Grabar Noun Declensions: Ժամանակ

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Ժամանակ Ժամանակ
Genitive (Սեռական) Ժամանակի Ժամանակի
Dative (Տրական) Ժամանակի Ժամանակի
Locative (Ներգոյական) ՚ի Ժամանակի Ժամանակի
Instrumental (Գործիական) Ժամանակաւ Ժամանակով
Ablative (Բացառական) Ժամանակէ Ժամանակէ
Accusative (Հայցական) զԺամանակ Ժամանակը

Grabar: Իբրեւ լցաւ նորա քառասնամեայ ժամանակ . . .

Western Armenian: Երբ քառասուն տարեկան եղաւ . . .

English: When he was forty years old . . .

Grabar: Յայնմ ժամանակի . . .

Western Armenian: Այն ժամանակին . . .

English: At that time . . .

Grabar: Ի նմին ժամանակի . . .

Western Armenian: Նոյն ժամանակին . . .

English: At the same time . . .

Grabar: Ընդ այնու ժամանակաւ . . .

Western Armenian: Այդ ատեն . . .

English: At that time . . .

Grabar: Մանուկ եմ ես ժամանակաւ . . .

Western Armenian: Պզտիկ եմ ես տարիքով . . .

English: I am young in age . . .

Grabar: Յայնմ (հետէ) ժամանակէ . . .

Western Armenian: Այն ժամանակէն ի վեր . . .

English: Since that time . . .

Grabar: Ժամանակ նախագահութեան Թրամփի։

Western Armenian: Թրամփի նախագահութեան ժամանակը։

English: The period of Trump’s presidency.

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Ժամանակք Ժամանակներ
Genitive (Սեռական) Ժամանակաց Ժամանակներու
Dative (Տրական) Ժամանակաց Ժամանակներու
Locative (Ներգոյական) Ժամանակս Ժամանակներու
Instrumental (Գործիական) Ժամանակաւք Ժամանակներով
Ablative (Բացառական) ՚ի Ժամանակաց Ժամանակէ
Accusative (Հայցական) զԺամանակս Ժամանակները

Grabar: Լցան զայն ժամանակք։

Western Armenian: Այն ժամանակները վերջացան։

English: Those times are over.

Grabar: Զի ցանկայր ՚ի բազում ժամանակաց տեսանել զնա։

Western Armenian: Որովհետեւ շատոնց կը ցանկար տեսնել իրեն։

English: For she had desired to see him for a long time.

Grabar: Ժամանակաւք իմասցիս։

Western Armenian: Ժամանակով պիտի իմանաս։

English: You will understand with time.

Grabar: Ի ժամանակաց ի ժամանակս։

Western Armenian: ժամանակէ ժամանակ (ատեն ատեն)։

English: From time to time.

Grabar: Զամիսս եւ զժամանակս եւ զտարիս . . .

Western Armenian: Ամիսները, ժամանակները եւ տարիները . . .

English: The months, times, and years . . .

Grabar: Մինչդեռ ժամանակս ի ձեռս է . . .

Western Armenian: Մինչ ժամանակը ձեռքս է . . .

English: While I have time on my hands . . .


Test yourself


Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians