Grabar Pronoun Declensions: Ամենայն

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Ամենայն Ամէն
Genitive (Սեռական) Ամենայնի Ամէնուն
Dative (Տրական) Ամենայնի Ամէնուն
Locative (Ներգոյական) Ամենայնի Ամէնուն
Instrumental (Գործիական) Ամենայնիւ Ամէնով
Ablative (Բացառական) յԱմենայնէ Ամէնէն
Accusative (Հայցական) զԱմենայն Ամէնը

Grabar: Ի վերայ ամենայն երկրի։

Western Armenian: Ամբողջ երկրի մակերեսի վրայ։

English: Upon the face of the earth.

Grabar: Ամենայնի տեւէ։

Western Armenian: Ամէն բանի կը հանդուրժէ։

English: It withstands all things.

Grabar: Ամենայնիւ եւ ամենայն ուրեք շնորհակալ եմք։

Western Armenian: Ամէն [ատեն] եւ ամէն տեղ շնորհակալ ենք։

English: We are thankful always and in all places.

Grabar: Աւրհնեաց ամենայնիւ։

Western Armenian: Ամէն ինչով օրհնուած։

English: Blessed in all things.

Grabar: Երկու երկու յամենայնէ։

Western Armenian: Երկու հատ / զոյգ մը ամէն տեսակէն։

English: A pair of every kind.

Grabar: Եւ զիշխանութիւնն ասէ. «Յամենայնէ զոր տացես ինձ` տաց քեզ տասանորդս:»

Western Armenian: Եւ կառավարութիւնը ըսաւ. «Այն բոլորէն որ ինծի պիտի տաս՝ քեզի տասանորդ [ետ] պիտի տամ։»

English: And the government said: “I will give you [back] a tenth of all that you will give me.”

Grabar: Նա ջնջեսցէ զամենայն արտաւսր յաչաց նոցա։

Western Armenian: Ինք պիտի սրբէ անոնց աչքերէն բոլոր արցունքները։

English: She shall wipe all the tears from their eyes.

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians