Grabar Adjective Pronoun Declensions: Քո

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Քո Քու, քուկդ, քուկինդ
Genitive (Սեռական) Քոյ, քոյոյ, քում Քու, Քուկի, քուկինիդ
Dative (Տրական) Քոյ, քոյոյ, քում Քու, Քուկի, քուկինիդ
Locative (Ներգոյական) Քում Քու, Քուկի, քուկինիդ
Instrumental (Գործիական) Քով, քոյով Քուկինովդ
Ablative (Բացառական) Քումմէ Քուկինէդ
Accusative (Հայցական) զՔո Քու, քուկդ, քուկինդ

Grabar: Լուայ զձայն քո։

Western Armenian: Քու ձայնդ լսեցի։

English: I heard your voice.

Grabar: Ոչ լուան ձայնի քում։

Western Armenian: Քու ձայնդ չլսեցին։

English: They did not hear your voice.

Grabar: Ի տանէ հաւր քոյ։

Western Armenian: Քու հօրդ տունէն։

English: From your father’s house.

Grabar: Յաւուրս քոյոյ թագաւորութեանդ . . .

Western Armenian: Քու թագաւորութեանդ օրերուն . . .

English: In the days of your reign . . .

Grabar: Զի՞ զուր հպարտանաս յուսով քոյով սնոտեաւ։

Western Armenian: Ի՞նչու ի զուր կը հպարտանաս սնոտի յոյսերով։

English: Why do you puff up with vain hopes?

Grabar: Ի տանէ քումմէ։

Western Armenian: Քու տունէդ։

English: From your house.

Grabar: «Ամենայն աշխարհիս նախարարք կամին զտէրութիւն նորա ի վերայ իւրեանց առաւել քան զքո:» —Փաւստոս Բիւզանդ

Western Armenian: «Աշխարհի բոլոր նախարարները իրենց վրայ անոր տէրութիւնը կը նախընտրեն աւելի քան քուկդ։»

English: “All the nakharars of the land prefer his lordship over them than yours.” —P’awstos Buzand

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Քոյք Քուկիններդ
Genitive (Սեռական) Քոց, քոյոց Քուկիններուդ
Dative (Տրական) Քոց, քոյոց Քուկիններուդ
Locative (Ներգոյական) Քոյս Քուկիններուդ
Instrumental (Գործիական) Քովք, քոյովք Քուկիններովդ
Ablative (Բացառական) ՚ի Քոց Քուկիններէդ
Accusative (Հայցական) զՔոյս Քուկիններդ

Grabar: Քոյքդ աշակերտքդ ուտեն եւ ըմպեն։

Western Armenian: Քու աշակերտներդ կ’ուտեն ու կը խմեն։

English: Your students eat and drink.

Grabar: Զամենայն աւուրս կենաց քոց:

Western Armenian: Կեանքիդ բոլոր օրերը։

English: All the days of your life.

Grabar: Քոյոցդ տուաք քեզ:

Western Armenian: Քուկիններդ քեզի տուինք։

English: We gave you yours.

Grabar: Հայեաց աչաւք քովք։

Western Armenian: Քու աչքերովդ նայիր։

English: Look with your own eyes.

Grabar: Ի քոց ծառայից:

Western Armenian: Քու ծառաներէդ։

English: From your servants.

Grabar: Որպէս ես զիմսն արարի, դու զքոյսն։

Western Armenian: Որպէս ես իմս ըրի, դուն քուկդ ըրէ։

English: As I did mine, you do yours.

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians