Grabar Pronoun Declensions: Դու

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Դու Դուն
Genitive (Սեռական) Քո,Քոյ Քու
Dative (Տրական) Քեզ Քեզի
Locative (Նորգոյական) Քեզ Քեզի
Instrumental (Գործիական) Քեւ Քեզմով
Ablative (Բացառական) Քեզէն, ի Քէն Քեզմէ
Accusative (Հայցական) զՔեզ Քեզ

Grabar: «Եւ մտցես ի տապանն դու եւ որդիք քո եւ կին քո եւ կանայք որդւոց քոց ընդ քեզ:» —Ծննդոց 6:18

Western Armenian: «Տապանը պիտի մտնէք դուն ու քու որդիներդ եւ կինդ ու որդիներուդ կիները քեզի հետ։» —Ծննդոց 6:18

English: “And you shall go into the ark—you, your sons, your wife, and your sons’ wives with you.” —Genesis 6:18

Grabar: Մեք ծառայք քո եմք:

Western Armenian: Մենք քու ծառաներդ ենք։

English: We are your servants.

Grabar: «Առ զմանուկդ, եւ սնո ինձ զդա, եւ ես տաց քեզ զվարձս քո:» —Ելից 2:9

Western Armenian: «Ա՛ռ այս տղան՝ սնուցանէ ինծի համար. ես քու վարձքդ կու տամ։» —Ելից 2:9

English: “Take this child and nurse him for me, and I will pay your wages.” —Exodus 2:9

Grabar: «Քեւ զթշնամիս մեր հարցուք…» —Սաղմոս 43:6

Western Armenian: «Քեզմով մեր թշնամիները գետին պիտի զարնենք։» —Սաղմոս 43:6

English: “Through You we will push down our enemies.” —Psalm 44:5

Grabar: «Եւ մատնեսցէ Տէր զԻսրայէլ քեւ հանդերձ ի ձեռս այլազգեացն…» —Ա. Թագաւորք 28:19

Western Armenian: «Տերը քեզի հետ Իսրայէլի բանակն ալ Փղշտացիներուն ձեռքը պիտի մատնէ։» —Ա. Թագաւորք 28:19

English: “And the Lord will also deliver Israel with you into the hand of the Philistines.” —1 Kings 28:19

Grabar: «Մի՛ եւս ոք յաւիտեան ի քէն պտուղ կերիցէ։» —Մարկոս 11:14

Western Armenian: «Ասկէ յետոյ մէկը քեզմէ պտուղ չուտէ յաւիտեան։» —Մարկոս 11:14

English: “Let no one eat fruit from you ever again.” —Mark 11:14

Grabar: «Եւ ծանեայ զքեզ պոռոքաբան.» —Սեբեոս

Western Armenian: «Ես ճանչցայ քեզի որպէս պոռոտախօս։» —Սեբեոս

English: “I have known to be boastful.” —Sebeos

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Դուք Դուք
Genitive (Սեռական) Ձեր Ձեր
Dative (Տրական) Ձեզ Ձեզի
Locative (Նորգոյական) Ձեզ Ձեզի
Instrumental (Գործիական) Ձեւք Ձեզմով
Ablative (Բացառական) Ձեզէն, ի Ձէնջ Ձեզմէ
Accusative (Հայցական) զՁեզ Ձեզ

Grabar: «Միթէ առ տէրն քո եւ առ քե՞զ առաքեաց զիս տէր իմ խօսել զբանս զայսոսիկ. ո՞չ ապաքէն առ արսդ որ նստին ի վերայ պարսպիդ` ուտել զաղբ իւրեանց եւ ըմպել զմէզ իւրեանց ձեւք հանդերձ:» —Դ. Թագաւորաց 18:27

Western Armenian: «Միթէ այս խօսքերը խօսելու համար իմ տէրս զիս քու տիրոչդ ու քեզի՞ միայն ղրկեց. Չէ՞ որ այս մարդոց ալ՝ որոնք պարսպին վրայ կը նստին, ձեզի հետ իրենց աղբը ուտելու ու իրենց մէզը խմելուհ դատապարտուած են։» —Դ. Թագաւորաց 18:27

English: “Has my master sent me to speak these words only to you and your master, and not to the men sitting on the wall, who are destined with you to eat their own dung and drink their own urine?” —2 Kings 18:27

Grabar: «Այլ որ հաստատեացն զմեզ ձեւք հանդերձ ի Քրիստոս, եւ աւծ զմեզ` Աստուած է:» —2 Կորնթացիս 1:21

Western Armenian: «Բայց ան որ մեզ ձեզի հետ մէկտեղ Քրիստոսով հաստատեց ու մեզ օծեց, Աստուած է։» —2 Կորնթացիս 1:21

English: “Now He who establishes us with you in Christ and has anointed us is God.” —2 Corinthians 1:21

Grabar: «Եւ ասէ ցնոսա Իսահակ. Զի՞ եկիք առ իս, զի դուք ատեցէք զիս եւ հալածեցէք ի ձէնջ:» —Ծննդոց 26:27

Western Armenian: «Ի՞նչ պատճառով ինծի եկաք, մինչդեռ զիս ատեցիք ու զիս ձեզմէ վռնտեցիք։» —Ծննդոց 26:27

English: “And Isaac said unto them, Why have you come to me, since you hate me and sent me away?” —Genesis 26:27

Grabar: «Գարշեսցի անձն իմ ի ձէնջ:» —Ղեւտացւոց 26:30

Western Armenian: «Անձս ձեզմէ պիտի զզուի։» —Ղեւտացւոց 26:30

English: "I will abhor you." —Leviticus 26:30

Grabar: Աղաչեմ զձեզ։

Western Armenian: Կ՛աղաչեմ ձեզ։

English: I beseech you.

Grabar: «Ես մկրտեմ զձեզ ջրով յապաշխարութիւն։» —Մատթեոս 3:11

Western Armenian: «Ես ձեզ ջրով կը մկրտեմ ապաշխարութեան համար։» —Մատթեոս 3:11

English: “I baptize you with water for repentance.” —Matthew 3:11

Test yourself


Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians