբար (Ա. սեւագիր տարբերակ). Եւ յորժամ ընթրիս լինէր, Ֆլոփսի եւ Մոփսի եւ Բանբակաձետ արբին կաթ եւ կերան հաց եւ մոշ։
 
 
ՎԵՐՋ։
 

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians