Verses on Fasting and Gluttony

The following are some biblical verses on fasting, in English and Grabar:

“He made the bronze basin and its bronze stand from the mirrors of the women who fasted, who fasted by the doors of the tabernacle of witness, in the day in which he set it up.”

-Exodus 38:8

Եւ արար զաւազանն պղնձի եւ զխարիսխն նորա պղնձի` ի հայելեաց կանանց ուխտաւորաց, որք պահեցին պահս`` առ դրան խորանին վկայութեան` յաւուր յորում եհար զխորանն:

-Ելք 38:8

          

“And to the people who say, ‘Purify yourselves for tomorrow, and you shall eat meat… You shall not eat one day, not two, not five days, not ten days, and not twenty days. For a month of days you shall eat, until it [the meat] comes out of your nostrils. And it shall be nausea to you because you disobeyed the Lord, who is among you.”

-Numbers 11:18-20

Եւ ցժողովուրդն ասասցես. Սրբեցարուք առ վաղիւ, եւ կերիջիք միս... Ոչ զմի օր ուտիցէք, եւ ոչ զերկուս, եւ ոչ զհինգ օր, եւ ոչ զտասն, եւ ոչ զքսան    օր: Այլ զամսօրեայ աւուրս ուտիցէք, մինչեւ ելանիցէ ընդ ռնգունս ձեր, եւ    եղիցի ձեզ ի դառնութիւն. զի հեստեցէք Տեառն որ է ի միջի ձերում։

-Թուեր 11:18-20

          

“And Jacob ate and was filled, and the beloved one kicked; he grew fat and became thick and broad, and he abandoned the God who made him and departed from God his Savior.”

-Deuteronomy 32:15

Եկեր Յակոբ եւ յագեցաւ` յօրացաւ եւ անկուշեաց սիրելին. գիրացաւ, ստուարացաւ եւ լայնացաւ, եւ եթող զՏէր Աստուած զԱրարիչ իւր, եւ ապստամբեաց յԱստուծոյ փրկչէ իւրմէ:

-Բ Օրենք 32:15

           

“I was young, and I have indeed grown old. I have not seen a righteous person abandoned or his progeny seeking bread.”

-Psalm 37:25

"Մանուկ էի ես եւ ծերացայ, եւ ոչ տեսի զարդարն արհամարհեալ, եւ ոչ զզաւակ նորա թէ մուրանայ հաց:"

-Սաղմոս 36:25           

          

“If we have received good things from the Lord’s hand, shall we not endure evil things?”

-Job 2:10

թէ զբարիսն ընկալաք ի ձեռանէ Տեառն` չարեացս ո՞չ համբերիցեմք:"

-Յոբ 2:10

           

“Whoever has two coats should share with the one who has none; and whoever has food should do likewise.”

-Luke 3:11

"Պատասխանի ետ եւ ասէ ցնոսա. Ոյր իցեն երկու հանդերձք` տացէ  զմին այնմ ոյր ոչն գուցէ. եւ ոյր կայցէ կերակուր` նոյնպէս արասցէ:"

-Ղուկաս 3:11

           

“The weak eat only vegetables.”

-Romans 14:2

ր հիւանդն է` բանջար կերիցէ:"

-Հռովմայեցիս 14:2

            

“For whenever I am weak, then I am strong.” 

-2 Cor 12:10

ի յորժամ տկարանամ, յայնժամ զօրանամ:"

-Բ Կորնթացիս 12:10

             —

“Anyone unwilling to work should not eat.”

-2 Thessalonians 3:10

"Որ ոչն կամիցի գործել, եւ կերիցէ մի՛:"

-Բ Թեսաղոնիկեցիս 3:10

            

“Keep yourself pure. No longer drink only water, but take a little wine for the sake of your stomach and your frequent ailments.”

-1 Timothy 5:22-23

"Զանձն քո սուրբ պահեսջիր: Այսուհետեւ մի՛ ջուր եւեթ ըմպիցես, այլ սակաւիկ մի եւ գինի խառնեսջիր վասն ստամոքսի եւ ստէպ հիւանդութեանց:

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians