Grabar Prepositions: Ընդ

Grabar: Ընդ իս եւ ընդ քեզ։

Western Armenian: Իմ ու քու միջեւ։ / Իմ եւ քու մէջտեղ։

English: Between me and you.

Grabar: Ակն ընդ ական։

Western Armenian: Աչքի տեղ աչք։

English: (An) eye for (an) eye.

Grabar: Ընդ ո՞ւմ։

Western Armenian: Որո՞ւ հետ։

English: With whom?

Grabar: Ընդ ումեք։

Western Armenian: Մէկումը հետ։

English: With someone.

Grabar: Հայեաց ընդ երկինս։

Western Armenian: Դիտէ՛ երկինքը։

English: Look to the heavens. / Look at the sky.

Grabar: Չասեն ինչ ընդ դմա։

Western Armenian: Ոչինչ կ’ըսեն անոր։

English: They say nothing to him.

Grabar: Ոչ եւս շրջէին ընդ նմա։

Western Armenian: Այլեւս չպտըտեցան իրեն հետ։

English: They no longer walked with him.

Grabar: Ընդ ծովակողմն:

Western Armenian: Դէպի արեւմուտք։

English: Westward.

Grabar: Ընդ արեգակամբ:

Western Armenian: Արեւին տակ։

English: Under the sun.

Grabar: Ընդ ծառովն։

Western Armenian: Ծառին տակ։

English: Under the tree.

Grabar: Ընդ աջմէ եւ ընդ ահեկէ։

Western Armenian: Աջ ու ձախ կողմերը։

English: To/on the right and left.

Grabar: Ընդ երեսս ամենայն երկրի:

Western Armenian: Ամբողջ երկրի մակերեսին վրայ։

English: Upon the whole face of the earth.

Grabar: Եւ էր ընդ նմա ամսաւրեայ մի ժամանակ:

Western Armenian: Անոր հետ լման ամիս մը կեցաւ։

English: And he stayed with him/her for a month.

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians