Grabar Numerals: Armenian Numerals

Numeral (Arabic) Numeral (Armenian) Grabar Western Armenian
1 Ա Մի Մէկ
2 Բ Երկու Երկու
3 Գ Երեք Երեք
4 Դ Չորք Չորս
5 Ե Հինգ Հինգ
6 Զ Վեց Վեց
7 Է Եւթն Եօթը
8 Ը Ութ Ութ
9 Թ Ինն Ինը
10 Ժ Տասն Տասը
11 ԺԱ Մետասան Տասնըմէկ
12 ԺԲ Երկոտասան Տասներկու
13 ԺԳ Երեքտասան Տասներեք
14 ԺԴ Չորեքտասան Տասնըչորս
15 ԺԵ Հնգետասան Տասնըհինգ
16 ԺԶ Վեշտասան Տասնըվեց
17 ԺԷ Եւթն եւ տասն Տասնըեօթը
18 ԺԸ Ութ եւ տասն Տասնըութ
19 ԺԹ Ինն եւ տասն Տասնըինը
20 Ի Քսան Քսան
30 Լ Երեսուն Երեսուն
40 Խ Քառասուն Քառասուն
50 Ծ Յիսուն Յիսուն
60 Կ Վաթսուն Վաթսուն
70 Հ Եւթանասուն Եօթանասուն
80 Ձ Ութսուն Ութսուն
90 Ղ Իննսուն Իննսուն
100 Ճ Հարեւր Հարիւր
200 Մ Երկերիւր Երկու հարիւր
300 Յ Երեք հարեւր Երեք հարիւր
400 Ն Չորքհարեւր Չորս հարիւր
500 Շ Հինգ հարեւր Հինգ հարիւր
600 Ո Վեց հարեւր Վեց հարիւր
700 Չ Եւթն հարեւր Եօթը հարիւր
800 Պ Ութ հարեւր Ութ հարիւր
900 Ջ Ինն հարեւր Ինն հարիւր
1,000 Ռ Հազար Հազար
2,000 Ս Երկու հազար Երկու հազար
3,000 Վ Երեք հազար Երեք հազար
4,000 Տ Չորք հազար Չորս հազար
5,000 Ր Հինգ հազար Հինգ հազար
6,000 Ց Վեց հազար Վեց հազար
7,000 Ի Եւթն հազար Եօթը հազար
8,000 Փ Ութ հազար Ութ հազար
9,000 Ք Ինն հազար Ինն հազար
10,000 ԺՌ Բեւր Բիւր
100,000 ՃՌ Հարեւր հազար Հարիւր հազար
1,000,000 ՌՌ Հազար հազար Միլիոն

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians