Grabar Verb Conjugations: Լինել

Present (Ներկայ)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Լինիմ Կ՛ըլլամ Լինիմք Կ՛ըլլանք
Լինիս Կ՛ըլլաս Լինիք Կ՛ըլլաք
Լինի Կ՛ըլլայ Լինին Կ՛ըլլան

Grabar: Ես լինիմ միջնորդ . . .

Western Armenian: Ես միջնորդ կ'ըլլամ . . .

English: I will be intermediary . . .

Grabar: Բեռն լինիս ինձ:

Western Armenian: Ինծի բեռ կ'ըլլաս։

English: You will be a burden to me.

Grabar: Ի պարսպացն նետաձիգ լինին:

Western Armenian: Պարիսպներուն մէջ աղեղնաձիգներ կ'ըլլան։

English: There will be archers in the ramparts.

Անկատար անցեալ (Past Imperfect)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Լինէի Կ՛ըլլայի Լինէաք Կ՛ըլլայինք
Լինէիր Կ՛ըլլայիր Լինէիք Կ՛ըլլայիք
Լինէր Կ՛ըլլար Լինէին Կ՛ըլլային

Grabar: Զցերեկ այրեալ լինէի ի տաւթոյ։

Western Armenian: Ցերեկը կ'այրէի տօթին մէջ։

English: I was burning in the daytime heat.

Grabar: Լինէր մրրիկ մեծ հողմոյ։

Western Armenian: Հովի մեծ փոթորիկ մը ելաւ։

English: There was a great tempest.

Grabar: Նոքա լուռ լինէին։

Western Armenian: Անոնք լուռ էին։

English: They were quiet.

Subjunctive
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Լիցիմ (Պիտի) ըլլամ Լիցուք (Պիտի) ըլլանք
Լիցիս (Պիտի) ըլլաք Լիջիք (Պիտի) ըլլաք
Լիցի (Պիտի) ըլլայ Լիցին (Պիտի) ըլլան

Grabar: Լիցիս մեզ փրկիչ։

Western Armenian: Մեզի փրկիչ պիտի ըլլաս։

English: You will be a savior to us.

Grabar: Յայտնի լիցի ձեզ . . .

Western Armenian: Յայտնի թող ըլլայ ձեզի . . .

English: Let it be known to you . . .

Grabar: Յուշ լիցին քեզ աւուրքն . . .

Western Armenian: Յիշէ այն օրերը . . .

English: Recall the days . . .

Conditional
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Լինիցիմ Ըլլամ Լինիցիմք Ըլլանք
Լինիցիս Ըլլաք Լինիցիք, Լինիջիք Ըլլաք
Լինիցի Ըլլայ Լինիցին Ըլլան

Grabar: Զի՞նչ աւգուտ լինիցիմ ձեզ։

Western Armenian: Ի՞նչ օգուտ պիտի ըլլամ ձեզի։

English: What profit shall I be to you?

Grabar: Մի՛ կցորդ լինիցիս մեղաց աւտարաց

Western Armenian: Ուրիշներուն մեղքերուն հաղորդակից չըլլաս։

English: Do not be a participant in other men's sins.

Grabar: Ե՞րբ լինիցի այդ։

Western Armenian: Ե՞րբ պիտի ըլլայ ատիկա։

English: When will that happen?

Imperative (Հրամանական):

Լեր, լիջիր, լինիջիր. Եղիր.

Լիջիր, լինիջիր. Ըլլաս.

Լերուք. Եղէք.

Մի՛ լինիր, մի՛ լինիք. Մի՛ ըլլար, մի՛ ըլլաք.


Test yourself


Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians