Grabar Adverbs: Միշտ

Grabar: Քանզի միշտ մեք որ կենդանիքն եմք…

Western Armenian: Որովհետեւ մենք որ ողջ ենք միշտ…

English: For we who are alive are always…

Grabar: Միշտ մոլորեալ են սրտիւք…

Western Armenian: Միշտ մոլորուած եւ սրտերով…

English: They always err in their hearts…

Grabar: Պատրաստ իցեմ միշտ…

Western Armenian: Պատրաստ պիտի ըլլամ միշտ…

English: I will always be ready…

Grabar: Որպէս միշտն։

Western Armenian: Որպէս միշտ։

English: As always.

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians