Grabar Conjunctions: Թէ

Grabar: Ասէ թէ…

Western Armenian: Կ’ըսէ որ…

English: S/he says that…

Grabar: Միայն թէ…

Western Armenian: Միայն թէ…

English: Only that…

Grabar: Իբրու թէ…

Western Armenian: Իբր թէ…

English: As if / as though…

Grabar: Այլ թէ այդպէս իցէ…

Western Armenian: Բայց եթէ ատանկ է…

English: But if that’s how it is…

Grabar: Կամ թէ նա ետես կամ իրագէտ իցէ…

Western Armenian: Կամ թէ տեսած ըլլայ, կամ տեղեկացած…

English: Whether he has seen or known of it…

Grabar: «Արդ ո՞վ մեկնեսցէ զմեզ ի սիրոյն Քրիստոսի, նեղութի՞ւն, թէ անձկութի՞ւն, թէ հալածա՞նք, թէ սո՞վ, թէ մերկութի՞ւն, թէ վի՞շտք, թէ սո՞ւր:» -Հռովմայեցիս 8:35

Western Armenian: «Հիմա ո՞վ պիտի զատէ մեզի Քրիստոսի սերէն. Նեղութի՞ւնը, կամ մտահոգութի՞ւնը, կամ հալածա՞նքը, կամ սո՞վը, կամ մերկութի՞ւնը, կամ տառապա՞նքը, կամ սո՞ւրը։» -Հռոմայեցիներ 8:35

English: “Who shall separate us from the love of Christ? Tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?” -Romans 8:35

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians