Grabar Noun Declensions: Աւր

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Աւր Օր
Genitive (Սեռական) Աւուր Օրի, օրուայ
Dative (Տրական) Աւուր, յԱւր Օրի, օրուայ
Locative (Ներգոյական) Աւուր Օրի, օրուայ
Instrumental (Գործիական) Աւուրբ Օրով
Ablative (Բացառական) յԱւրէ Օրէ, օրուընէ
Accusative (Հայցական) զԱւր Օրը

Grabar: Աւր ըստ աւրէ։

Western Armenian: Օրէ օր։

English: Day by day.

Grabar: Ժ աւուր ճանապարհ։

Western Armenian: Տասը օրուայ ճանապարհ։

English: Ten days’ journey.

Grabar: Յայնմ աւուր . . .

Western Armenian: Այն օր . . .

English: That day . . .

Grabar: Աւր հասարակ։

Western Armenian: Կէսօր։

English: Noon.

Grabar: Ի հասարակ աւուր։

Western Armenian: կէսօրին/կէսօրուայ ատեն։

English: At noon.

Grabar: Հասարակ գիշեր։

Western Armenian: Կէս գիշեր։

English: Midnight.

Grabar: Ի հասարակ գիշեր։

Western Armenian: Կէս գիշերին/կէս գիշերուայ ատեն։

English: At midnight.

Grabar: Մինչեւ յաւր մահուան իւրոյ:

Western Armenian: Մինչեւ իր մահուան օրը։

English: Till the day of his death.

Grabar: Աւուրբ միով յառաջ. . .

Western Armenian: Օր մը առաջ. . .

English: A day before. . .

Grabar: Յաւրէ յորմէ…

Western Armenian: Այն օրէն . . .

English: Since the day . . .

Grabar: Յաւրէ յայնմանէ եւ անդր . . .

Western Armenian: Այն օրէն ի վեր . . .

English: From that day forward . . .

Grabar: …յաւրէ յայնմանէ եւ առ յապա։

Western Armenian: …այն օրէն ետքը։

English: …from that day forward.

Grabar: Յաւրէ յառաջնմէ . . .

Western Armenian: Առաջին օրէն . . .

English: From the first day . . .

Grabar: Ոչ գիտեմ զաւր վախճանի իմոյ:

Western Armenian: Մեռնելուս օրը չեմ գիտէր։

English: I know not the day of my death.

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Աւուրք Օրեր
Genitive (Սեռական) Աւուրց Օրերու
Dative (Տրական) Աւուրց Օրերու
Locative (Ներգոյական) յԱւուրս Օրերու
Instrumental (Գործիական) Աւուրբք Օրերով
Ablative (Բացառական) յԱւուրց Օրերէ
Accusative (Հայցական) զԱւուրս Օրերը

Grabar: Եւ ոչ կամեցան ճաշակել, զի էին աւուրք պահոց քառասներորդացն։

Western Armenian: Եւ չուզեցին ուտել, որովհետեւ Մեծ Պահքի օրերն էին։

English: Now they did not want to eat since it was then the time of the Lenten fast.

Grabar: Յետ սակաւ աւուրց վախճանեցաւ։

Western Armenian: Մի քանի օր յետոյ մեռաւ։

English: A few days later [he] died.

Grabar: Եւ յետ երկուց աւուրց յանկարծակի ձիւն սաստիկ եկն ի վերայ նոցա։

Western Armenian: Յանկարծ՝ երկու օր վերջը սաստիկ ձիւն եկաւ իրենց վրայ։

English: Suddenly after two days, severe snow full upon them.

Grabar: Այր իմաստուն եւ գիտնական, լցեալ աւուրբք եւ հասեալ ի ծերութիւն բարիոք հովուապետութեամբ։

Western Armenian: Այդ իմաստուն եւ գիտնական մարդը, որուն կեանքը բազում օրերով լեցուած էր, ծերացաւ բարի հովուապետութեամբ։

English: That wise and learned man who was full of days had reached old age in goodly stewardship.

Grabar: Իբրեւ յաւուրցն ի սկզբանէ։

Western Armenian: Հին օրէրուն պէս։

English: As in the days of old.

Grabar: Աւուրս հին թագաւորացն։

Western Armenian: Հին թագաւորներու օրերը։

English: The days of the old kings.


Test yourself


Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians