Grabar Verb Conjugations: Ասել

Present (Ներկայ)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Ասեմ Կ'ըսեմ Ասեմք Կ'ըսենք
Ասես Կ'ըսես Ասէք Կ'ըսէք
Ասէ Կ'ըսէ Ասեն Կ'ըսեն

Grabar: Ամէն ասեմ ձեզ . . .

Western Armenian: Ճշմարիտ կ’ըսեմ ձեզի . . .

English: Truly, I tell you . . .

Grabar: Զի ասես . . .

Western Armenian: Որովհետեւ կ’ըսես . . .

English: Because you say . . .

Grabar: 'Ի քէ՞ն ասես զայդ եթէ այլք ասացին քեզ զինէն:

Western Armenian: Ասիկա դուն քեզմէ՞ կ’ըսես, թէ ուրիշներ ըսին քեզի՝ իմ մասիս։

English: Are you speaking for yourself, or did others tell you about me?

Grabar: Ասէ ցիս . . .

Western Armenian: Ինծի ըսաւ . . .

English: S/he told me . . .

Grabar: Իսկ արդ զի՞նչ ասեմք . . .

Western Armenian: Հիմա ի՞նչ ըսենք . . .

English: What shall we say now?

Grabar: Ո՞չ դուք ասէք եթէ . . .

Western Armenian: Դուք չըսի՞ք որ . . .

English: Didn’t you say that . . . ?

Grabar: Ասեն ցԱրշակ նախարարքն . . .

Western Armenian: Նախարարները Արշակին կ’ըսեն . . .

English: The nakharars are telling Arshak . . .

Անկատար անցեալ (Past Imperfect)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Ասէի Կ'ըսէի Ասէաք Կ'ըսէինք
Ասէիր Կ'ըսէիր Ասէիք Կ'ըսէիք
Ասեր Կ'ըսեր Ասէին Կ'ըսէին

Grabar: Քանզի ասէի . . .

Western Armenian: Որովհետեւ կ’ըսէի . . .

English: Because I would say . . .

Grabar: Ասէիր ՚ի մտի քում . . .

Western Armenian: Միտքիդ մէջ կ’ըսէիր . . .

English: You were saying it in your mind . . .

Grabar: Եւ ասէր. Զո՞ ոք կարծէք զինէն թէ իցեմ։

Western Armenian: Եւ ըսաւ. Ո՞վ կը կարծէք ինծի։

English: And he said: “Who do you think I am?”

Grabar: Յառաջագոյն ասէաք ձեզ թէ . . .

Western Armenian: Առաջուընէ ըսած էինք ձեզի որ . . .

English: We had told you before that . . .

Grabar: Զի՞նչ է այդ զոր ասէիք ցիս . . .

Western Armenian: Ի՞նչ էր որ ինծի կ’ըսէիք . . .

English: What was it that you used to tell me . . . ?

Grabar: Ասէին ձայնիւ մեծաւ. . .

Western Armenian: Բարձրացայն կ’ըսէին . . .

English: They were saying with a loud voice . . .

Կատարեալ անցեալ (Past perfect)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Ասացի Ըսի Ասացաք Ըսինք
Ասացեր Ըսիր Ասացէք Ըսիք
Ասաց, ասացաւ Ըսաւ Ասացին Ըսին

Grabar: Վասն այնորիկ ասի . . .

Western Armenian: Անոր համար ըսի . . .

English: That’s why I said . . .

Grabar: Ընդէ՞ր ասացեր . . .

Western Armenian: Ի՞նչու ըսիր . . .

English: Why did you say . . . ?

Grabar: Ոչ ոք ասաց ի նոցանէ . . .

Western Armenian: Իրենցմէ մէկը չըսաւ . . .

English: None of them said . . .

Grabar: Լուարուք զի ասացաւ . . .

Western Armenian: Լսեր էք թէ ըսուեցաւ . . .

English: You have heard it said . . .

Grabar: Որպէս յառաջագոյնն ասացաք . . .

Western Armenian: Ինչպէս որ առաջ ըսինք . . .

English: As we said before . . .

Grabar: Ասացէք ցայրն որ առաքեաց զձեզ առ իս . . .

Western Armenian: Ձեզ ինծի ղրկող մարդուն ըսէք . . .

English: Tell the man who sent you to me . . .

Grabar: Ո՞չ ասացին ցքեզ։

Western Armenian: Քեզի չըսի՞ն։

English: They didn’t tell you?

Subjunctive
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Ասացից (Պիտի) ըսեմ Ասասցուք (Պիտի) ըսենք
Ասասցես (Պիտի) ըսես Ասասջիք (Պիտի) ըսէք
Ասասցէ (Պիտի) ըսէ Ասասցեն (Պիտի) ըսեն

Grabar: Զի՞նչ ասացից ցնոսա:

Western Armenian: Ի՞նչ պիտի ըսեմ իրենց։

English: What will I tell them?

Grabar: Այսպէս ասասցես . . .

Western Armenian: Այսպէս պիտի ըսես . . .

English: This is what you'll tell them . . .

Grabar: Յայնժամ ասասցէ . . .

Western Armenian: Այն ատեն պիտի ըսէ . . .

English: Then s/he will say . . .

Grabar: Մի՛ եւս ասասցուք։

Western Armenian: Նորեն պիտի չըսենք։

English: We will not say it again.

Grabar: Եւ Ասասջիք. Այսպէս ասէ արքայ։

Western Armenian: Եւ պիտի ըսեք. Այսպէս ըսաւ արքան։

English: And you will say: “That’s what the king said.”

Grabar: Պատասխանի տուեալ ասասցեն . . .

Western Armenian: Պիտի պատասխանեն եւ ըսեն . . .

English: They will answer and say . . .

Imperative (Հրամանական):

Ասա՛. Ըսէ՛.

Ասացէ՛ք. Ըսէ՛ք.

Մի՛ ասեր. Մի՛ ըսեր.

Grabar: Ասա՝ զի՞նչ տեսեր։

Western Armenian: Ըսէ՝ ի՞նչ տեսար։

English: Say, what did you see?

Grabar: Ասացէք՝ զո՞ տեսաք։

Western Armenian: Ըսէք՝ որու՞ն տեսաք։

English: Tell us, who did you see?

Grabar: Մի՛ ասեր եթէ մանուկ եմ ես։

Western Armenian: Մի՛ ըսեր. «Ես մանուկ եմ»։

English: Do not say “I am a child.”


Test yourself


Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians