Grabar Verb Conjugations: Սիրել

Present (Ներկայ)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Սիրեմ Կը սիրեմ Սիրեմք Կը սիրենք
Սիրես Կը սիրես Սիրէք Կը սիրէք
Սիրէ Կը սիրէ Սիրեն Կը սիրեն

Grabar: «Դու գիտես զի սիրեմ զքեզ:» —Յովհաննէս 21:15

Western Armenian: «Դուն գիտես թէ կը սիրեմ քեզ։» —Յովհաննէս 21:15

English: “You know that I love you.” —John 21:15

Grabar: «Ես զոր սիրեմ յանդիմանեմ եւ խրատեմ…» —Յայտնութիւն 3:19

Western Armenian: Ես սիրածներս կը յանդիմանեմ ու կը խրատեմ։ —Յայտնութիւն 3:19

English: Those who I love I rebuke and chasten. —Revelation 3:19

Grabar: Սիրե՞ս զիս։

Western Armenian: Զիս կը սիրե՞ս։

English: Do you love me?

Grabar: «Որ սիրէ զկին իւր` զանձն իւր սիրէ:» —Եփեսացիս 5:28

Western Armenian: «Ան որ իր կինը կը սիրէ, իր անձը կը սիրէ։» —Եփեսացիս 5:28

English: "He that loves his wife loves himself." —Ephesians 5:28

Grabar: «Մեք գիտեմք զի փոխեցաք ի մահուանէ ի կեանս, քանզի սիրեմք զեղբարս. իսկ որ ոչն սիրէ, անդէն ի մահու մնայ:» —Ա. Յովհաննէս 3:14

Western Armenian: Մենք գիտենք թէ մահէն կեանքի փոխուեցանք, վասն զի մեր եղբայրները կը սիրենք. Ան որ չի սիրէր՝ մահուան մէջ կը մնայ։ —Ա. Յովհաննէս 3:14

English: “We know that we have passed from death to life, because we love our brothers. Anyone who does not love remains in death.” —1 John 3:14

Grabar: «Մի՛ սիրէք զաշխարհս, եւ մի՛ որ ինչ յաշխարհի է:» —Ա. Յովհաննէս 2:15

Western Armenian: Մի՛ սիրէք աշխարհը, ոչ ալ ինչ որ աշխարհի մէջ է։ —Ա. Յովհաննէս 2:15

English: “Do not love the world or the things in the world.” —1 John 2:15

Grabar: «Որք ատեանն զիս` սիրեն զմահ» —Առակաց 8:36

Western Armenian: «Զիս ատողները մահը կը սիրեն։» —Առակաց 8:36

English: “Those who hate me love death.” —Proverbs 8:36

Անկատար անցեալ (Past Imperfect)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Սիրէի Կը սիրէի Սիրէաք Կը սիրէինք
Սիրէիր Կը սիրէիր Սիրէիք Կը սիրէիք
Սիրէր Կը սիրէր Սիրէին Կը սիրէին

Grabar: Զորս ես սիրէի` յարեան ի վերայ իմ:

Western Armenian: Իմ սիրականներս ինծի դէմ դարձան։

English: Those I loved have turned against me.

Grabar: Զոր դուն սիրէիր` հիւանդացեալ է:

Western Armenian: Ան որ դուն կը սիրէիր հիւանդ է։

English: The one you loved is sick.

Grabar: Ռեբեկա սիրէր զՅակոբ:

Western Armenian: Րեբեկա Յակոբը կը սիրեր։

English: Rebekah loved Jacob.

Grabar: Տեսէք, որչափ սիրէր զնա:

Western Armenian: Նայեցէք որչա՜փ կը սիրեր զանիկա։

English: See how s/he loved him/her!

Grabar: Սիրէաք զիրար։

Western Armenian: Կը սիրէինք զիրար։

English: We loved each other.

Grabar: Եթէ սիրէիք զիս. . .

Western Armenian: Եթէ զիս սիրէիք . . .

English: If you loved me . . .

Grabar: Զամենայն ճանապարհս չարեաց սիրէին։

Western Armenian: Ամեն չար ճամբաները կը սիրէին։

English: They loved all the pathways of evil.

Կատարեալ անցեալ (Past perfect)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Սիրեցի Սիրեցի Սիրեցաք Սիրեցինք
Սիրեցեր Սիրեցիր Սիրեցէք Սիրեցիք
Սիրեաց Սիրեց Սիրեցին Սիրեցին

Grabar: «…զի այր բարի ես եմ քան զնա. ես սիրեցի զքեզ, վասն այսորիկ մատնեցի զնա ի մահ, զի զքեզ առից ինձ կնութեան:» —Փաւստոս Բիւզանդ

Western Armenian: «…որովհետեւ ես իրմէ աւելի բարի մարդ եմ։ Ես քեզ սիրեցի, անոր համար զինք մատնեցի մահին, որ քեզ ինծի կին առնեմ։» —Փաւստոս Բիւզանդ

English: “…for I am a better man than he was. I loved you and therefore betrayed him to death, so that I could take you in marriage.” —Pavstos Buzand

Grabar: Սիրեցի զնոսա, որպէս դու զիս սիրեցեր:

Western Armenian: Սիրեցի զանոնք, ինչպէս ինձ սիրեցիր։

English: I have loved them as you have loved me.

Grabar: Եւ սիրեաց Շամիրամ զԱրա։

Western Armenian: Եւ Շամիրամ սիրեց Արան։

English: And Shamiram loved Ara.

Grabar: «Յայսմ է սէրն, ոչ զի մեք սիրեցաք զԱստուած, այլ զի նա սիրեաց զմեզ։» —Ա. Յովհաննէս 4:10

Western Armenian: «Այս բանին մէջ է սէրը, որ ո՛չ թէ մենք սիրեցինք Աստուած, հապա որ անիկա մեզ սիրեց։» —Ա. Յովհաննէս 4:10

English: "In this is love: not that we loved God, but that he loved us." —1 John 4:10

Grabar: «Արք, սիրեցէք զկանայս ձեր, եւ մի՛ դառնացուցանէք զնոսա:» —Կողոսացիս 3:12

Western Armenian: «Այրե՛ր, սիրեցէք ձեր կիները ու դառն մի՛ ըլլաք անոնց։» —Կողոսացիս 3:12

English: "Husbands, love [your] wives, and be not bitter against them." —Colossians 3:12

Grabar: «Եւ այս իսկ է դատաստան, զի լոյս եկն յաշխարհ, եւ սիրեցին մարդիկ զխաւար առաւել քան զլոյս, զի էին գործք իւրեանց չարութեան:» —Յովհաննէս 3:19

Western Armenian: «Այս է դատապարտութիւնը, որ լոյսը աշխարհ եկաւ ու մարդիկ խաւարը լոյսէն աւելի սիրեցին, քանզի իրենց գործերը չար էին։» —Յովհաննէս 3:19

English: “And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.” —John 3:19

Subjunctive
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Սիրեցից (Պիտի) սիրեմ Սիրեսցուք (Պիտի) սիրենք
Սիրեսցես (Պիտի) սիրես Սիրեսջիք (Պիտի) սիրեք
Սիրեսցէ (Պիտի) սիրէ Սիրեսցեն (Պիտի) սիրեն

Grabar: Սիրեցից զքեզ։

Western Armenian: Քեզ պիտի սիրեմ։

English: I will love you.

Grabar: Սիրեսցես զընկեր քո իբրեւ զանձն քո։

Western Armenian: Քու ընկերդ սիրես քու անձիդ պէս։

English: Love your companion as yourself.

Grabar: Ո՞վ առաւել սիրեսցէ զնա:

Western Armenian: Ո՞վ աւելի պիտի սիրէ զանիկա։

English: Who will love him/her more?

Grabar: Սիրելիք, սիրեսցուք զմիմեանս։

Western Armenian: Սիրելիներ, մէկզմէկ սիրէնք։

English: Beloveds, let us love one another.

Grabar: Սիրեսջիք զմիմեանս:

Western Armenian: Մէկզմէկ սիրէք։

English: Love one another.

Grabar: Եթէ զիս սիրեցին՝ ապա եւ զձեզ սիրեսցեն։

Western Armenian: Եթէ զիս սիրեցին, ձեզ ալ պիտի սիրեն։

English: If they loved me, they will love you too.

Imperative (Հրամանական):

Սիրեա. Սիրէ

Մի Սիրեր.

Մի սիրէք

Grabar: Զբարեկամ քո սիրեա։

Western Armenian: Սիրէ քու բարեկամդ։

English: Love your friend.

Grabar: Մի՛ սիրէք զաշխարհս, եւ մի՛ որ ինչ յաշխարհի է։

Western Armenian: : Մի՛ սիրէք աշխարհը, ոչ ալ ինչ որ աշխարհի մէջ է։

English: Love not the world, neither the things that are in the world.

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Some male names from 5th century Armenia

Աշխարհաբառ լեզուի վրայ