Grabar Verb Conjugations: Գալ

Present (Ներկայ)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Գամ Կու գամ Գամք Կու գանք
Գաս Կու գաս Գայք Կու գաք
Գայ Կու գայ Գան Կու գան

Grabar: Գամ զկնի ձեր:

Western Armenian: Ձեր ետեւէն կու գամ։

English: I am coming after you.

Grabar: Գամ առ ձեզ:

Western Armenian: Ձեզի կու գամ։

English: I come to you.

Grabar: Ինքն զկնի մեր գայ:

Western Armenian: Ինքը մեր ետեւէն կու գայ։

English: S/he is coming behind us.

Grabar: Գամք զհետ քո։

Western Armenian: Գեզի հետ կու գանք։

English: We are coming with you.

Grabar: Ուստի՞ գայք:

Western Armenian: Ուրկէ՞ կու գաք։

English: Where do you come from?

Grabar: Գան յաշխարհէն Հայոց։

Western Armenian: Հայաստանէն կու գան։

English: They come from Armenia.

Անկատար անցեալ (Past Imperfect)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Գայի Կու գայի Գայաք Կու գայինք
Գայիր Կու գայիր Գայիք Կու գայիք
Գայր Կու գար Գային Կու գային

Grabar: Յորժամ գայի յաշխարհէն Հայոց . . .

Western Armenian: Երբ կու գայի Հայաստանէն . . .

English: When I was coming from Armenia . . .

Grabar: Գայիր առ իս։

Western Armenian: Ինծի կու գայիր։

English: You would come to me.

Grabar: Գայր առ նա։

Western Armenian: Իրեն կու գար։

English: S/he was coming to him/her.

Grabar: Երթայաք եւ գայաք:

Western Armenian: Կ՛երդայինք եւ կու գայինք։

English: We were coming and going.

Grabar: Ընդէ՞ր ոչ գայիք։

Western Armenian: Ի՞նչու չէիք գար։

English: Why weren't you coming?

Grabar: Գային ի պատերազմ։

Western Armenian: Պատերազմի կու գային։

English: They were coming to battle.

Կատարեալ անցեալ (Past perfect)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Եկի Եկայ Եկաք Եկանք
Եկիր Եկար Եկիք Եկաք
Եկն Եկաւ Եկին Եկան

Grabar: Եկի խաւսել առ արքայի։

Western Armenian: Թագաւորին հետ խօսելու եկայ։

English: I came to speak with the king.

Grabar: Դարձուցից զքեզ ընդ նոյն ճանապարհ ընդ որ եկիր:

Western Armenian: Քու եկած ճամպայէդ քեզ պիտի վերադառձնեմ։

English: I will turn you back by the way which you came.

Grabar: Եկն այր մի որում անուն էր Գադեշոյ։

Western Armenian: Գադեշոյ անունով մարդ մը եկաւ։

English: A man by the name of Gadesho came.

Grabar: Եկաք զկնի քո:

Western Armenian: Քու ետեւէդ եկանք։

English: We followed you.

Grabar: Եկաք ի տեղի ինչ որ կոչէր Եղիայի կղզի։

Western Armenian: Եկանք տեղ մը, որ կը կոչուէր Էլլիս կղզի։

English: We came to a place called Ellis island.

Grabar: Զի՞ եկիք առ իս։

Western Armenian: Ի՞նչու ինծի եկաք։

English: Why did you come to me?

Subjunctive
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Եկից (Պիտի) գամ Եկեսցուք (Պիտի) գանք
Եկեսցես (Պիտի) գաս Եկեսջիք (Պիտի) գաք
Եկեսցէ (Պիտի) գայ Եկեսցեն (Պիտի) գան

Grabar: Եկից ընդ քեզ յԵրեւան։

Western Armenian: Քեզի հետ Երեւան պիտի գամ։

English: I will come to Yerevan with you.

Grabar: Ցայդ վայր եկեսցես` եւ այլ մի՛ անցանիցես։

Western Armenian: Մինչեւ հոս պիտի գաս եւ ո՛չ ասկէ անդին։

English: This far you shall come and no farther.

Grabar: Եկեսցէ եւթն ամ սովոյ։

Western Armenian: Եօթը տարի սով պիտի գայ։

English: There shall be seven years of famine.

Grabar: Ոչ եկեսցուք առ քեզ:

Western Armenian: Քեզի պիտի չի գանք։

English: We will not come to you.

Grabar: Եկեսջիք այսր։

Western Armenian: Հոս պիտի գաք։

English: You will come here.

Grabar: Այլ ոչ եւս եկեսցեն:

Western Armenian: Այլեւս պիտի չի քան։

English: They will not come anymore.

Imperative (Հրամանական):

Եկ, եկեսջիր. Եկուր, Եկէք.

Եկայք. Եկէք.

Մի՛ գայր, մի՛ գայք. Մի՛ գար, մի՛ գաք.

Grabar: Եկ առ իս։

Western Armenian: Ինծի եկուր։

English: Come to me.

Grabar: Երթ եւ եկեսջիր։

Western Armenian: Գնայ եւ ետ եկուր։

English: Go and come back.

Grabar: Եկ եւ տես։

Western Armenian: Եկուր՝ տես։

English: Come and see.

Grabar: Եկայք եւ տեսէք:

Western Armenian: Եկէք՝ տեսէք։

English: Come and see.

Grabar: Մի՛ գայր ՚ի դուրս։

Western Armenian: Դուրս մի գար։

English: Do not come out.


Test yourself


Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians