Nemesius' On the Nature of Man: Chapter I


Նեմեսիոսի փիլիսոփայի Եմեսացւոյ Յաղագս Բնութեան Մարդոյ

Nemesius Emesenus De Natura Hominis

Nemesius of Emesa On the Nature of Man


Զմարդնմարդ: noun.acc.sg.def. Eng: man իի: prep. Eng: in, at, to, from հոգւոյհոգի: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: soul իմանալւոյիմանալի: verb.pot.gen.dat.abl.sg. Eng: know եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from մարմնոյ՝մարմին: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: body գեղեցիկգեղեցիկ: adj.nom.acc.sg. Eng: beautiful կազմեալ,կազմել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: form, arrange եւեւ: conj. Eng: and այնպէսայնպէս: adv. Eng: this way բարւոք,բարւոք: adj.nom.acc.sg. Eng: good condition որպէսորպէս: adv. Eng: as ոչոչ: part. Eng: not հնարհնար: noun.nom.acc.sg. Eng: means այլազգայլազգի: adj.nom.acc.sg. Eng: foreigner լինելլինել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: be կամկամ: conj. Eng: or հաստիլ,հաստել: verb.inf.nom.acc.loc.pass. Eng: create թուեցաւթուել: verb.aor.3per.sg.med. Eng: number բազմացբազում: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: many եւեւ: conj. Eng: and արանցայր (մարդ): noun.gen.dat.abl.pl. Eng: man բարեաց:բարի: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: good Իսկիսկ: conj./noun.nom.acc.sg./adv./adj. Eng: but, and իմանալիիմանալ: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: know ասելասել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: say զհոգին՝հոգի: noun.acc.sg. Eng: soul երկբայութիւներկբայութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: ambiguity ունելոյն,ունել: verb.inf.gen.dat.abl.def./pfv.gen.dat.abl.sg.def. Eng: have, take թերեւսթերեւս: part. Eng: perhaps արդեւքարդեօք: adv. Eng: perhaps հպեալհպել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: approach միտքմիտ: noun.nom.pl. Eng: mind իի: prep. Eng: in, at, to, from հոգի,հոգի: noun.nom.acc.sg. Eng: soul որպէսորպէս: adv. Eng: as ա՛յլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain յա՛յլ,այլ: pron.acc.sg. Eng: other/but իմանալիիմանալ: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: know արարառնել: verb.aor.3per.sg. Eng: make զնա,նա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they եւեւ: conj. Eng: and կամկամ: conj. Eng: or թէթէ: conj. Eng: that զիմանալինիմանալ: verb.pot.acc.sg.def. Eng: know գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist յինքենէինքն: pron.abl.sg. Eng: he, she, self եւեւ: conj. Eng: and բնութեամբբնութիւն: noun.ins.sg. Eng: nature ունիցիունել: verb.cond.3per.sg.med. Eng: have, take հոգիհոգի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: soul ստացեալ.ստանալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: receive եւեւ: conj. Eng: and այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be նորանա: pron.gen.sg. Eng: s/he, they գեղեցիկգեղեցիկ: adj.nom.acc.sg. Eng: beautiful մասն,մասն: noun.nom.acc.sg. Eng: part որպէսորպէս: adv. Eng: as ակնակն (աչք): noun.nom.acc.sg. Eng: eye իի: prep. Eng: in, at, to, from մարմնի:մարմին: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: body

A multis et prudentibus viris confirmatum est hominem anima intellegibili et corpore tam bene compositum, ut nequaquam oportuerit eum aliter fieri vel consistere. Sed ex eo, quod intellegibilem habere dicitur animam, dubitationem habent, utrum superveniens intellectus animae ut alius aliam intellegibilem eam fecerit, an intellectum anima a se ipsa naturaliter possederit et hic sit eius optima pars ut oculus corporis.

Not a few persons of standing have asserted that man is admirably composed of an understanding soul and a body, and, indeed, that he could hardly exist, or be composed, otherwise. But the phrase, "understanding soul" is ambiguous. Did one thing, understanding, come to another thing, the soul, and beget understanding in it? Or did the soul, by its own nature, include understanding, as its most excellent member, so that understanding is to the soul what the eye is to the body?

Ոմանք,ոմն: pron.nom.pl. Eng: someone, a certain յորոցոր: pron.abl.pl. Eng: who, which եւեւ: conj. Eng: and Պղոտոնիոս,prop. ա՛յլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist ասացինասել: verb.aor.3per.pl. Eng: say զհոգինհոգի: noun.acc.sg. Eng: soul եւեւ: conj. Eng: and ա՛յլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but զմիտս.միտ: noun.acc.pl./acc.sg.poss1. Eng: mind յերիցերեք: num. Eng: three հաստիլհաստել: verb.inf.nom.acc.loc.pass. Eng: create զմարդն՝մարդ: noun.acc.sg.def. Eng: man իի: prep. Eng: in, at, to, from մարմնոյմարմին: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: body եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from հոգւոյհոգի: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: soul եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from մտաց,միտ: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: mind որոցոր: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: who, which հետեւեալհետեւել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: follow Ապաւղինարիոսprop. Լաւոդիկեցւոցնprop. եղեալլինել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: be եպիսկոպոս,եպիսկոպոս: noun.nom.acc.sg. Eng: bishop քանզիքանզի: conj. Eng: for զայսայս (սա): pron.acc.sg. Eng: this կառուցեալկառուցանել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: construct հիմնհիմն: noun.nom.acc.sg. Eng: foundation իւրոցնիւր: pron.adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: his/her կարծեացն,կարծել: verb.aor.3per.sg./imp.sg.med. Eng: think եւեւ: conj. Eng: and շինեալշինել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: build զայլսնայլ: pron.acc.pl. Eng: other/but իի: prep. Eng: in, at, to, from սորինսոյն: pron.gen.sg. Eng: same վերայ՝վերայ: post. Eng: on ըստըստ: prep. Eng: according to իւրոյիւր: pron.adj.gen.sg. Eng: his/her աղանդոյն։աղանդ: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: sect; charm Բայցբայց: conj. Eng: but ոմանքոմն: pron.nom.pl. Eng: someone, a certain ո՛չոչ: part. Eng: not որոշեցինորոշել: verb.aor.3per.pl. Eng: decide իի: prep. Eng: in, at, to, from հոգւոյհոգի: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: soul զմիտսն,միտ: noun.acc.pl.def. Eng: mind այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but նորիննոյն: pron.gen.sg. Eng: same ինքեանինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: he, she, self իշխանականիշխանական: adj.nom.acc.sg. Eng: princely գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist զիմացականնիմացական: adj.acc.sg.def. Eng: rational համարին։համարել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: consider

Sed quidam, quorum est Plotinus, aliam esse animam et alium intellectum docentes ex tribus hominem constare volunt, corpore scilicet et anima et intellectu. Quos imitatus est Apolinarius Laodicensis episcopus. Hoc namque firmans fundamentum propriae sententiae et reliqua superaedificavit secundum doctrinam propriam. Quidam vero non separant ab anima intellectum, sed suae essentiae principalem esse illum asseverant.

Some, and these include Plotinus, hold that soul and mind are different entities, and make man consist of three distinct components, soul, body, and mind. Apollinarius, when bishop of Laodicea, followed this school, and made their notion that basis of his own opinion, building up the rest of his system upon it. Others, instead of thus making soul and mind different entities, suppose understanding to be the guiding principle inherent in the soul's being.

Իսկիսկ: conj./noun.nom.acc.sg./adv./adj. Eng: but, and Արիստոտելէսprop. զզաւրութեամբզօրութիւն: noun.ins.sg. Eng: power միտսն՝միտ: noun.acc.loc.pl.def. Eng: mind ընդընդ: prep. Eng: with, during, for մարդոյնմարդ: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: man կազմիլկազմել: verb.inf.nom.acc.loc.pass. ասէ,ասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say բայցբայց: conj. Eng: but զներգործութեամբններգործութիւն: noun.ins.sg.def. Eng: effect իի: prep. Eng: in, at, to, from դրուստդրուստ: adv. Eng: outside մտեալմտանել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: enter իի: prep. Eng: in, at, to, from մեզ,մեք: pron.acc.pl. Eng: we ոչոչ: part. Eng: not իի: prep. Eng: in, at, to, from գոյութիւնգոյութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: existence եւեւ: conj. Eng: and յէութիւնէութիւն: noun.acc.sg. Eng: existence մարդոյնմարդ: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: man կատարեալ,կատարել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: complete, carry out այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but յաճումնաճումն: noun.acc.sg. Eng: grow բնաւորականացնբնաւորական: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: natural գիտութեանգիտութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: knowledge եւեւ: conj. Eng: and տեսութեանտեսութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: vision նպաստնպաստ: noun.nom.acc.sg. Eng: support եղեալ:լինել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: be Ամենեւինամենեւին: adv. Eng: nevertheless յոյժյոյժ: adv. Eng: much սակաւուցսակաւ: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: few իի: prep. Eng: in, at, to, from մարդկանէմարդ: noun.abl.pl. Eng: man եւեւ: conj. Eng: and միայնմիայն: adj.nom.acc.sg. Eng: only իմաստասիրացնիմաստասէր: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: philosophy ունելունել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: have, take զներգործութեամբներգործութիւն: noun.ins.sg. Eng: effect միտսն`միտ: noun.acc.loc.pl.def. Eng: mind հաստատէ:հաստատել: verb.pres.3per.sg. Eng: establish

Aristoteles autem potestate quidem intellectum complasmatum esse homini refert, actu vero extrinsecus nobis contingere probat non ad essentiam hominis supplentem, sed supervenientem ad profectum notitiae et contemplationis naturalium. Valde igitur paucos hominum et solos philosophantes actu intellectum habere confirmat.

Aristotle, in fact, holds the opinion that a potentiality of understanding is coeval with man's constitution, but that we acquire actual understanding from without, and that, when acquired, it does not contribute anything fresh to man's being and nature. What it does is to increase knowledge of physical things and to advance speculation about them. And that is why Aristotle credits few men, and those only such as have given themselves to philosophy, with the possession of actual understanding.

Իսկիսկ: conj./noun.nom.acc.sg./adv./adj. Eng: but, and Պղատոնիprop. ո՛չոչ: part. Eng: not թուեցաւթուել: verb.aor.3per.sg.med. Eng: number ասելասել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: say զերկաքանչիւրսներկաքանչիւր: adj.acc.loc.pl.def. Eng: both գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist զմարդն՝մարդ: noun.acc.sg.def. Eng: man զհոգինհոգի: noun.acc.sg. Eng: soul եւեւ: conj. Eng: and զմարմինն,մարմին: noun.acc.sg.def. Eng: body այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but զհոգին՝հոգի: noun.acc.sg. Eng: soul մարմնով,մարմին: noun.ins.sg. Eng: body այսպիսեաւայսպէս: adv. Eng: this way վարելովվարել: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: conduct, till արժանավայելչագոյնարժանավայելչագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: most worthy տեսեալ,տեսանել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: see զորոր: pron.acc.sg. Eng: who, which իի: prep. Eng: in, at, to, from մարդումն,մարդ: noun.dat.loc.sg.def. Eng: man եւեւ: conj. Eng: and յայսմանէայս (սա): pron.abl.sg. Eng: this դարձուցանելովդարձուցանել: verb.inf.ins. Eng: turn զմեզմեք: pron.acc.pl. Eng: we իի: prep. Eng: in, at, to, from միայնմիայն: adj.nom.acc.sg. Eng: only հոգւոյնհոգի: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: soul աստուածայնութիւննաստուածայինութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: divinity եւեւ: conj. Eng: and հպատականս,հպատակական: adj.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: subject զիզի: conj. Eng: that զհոգինհոգի: noun.acc.sg. Eng: soul զմեզմեք: pron.acc.pl. Eng: we ինքեանսինքն: pron.acc.loc.pl./gen.dat.loc.sg.poss1. Eng: he, she, self գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist հաւատացեալ,հաւատալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: believe զհետզհետ: prep. Eng: after հոգւոյնհոգի: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: soul բարութեանցբարութիւն: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: goodness ընթասցուքընթանալ: verb.sbjv.1per.pl. Eng: proceed միայն՝միայն: adj.nom.acc.sg. Eng: only առաքինութեանցառաքինութիւն: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: virtue եւեւ: conj. Eng: and բարեպաշտութեան,բարեպաշտութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: piety եւեւ: conj. Eng: and մի՛մի: part.neg. Eng: not զմարմնոյմարմին: noun.abl.sg. Eng: body ցանկութիւնսցանկութիւն: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: desire սիրեսցուք,սիրել: verb.sbjv.1per.pl. Eng: love որպէսորպէս: adv. Eng: as ոչոչ: part. Eng: not մարդոյմարդ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: man կամկամ: conj. Eng: or մարդ,մարդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: man այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but կենդանւոյկենդանի: adj.gen.dat.abl.sg. Eng: living նախկնաբար,նախկնաբար: adv. Eng: formerly բայցբայց: conj. Eng: but մարդոյմարդ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: man հետեւաբար,հետեւաբար: adv. Eng: consequently վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of զիզի: conj. Eng: that եւեւ: conj. Eng: and կենդանիկենդանի: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: living էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be մարդն:մարդ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: man

