Grabar Verb Conjugations: Արկանել

Present (Ներկայ)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Արկանեմ Կը նետեմ Արկանեմք Կը նետենք
Արկանես Կը նետես Արկանէք Կը նետէք
Արկանէ Կը նէտէ Արկանեն Կը նետեն

Grabar: Ոչ առնեմ զհաց մանկանց եւ արկանեմ շանց:

Western Armenian: Չեմ առներ պզտիկներուն հացը եւ նետեր շուներուն։

English: I do not take children’s bread and toss it to the dogs.

Grabar: Դու յապստամբիցն ես եկեալ ահ արկանես ինձ։

Western Armenian: Դուն ապստամբողներէն եկած ես ինծի ահաբեկելու։

English: You have come from the rebels to terrify me.

Grabar: «Ցրումն ամպարշտաց`` թագաւոր իմաստուն. եւ արկանէ զնոքօք անիւ:» —Առակաց 20:26

Western Armenian: «Իմաստուն թագաւորը ամբարիշտները կը ցրուէ, եւ անիւը անոնց վրայ կը դարձնէ։» —Առակաց 20:26

English: “A wise king scatters the wicked, and runs the wheel over them.” —Proverbs 20:26

Grabar: «Ոչ առ արդարութեանց մերոց արկանեմք զգութս մեր առաջի քո, այլ վասն բազում գթութեան քո:» —Դանիել 9:18

Western Armenian: «Մեր աղաչանքը քեզի կը ներկայացնենք ո՛չ թէ մեր արդար գործերուն համար, հապա՝ քու մեծ գտութեանդ համար։» —Դանիել 9:18

English: “We do not present our supplications before you for our righteousness, but for your great mercies.” —Daniel 9:18

Grabar: Ձեռն մի՛ արկանէք ի նա.

Western Armenian: Անոր վրայ ձեռք մի՛ դնէք։

English: Do not lay your hands on him.

Grabar: «Եւ ոչ արկանեն գինի նոր ի տիկս հինս. ապա թէ ոչ` տիկքն պատառին եւ գինին հեղու, եւ տիկքն կորնչին. այլ արկանեն զգինի նոր ի տիկս նորս, եւ երկոքին պահին:» —Մատթեոս 9:17

Western Armenian: «Ո՛չ ալ նոր գինինն կը դնեն հին տիկերու մէջ. այլապէս՝ տիկերը կը պատռին, ե՛ւ գինին կը թափի ե՛ւ տիկերը կը կորսուին։ Հապա նոր գինին կը դնեն նո՛ր տիկերու մէջ, ու երկուքն ալ կը պահուին։» —Մատթեոս 9:17

English: “Nor do they put new wine into old wineskins, or else the wineskins break, the wine is spilled, and the wineskins are ruined. But they put new wine into new wineskins, and both are preserved.” —Matthew 9:17

Անկատար անցեալ (Past Imperfect)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Արկանէի Կը նետէի Արկանէաք Կը նետէինք
Արկանէիր Կը նետէիր Արկանէիք Կը նետէիք
Արկանէր Կը նետեր Արկանէին Կը նետէին

Grabar: «Ո՞ւր էիր մինչ ես հիմունս արկանէի երկրի։» —Job 38:4

Western Armenian: «Ո՞ւր էիր դուն՝ երբ ես երկրի հիմերը կը դնէի։» —Job 38:4

English: “Where were you when I laid the foundations of the earth?” —Job 38:4

Grabar: «Բայց ուր եւ հասանէր Գագիկ, նեղութիւն մեծ արկանէր ի վերայ ազգին Յունաց։» —Մատթեոս Ուռհայեցի

Western Armenian: «Բայց ու որ գնաց Գագիկ, մեծ նեղութիւն հասցուց Յոյն ազգին վրայ։» —Մատթեոս Ուռհայեցի

English: “But wherever Gagik went, he brought great trouble upon the Greek people.” —Matthew of Edessa

Grabar: Զխունկսն զոր արկանէիք ի քաղաքսն Աղուանի.

Western Armenian: Այն խունկը՝ որ Աղուանքի քաղաքներուն մէջ կը ծխէիք։

English: The incense that you burned in the cities of Aghuank.

Grabar: Ահաւոր պատերազմաւ արկանէին զքաղաքն ի մեծ վտանգս։

Western Armenian: Ահաւոր պատերազմու քաղաքը մեծ վտանգի մէջ դրին։

English: With frightful warfare they put the city into great peril.

Կատարեալ անցեալ (Past perfect)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Արկի Նետեցի Արկաք Նետեցինք
Արկեր Նետեցիր Արկիք Նետեցիք
Արկ Նետեց Արկին Նետեցին

Grabar: Արկի զքեւ սնդուս:

Western Armenian: Քեզ մետաքսով ծածկեցի։

English: I covered you with silk.

Grabar: «Նման է հատոյ մանանխոյ, զոր առեալ մարդոյ արկ ի պարտէզ իւր. աճեաց եւ եղեւ ծառ, եւ թռչունք երկնից բնակեալ էին յոստս նորա:» —Ղուկաս 13:19

Western Armenian: «Նման է մանանեզի հատիկի մը, որ մարդ մը առաւ՝ իր պարտէզը ցանեց. եւ աճեցաւ, ծառ մը եղաւ, ու երկնքի թռչունները բնակեցան անոր ճիւղերուն վրայ։» —Ղուկաս 13:19

English: “It is like a mustard seed, which a man took and threw into his garden; and it grew and became a tree, and the birds of the air nested in its branches.” —Luke 13:19

Grabar: Այլ ոչ ի գործ ինչ արկաք զիշխանութիւնս զայս. բայց ամենայնի համբերեմք։

Western Armenian: Բայց մենք այս իշխանութիւնը չօգտագործեցինք, համա ամէն բանի կը դիմանանք։

English: But did not use this authority; on the contrary, we endure all things.

Grabar: Դուք անզգուշութեամբ ՚ի վտանք արկից զխաղաղութիւնն մեր։

Western Armenian: Դուք անզգուշութեամբ վտանգի մէջ դրիք մեր խաղաղութիւնը։

English: You heedlessly threw our peace into peril.

Grabar: Եւ նոքա արկին ի նա ձեռս եւ կալան զնա:

Western Armenian: Եւ անոնք ձեռք բարցրացուցին անոր վրայ եւ բռնեցին զայն։

English: And they threw their hands on him and took him.

Subjunctive
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Արկից (Պիտի) նետեմ Արկցուք (Պիտի) նետենք
Արկցես (Պիտի) նետես Արկջիք (Պիտի) նետէք
Արկցէ (Պիտի) նետէ Արկցեն (Պիտի) նետեն

Grabar: Արկից զաթոռ իմ ի Կիլիկիայ։

Western Armenian: Իմ գահս Կիլիկիոյ մէջ պիտի դնեմ։

English: I will set my throne in Cilicia.

Grabar: Արկցես ի դմա ջուր մինչեւ լցցի։

Western Armenian: Անոր մէջ ջուր դիր մինչեւ լեցուի։

English: Pour water into it until it is full.

Grabar: Արկցէ յերկիր զձուս իւր։

Western Armenian: Ան իր հաւկիթները գետինը կը լքէ։

English: She lays her eggs on the ground.

Grabar: Արկցեն ի հուր:

Western Armenian: Կրակին մէջ պիտի նետէն։

English: They will throw it into the fire.

Imperative (Հրամանական):

Արկ. նետէ.

Արկէք. Նետէք.

Grabar: Արկ խոտ իշոցն։

Western Armenian: Էշերուն խոտ տուր։

English: Give hay to the donkeys.

Grabar: Արկէք յաջակողմն նաւին զուռկանդ եւ գտանիցէք:

Western Armenian: Նետեցէ՝ք ուռկանը նաւուն աջ կողմը, ու պիտի գտնէք։

English: Cast the net on the right side of the boat and you will find them.

Test yourself:

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Some male names from 5th century Armenia

Աշխարհաբառ լեզուի վրայ