Grabar Prepositions: Ց

Grabar: Մինչեւ ցայս վայր։

Western Armenian: Մինչեւ հիմա։

English: Hitherto.

Grabar: Ասէ ցնա . . .

Western Armenian: Անոր ըսաւ . . .

English: He said to him . . .

Grabar: Ցքաղաքս լքեալս։

Western Armenian: Լքուած քաղաքներուն։

English: To the abandoned cities.

Grabar: Ո՞չ ապաքէն նա ասաց ցիս, Եղբայր իմ է։

Western Armenian: Ինք ինծի չըսա՞ւ. Ան եղբայրս է։

English: Didn’t he say to me, ‘He is my brother’?

Grabar: Անդ լինիջիր ցորժամ ասացից քեզ։

Western Armenian: Հոն կեցիր մինչեւ որ քեզի ըսեմ։

English: Stay there until I tell you.

Grabar: Ցո՞ ասաց . . .

Western Armenian: Որո՞ւն ըսաւ . . .

English: To whom did he say . . . ?

Grabar: Կերիջիք ցյագ։

Western Armenian: Պիտի ուտէք մինչեւ որ կշտանաք։

English: You will eat till your full.

Grabar: Ինքն ցինքն ասէ . . .

Western Armenian: Ինքզինքին ըսաւ . . .

English: She said to herself . . .

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians