A selection of famous literary lines, translated into 5th century Grabar

"We'll be right back to Grabar exercises after these short messages..."

Here's a selection of famous lines from novels that I translated to 5th century Grabar (inspired by a conversation I had yesterday):


1. "Call me Ishmael." (Moby Dick)

Կոչէք զիս Իսմայէլ։


2. "The old man was dreaming about the lions." (The Old Man and the Sea)

Իսկ այրն ծեր երազէր յառիւծուցն։


3. "We were somewhere around Barstow on the edge of the desert when the drugs began to take hold." (Fear and Loathing in Las Vegas)

Ընդ եզեր յանապատի անդ ՚ի կողմանս Բարստոյի իսկ էաք երբ բուռն եհար զմեզ դեղսն հոգեյայտնիչ։


4. "A screaming comes across the sky." (Gravity's Rainbow)

Աղաղակ գայ ընդ լայնութիւն երկնից։


5. "Beware; for I am fearless, and therefore powerful." (Frankenstein)

Զգոյշ լեր՝ զի աներկեւղ եմ, վասն որոյ եւ հզաւր։


6. "It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye." (The Little Prince)

Ոչ իւիք տեսանէ ոմն բարւոք, եթէ ոչ սրտիւ. քանզի զբարին աներեւոյթ իցէ առաջի աչաց։


7. "It was the best of times, it was the worst of times . . ." (A Tale of Two Cities)

Էր ի ժամանակս լաւագոյնս, էր ի ժամանակս վատթարագոյնս . . .   


8. "I am a sick man . . . I am a spiteful man." (Notes from Underground)

Ես եմ այր մի հիւանդ . . . Ես եմ այր մի չարասէր։


9. "A story has no beginning or end; arbitrarily one chooses that moment of experience from which to look back or from which to look ahead." (The End of the Affair)

Ոչ ունի ՚ի գիրս սկիզբ կամ վախճան, այլ ոմն կամաւ ընտրեսցէ զժամանակն ՚ի ճանաչելոյ, որով հայեսցի յերէկն եւ յեռանդ, կամ հայեսցի յառաջ։


10. "It was love at first sight." (Catch-22)

Իսկ էր սէր յառաջնոյ հայելոյ։ 


11. "There's a virtue in slowness, which we have lost." (Monsignor Quixote)

Ահա` առաքինութիւն յերկայնամտութեան զոր կորուսեալ եմք։

Comments

  1. Հաճեցեք աւելի միջնադարեան գրականութիւնէն օրինակներ ալ բերել (Beowulf-էն սկսած մինչեւ Dante, Cervantes, ու Shakespeare)։ Նաեւ հին աշխարհի մէջ տեղի ունեցող պատմուածքներու օրինակներ (հատկապէս Մատանիներու Տիրակալը; Lord of the Rings)։

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians