Grabar Conjunctions: Բայց

Grabar: Բայց զլեզու մարդկան ոչ ոք կարէ հնազանդել։

Western Armenian: Բայց մարդ լեզուն չի կրնար նուաճել։

English: But the tongue of man no one can tame.

Grabar: Բայց որ ընդ իսն էին…

Western Armenian: Բայց անոնք որ ինծի հետ էին…

English: But those who were with me…

Grabar: Բայց յորժամ…

Western Armenian: Բայց երբ…

English: But when…

Grabar: Բայց է ձեր սովորութիւն…

Western Armenian: Բայց սովորութիւն ունիք…

English: But you have a custom…

Grabar: Բայց այժմ…

Western Armenian: Բայց հիմա…

English: But now…

Grabar: Բայց յայսմ հետէ…

Western Armenian: Բայց ասկէ յետոյ…

English: But from now on…

Grabar: Բայց ո՞վ եւ ո՞վ իցեն որ երթայցեն:

Western Armenian: Բայց ով ով պիտի երթա՞յ։

English: But who and who will go?

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians