Grabar Verb Conjugations: Սիրել

Present (Ներկայ)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Սիրեմ Կը սիրեմ Սիրեմք Կը սիրենք
Սիրես Կը սիրես Սիրէք Կը սիրէք
Սիրէ Կը սիրէ Սիրեն Կը սիրեն

Grabar: Դու գիտես զի սիրեմ զքեզ:

Western Armenian: Դուն գիտես թէ կը սիրեմ քեզ։

English: You know that I love you.

Grabar: Սիրեմ զքեզ իբրեւ զորդիս։

Western Armenian: Ես քեզի տղուս պէս կը սիրեմ։

English: I love you as a son.

Grabar: Սիրե՞ս զիս։

Western Armenian: Զիս կը սիրե՞ս։

English: Do you love me?

Grabar: Ինձ յիշատակ արասցէ որ զիս սիրէ:

Western Armenian: Զիս սիրողը ինծի թող յիշէ։

English: Let those who love me remember me.

Grabar: Որք ատեանն զիս` սիրեն զմահ։

Western Armenian: Զիս ատողները մահը կը սիրեն։

English: Those who hate me love death.

Անկատար անցեալ (Past Imperfect)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Սիրէի Կը սիրէի Սիրէաք Կը սիրէինք
Սիրէիր Կը սիրէիր Սիրէիք Կը սիրէիք
Սիրէր Կը սիրէր Սիրէին Կը սիրէին

Grabar: Զորս ես սիրէի` յարեան ի վերայ իմ:

Western Armenian: Իմ սիրականներս ինծի դէմ դարձան։

English: Those I loved have turned against me.

Grabar: Զոր դուն սիրէիր` հիւանդացեալ է:

Western Armenian: Ան որ դուն կը սիրէիր հիւանդ է։

English: The one you loved is sick.

Grabar: Ռեբեկա սիրէր զՅակոբ:

Western Armenian: Րեբեկա Յակոբը կը սիրեր։

English: Rebekah loved Jacob.

Grabar: Տեսէք, որչափ սիրէր զնա:

Western Armenian: Նայեցէք որչա՜փ կը սիրեր զանիկա։

English: See how s/he loved him/her!

Grabar: Սիրէաք զիրար։

Western Armenian: Կը սիրէինք զիրար։

English: We loved each other.

Grabar: Եթէ սիրէիք զիս. . .

Western Armenian: Եթէ զիս սիրէիք . . .

English: If you loved me . . .

Grabar: Զամենայն ճանապարհս չարեաց սիրէին։

Western Armenian: Ամեն չար ճամբաները կը սիրէին։

English: They loved all the pathways of evil.

Կատարեալ անցեալ (Past perfect)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Սիրեցի Սիրեցի Սիրեցաք Սիրեցինք
Սիրեցեր Սիրեցիր Սիրեցէք Սիրեցիք
Սիրեաց Սիրեց Սիրեցին Սիրեցին

Grabar: «…զի այր բարի ես եմ քան զնա. ես սիրեցի զքեզ, վասն այսորիկ մատնեցի զնա ի մահ, զի զքեզ առից ինձ կնութեան:» —Փաւստոս Բիւզանդ

Western Armenian: «…որովհետեւ ես իրմէ աւելի բարի մարդ եմ։ Ես քեզ սիրեցի, անոր համար զինք մատնեցի մահին, որ քեզ ինծի կին առնեմ։» —Փաւստոս Բիւզանդ

English: “…for I am a better man than he was. I loved you and therefore betrayed him to death, so that I could take you in marriage.” —P'awstos Buzand

Grabar: Սիրեցի զնոսա, որպէս դու զիս սիրեցեր:

Western Armenian: Սիրեցի զանոնք, ինչպէս ինձ սիրեցիր։

English: I have loved them as you have loved me.

Grabar: Եւ սիրեաց Շամիրամ զԱրա։

Western Armenian: Եւ Շամիրամ սիրեց Արան։

English: And Shamiram loved Ara.

Grabar: Յայսմ է սէրն, ոչ զի մեք սիրեցաք զԱստուած, այլ զի նա սիրեաց զմեզ։

Western Armenian: Այս բանին մէջ է սէրը, որ ո՛չ թէ մենք սիրեցինք Աստուած, հապա որ անիկա մեզ սիրեց։

English: In this is love: not that we loved God, but that he loved us.

Grabar: Արք, սիրեցէք զկանայս ձեր, եւ մի՛ դառնացուցանէք զնոսա:

Western Armenian: Այրե՛ր, սիրեցէք ձեր կիները ու դառն մի՛ ըլլաք անոնց։

English: Husbands, love [your] wives, and be not bitter against them.

Grabar: Սիրեցին մարդիկ զխաւար առաւել քան զլոյս, զի էին գործք իւրեանց չարութեան:

Western Armenian: Մարդիկ խաւարը լոյսէն աւելի սիրեցին, քանզի իրենց գործերը չար էին։

English: Men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.

Subjunctive
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Սիրեցից (Պիտի) սիրեմ Սիրեսցուք (Պիտի) սիրենք
Սիրեսցես (Պիտի) սիրես Սիրեսջիք (Պիտի) սիրեք
Սիրեսցէ (Պիտի) սիրէ Սիրեսցեն (Պիտի) սիրեն

Grabar: Սիրեցից զքեզ։

Western Armenian: Քեզ պիտի սիրեմ։

English: I will love you.

Grabar: Սիրեսցես զընկեր քո իբրեւ զանձն քո։

Western Armenian: Քու ընկերդ սիրես քու անձիդ պէս։

English: Love your companion as yourself.

Grabar: Ո՞վ առաւել սիրեսցէ զնա:

Western Armenian: Ո՞վ աւելի պիտի սիրէ զանիկա։

English: Who will love him/her more?

Grabar: Սիրելիք, սիրեսցուք զմիմեանս։

Western Armenian: Սիրելիներ, մէկզմէկ սիրէնք։

English: Beloveds, let us love one another.

Grabar: Սիրեսջիք զմիմեանս:

Western Armenian: Մէկզմէկ սիրէք։

English: Love one another.

Grabar: Եթէ զիս սիրեցին՝ ապա եւ զձեզ սիրեսցեն։

Western Armenian: Եթէ զիս սիրեցին, ձեզ ալ պիտի սիրեն։

English: If they loved me, they will love you too.

Imperative (Հրամանական):

Սիրեա. Սիրէ

Մի Սիրեր.

Մի սիրէք

Grabar: Զբարեկամ քո սիրեա։

Western Armenian: Սիրէ քու բարեկամդ։

English: Love your friend.

Grabar: Մի՛ սիրէք զաշխարհս, եւ մի՛ որ ինչ յաշխարհի է։

Western Armenian: : Մի՛ սիրէք աշխարհը, ոչ ալ ինչ որ աշխարհի մէջ է։

English: Love not the world, neither the things that are in the world.


Test yourself


Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians