Grabar Adverbs: Երբեմն

Grabar: Դուք երբեմն գնայիք։

Western Armenian: Դուք երբեմն կ’երթայիք։

English: You would sometimes go.

Grabar: Երբեմն ՚ի մէջ ջրոյն…

Western Armenian: Երբեմն ջուրին մէջ…

English: Sometimes, in the water…

Grabar: Որք երբեմն չժողովուրդ։

Western Armenian: Որ ատեն մը ժողովուրդ չէին։

English: Which were once not a people.

Grabar: Երբեմն ի ցամաք, երբեմն ի ծով։

Western Armenian: Երբեմն ցամաքին վրայ, երբեմն ծովուն մէջ։

English: Sometimes on sea, sometimes on land.

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians