Grabar Verb Conjugations: Գնալ

Present (Ներկայ)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Գնամ Կ'երթամ Գնամք Կ'երթանք
Գնաս Կ'երթաս Գնայք Կ'երթաք
Գնայ Կ'երթայ Գնան Կ'երթան

Grabar: Ընդէ՞ր գնամ։

Western Armenian: Ի՞նչու երթամ։

English: Why should I go?

Grabar: Ոչ գնաս։

Western Armenian: Չերթաս։

English: Do not go.

Grabar: Յարեւելից յարեւմուտս գնան։

Western Armenian: Արեւելքէն արեւմուտք կ'երթան։

English: They go from east to west.

Grabar: «Զի հաւատովք գնամք եւ ոչ կարծեաւք:» —2 Կորնթացիք 5:7

Western Armenian: «Որովհետեւ հաւատքով կ'ընթանանք, եւ ո՛չ թէ տեսողութեամբ [կարծիքով]։»

English: "For we walk by faith, not by sight." —2 Corinthians 5:7

Grabar: Ըստ մարդկան գնայք:

Western Armenian: Մարդկօրէն գացէք։

English: Go as men.

Grabar: «Որ գնայ ի խաւարի` ոչ գիտէ յո երթայ:» —Յովհաննէս 12:35

Western Armenian: «Խաւարի մէջ քալողը չի գիտեր թէ ո՛ւր կ'երթայ։»

English: "He who walks in darkness does not know where he is going." —John 12:35

Անկատար անցեալ (Past Imperfect)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Գնայի Կ'երթայի Գնայաք Կ'երթայինք
Գնայիր Կ'երթայիր Գնայիք Կ'երթայիք
Գնայր Կ'երթար Գնային Կ'երթային

Grabar: Գնայի զցայգ եւ զցերեկ:

Western Armenian: Ցերեկ ու գիշեր կ'երթայի։

English: I would go day and night.

Grabar: Ընդ քեզ գնայաք յեզր ծովուն Ովկիանոսի։

Western Armenian: Քեզի հետ Միջերկրականի ծովափը կ'երթայինք։

English: We would go to the Mediterranean shores together.

Grabar: Գնայիր մերկ եւ բոկ ՚ի վերայ աւազի:

Western Armenian: Մերկ եւ բոպիկ կ'երթայիր աւազին վրայ։

English: You would walk naked and barefooted on the sand.

Grabar: Երբեմն գնայիք Ուռհա։

Western Armenian: Երբեմն Ուռֆա կ'երթայիք։

English: Sometimes you went to Edessa.

Grabar: Վաղվաղակի յարեաւ աղջիկն եւ գնայր . . .

Western Armenian: Յանկարծ ելաւ աղջիկը եւ գնաց . . .

English: The girl suddenly got up and went . . .

Grabar: Կաղային գնային։

Western Armenian: Կը կաղային կ'երթային։

English: They went limping.

Կատարեալ անցեալ (Past perfect)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Գնացի Գացի Գնացաք Գացինք
Գնացեր Գացիր Գնացէք Գացիք
Գնաց Գնաց Գնացին Գացին

Grabar: Գնացի ՚ի ստորոտն լեռանն Արարատի։

Western Armenian: Արարատ լեռին ստորոտը գացի։

English: I went to the foothills of Mt. Ararat.

Grabar: Իբրեւ գնացաք. . .

Western Armenian: Երբ գացինք . . .

English: When we went . . .

Grabar: Զի՞ է զի ոչ գնացեր ընդ իս։

Western Armenian: Ի՞նչու է որ ինծի հետ չի գացիր։

English: Why is it that you went without me?

Grabar: Յարեաւ գնաց։

Western Armenian: Ելաւ գնաց։

English: He got up and left.

Grabar: Գնացին անտի։

Western Armenian: Հոն գացին։

English: They went there.

Subjunctive
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Գնացից (Պիտի) երթամ Գնասցուք (Պիտի) երթանք
Գնասցես (Պիտի) երթաս Գնասցէք (Պիտի) երթաք
Գնասցէ (Պիտի) երթայ Գնասցեն (Պիտի) երթան

Grabar: Գնացից եւ դարձայց ի քաղաքս իմ։

Western Armenian: Պիտի երթամ քաղաքս վերադառնամ։

English: I will go and return to my city.

Grabar: Արի՝ գնասցուք:

Western Armenian: Ել՝ երթանք։

English: Get up, let's go.

Grabar: Մի՛ բնաւ ուրեք գնասցես աստի։

Western Armenian: Հոսկէ տեղ մը մի՛ երթար։

English: Do not go anywhere from here.

Grabar: Գնասցէք յինէն։

Western Armenian: Ինծմէ գացէք։

English: Go away from me.

Grabar: Գնասցէ յերկրէ յերկիր։

Western Armenian: Երկրէ երկիր կ'երթայ։

English: S/he / it goes from country to country.

Grabar: ՚Ի մէջ լերանց գնասցեն ջուրք:

Western Armenian: Ջուրերը լեռներուն մէջէն կ'երթան։

English: The waters run through the mountains.

Imperative (Հրամանական):

Գնա, գնասջիր. Գնա՛.

Մի՛ գնար, մի՛ գնայք. Մի՛ երթար, մի՛ երթաք.

Grabar: Առ եւ գնա 'ի բաց:

Western Armenian: Առ ու գնա՛։

English: Take it and go away.

Test yourself:

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Some male names from 5th century Armenia

Աշխարհաբառ լեզուի վրայ