Plato autem inquit hominem non esse utrumque, animam et corpus, sed animam corpore tali utentem, melius contemplatus quae sunt circa hominem; et inde nos convertit ad animae solius divinitatem et studium, ut animam nos ipsos esse credentes animae bona sola diligamus atque sequamur, virtutes quidem et beatitudinem, et non corporis desideria amemus tamquam non existentia hominis, sed animalis quidem principaliter, hominis vero consequenter, quoniam et animal est homo.

Plato seems not to regard man as a twofold being of soul and body, but as a soul that makes use of such and such a body; this he does to set human nature in a more dignified light. From the start he concentrates all our attention upon the divinity and preciousness of the soul, so that, once we are persuaded to identify oureslves with the soul, we shall give ourselves up wholly to the quest of virtue, godliness, and whatever else is for the soul's good. Likewise, we shall not love carnal desires, since they are not characteristic of man as such, being primarily characteristic of him insofar as he is animal, and only secondarily characteristic of him as man, inasmuch as man is, but incidentally, animal.

Իսկիսկ: conj./noun.nom.acc.sg./adv./adj. Eng: but, and եւեւ: conj. Eng: and այլազգ`այլազգի: adj.nom.acc.sg. Eng: foreigner տիրագոյնտիրագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: own, original քանքան: conj./prep. Eng: than զմարմին`մարմին: noun.acc.sg. Eng: body խոստովանիխոստովանել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: confess գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist յամենայնամենայն: pron.loc.sg. Eng: all մարդկանէ՝մարդ: noun.abl.pl. Eng: man հոգի.հոգի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: soul քանզիքանզի: conj. Eng: for իի: prep. Eng: in, at, to, from սմանէսա: pron.abl.sg. Eng: this one որպէսորպէս: adv. Eng: as գործարանգործարան: noun.nom.acc.sg. Eng: workplace, instrument շարժիշարժել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: move մարմինն.մարմին: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: body եւեւ: conj. Eng: and յայտնէյայտնել: verb.pres.3per.sg. Eng: reveal զայսայս (սա): pron.acc.sg. Eng: this մահ.մահ: noun.nom.acc.sg. Eng: death քանզիքանզի: conj. Eng: for իի: prep. Eng: in, at, to, from բացբաց: adv. Eng: open, apart from, but for զատուցելոյզատուցանել: verb.inf.gen.dat.abl./pfv.gen.dat.abl.sg. Eng: separate հոգւոյն,հոգի: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: soul անշարժանշարժ: adj.nom.acc.sg. Eng: immovable մնայմնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stay մարմիննմարմին: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: body ամենեւինամենեւին: adv. Eng: nevertheless եւեւ: conj. Eng: and առանցառանց: prep. Eng: without ներգործութեան.ներգործութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: effect որպէսորպէս: adv. Eng: as արուեստաւորիարուեստաւոր: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: artisan իի: prep. Eng: in, at, to, from բացբաց: adv. Eng: open, apart from, but for զատուցելոյ՝զատուցանել: verb.inf.gen.dat.abl./pfv.gen.dat.abl.sg. Eng: separate անշարժանշարժ: adj.nom.acc.sg. Eng: immovable մնանմնալ: verb.pres.3per.pl. Eng: stay գործիքն։գործիք: noun.nom.pl.def. Eng: tool

Sed et aliter digniorem corpore animam esse cunctis hominibus manifestum est. Ab hac namque movetur corpus ut instrumentum, quod mors demonstrat. Separata namque anima immobile remanet corpus omnino et absque opere, ut semoto artifice immobilia manent instrumenta.

There is, in fact, general consent that the soul deserves more regard than the body, and that, indeed, the body is only an instrument employed by the soul. The truth of this is proved by death. For, when death severs soul from body, the body lies completely still and passive, just like a workman's tools after he has gone away and left them lying.

Index

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

In Defense of Civilization