Nemesius' On the Nature of Man: Chapter 3


Նեմեսիոսի փիլիսոփայի Եմեսացւոյ Յաղագս Բնութեան Մարդոյ

Nemesius Emesenus De Natura Hominis

Nemesius of Emesa On the Nature of Man


Որպէսորպէս: adv. Eng: as զիզի: conj. Eng: that ոչոչ: part. Eng: not բազումբազում: adj.nom.acc.sg. Eng: many ինչինչ (ի): pron.nom.acc.sg. Eng: what մեկուսիլմեկուսանել: verb.inf.nom.acc.loc.med. Eng: isolate, pivot away ամենեւինամենեւին: adv. Eng: nevertheless անշնչիցն՝անշունչ: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng; breathless յունողացնունել: verb.prpt.gen.dat.abl.pl.def. Eng: have, take զսննդականսննդական: adj.acc.sg. Eng: nutritious զօրութիւնզօրութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: power տնկոցն,տունկ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: plant եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not դարձեալդարձեալ: adv. Eng: again այսոցիկ՝այս (սա): pron.dat.gen.pl. Eng: this անբանիցնանբան: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: irrational եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from զգայականացնզգայական: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: sensing կենդանեաց,կենդանի: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: living այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not անբանիցնանբան: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: irrational եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from զգայականացնզգայական: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: sensing կենդանեաց,կենդանի: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: living այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not անբանիցնանբան: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: irrational իի: prep. Eng: in, at, to, from բանաւորացնբանաւոր: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: rational, speaking ամենեւինամենեւին: adv. Eng: nevertheless օտարօտար: adj.nom.acc.sg. Eng: foreign եւեւ: conj. Eng: and անհաղորդանհաղորդ: adj.nom.acc.sg. Eng: non-communicant եւեւ: conj. Eng: and առանցառանց: prep. Eng: without շաղկապիշաղկապ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng; bond լինելլինել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: be բնակցիբնակից: adj.gen.dat.loc.sg. Eng: cohabitant եւեւ: conj. Eng: and բնաւորի։բնաւոր: adj.gen.dat.loc.sg. Eng: natural Քանզիքանզի: conj. Eng: for տարբերիտարբերել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: differ եւեւ: conj. Eng: and քարքար: noun.nom.acc.sg. Eng: rock իի: prep. Eng: in, at, to, from քարէքար: noun.abl.sg. Eng: rock զօրութեամբզօրութիւն: noun.ins.sg. Eng: power իւիք.ինչ (ի): pron.ins.sg. Eng: what այլուրայլուր: adv. Eng: other place մանգնիտնմագնիտ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: magnet քարքար: noun.nom.acc.sg. Eng: rock արտաքսարտաքս: adv. Eng: exile ելեալելանել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: go out թուիթիւ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: number յայլոցայլ: pron.abl.pl. Eng: other/but քարանցքար: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: rock բնութենէբնութիւն: noun.abl.sg. Eng: nature եւեւ: conj. Eng: and զօրութենէ,զօրութիւն: noun.abl.sg. Eng: power յայտերեւակյայտերեւակ: adj.nom.acc.sg. Eng: apparent, visible քարշելովքարշել: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: drag յինքնինքն: pron.acc.sg. Eng: he, she, self եւեւ: conj. Eng: and ըմբռնելովըմբռնել: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: understand զերկաթ,երկաթ: noun.acc.sg. Eng: iron որպէսորպէս: adv. Eng: as կերակուրկերակուր: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: food իմնիմն: pron.nom.sg. Eng: a certain իւրիւր: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: his/her առնելառնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: make կամեցեալ.կամել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: want եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not միայնմիայն: adj.nom.acc.sg. Eng: only իի: prep. Eng: in, at, to, from միննմի (մէկ): num. Eng: one երկաթերկաթ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: iron առնէառնել: verb.pres.3per.sg. Eng: make զայս,այս (սա): pron.acc.sg. Eng: this այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but եւեւ: conj. Eng: and զայսայս (սա): pron.acc.sg. Eng: this այլովայլ: pron.ins.sg. Eng: other/but ըմբռնել,ըմբռնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: understand հաղորդեցուցանելով՝հաղորդեցուցանել: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: communicate զըմբռնեալսնըմբռնել: verb.pfv.acc.pl.def. Eng: understand զամենեսեանամենեքին: pron.acc.pl. Eng: all իւրոյիւր: pron.adj.gen.sg. Eng: his/her զօրութեան.զօրութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: power քանզիքանզի: conj. Eng: for ըմբռնէըմբռնել: verb.pres.3per.sg. Eng: understand եւեւ: conj. Eng: and երկաթերկաթ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: iron զերկաթ՝երկաթ: noun.acc.sg. Eng: iron յորժամյորժամ: conj. Eng: when իի: prep. Eng: in, at, to, from մագնիտնմագնիտ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: magnet քարէքար: noun.abl.sg. Eng: rock ըմբռնիցի։ըմբռնել: verb.cond.3per.sg.pass. Eng: understand

Ut non multum distarent inanimata omnino a plantis habentibus nutribilem virtutem, neque haec ab irrationabilibus et sensibilibus animalibus nec irrationabilia a rationabilibus alienarentur omnino et inconvenientia et sine vinculo quolibet essent colligante et naturali. Differt etenim lapis etiam a lapide virtute qualibet. Lapis magnetes praecellere videtur aliorum lapidum naturam ac virtutem in hoc, quod manifeste trahit ad se atque continet ferrum, tamquam escam sibi facere volens, et non solum in uno hoc efficit, sed et aliud per aliud continet dando cunctis habitis suam virtutem. Continet igitur et ferrum ferrum, quando a magnete fuerit habitum.

There is no so marked difference between inanimate things and plants, but for the self-nutrient faculty of the latter. Likewise plants are not so different from irrational, but sentient, animals, nor are these, in turn, in total contrast with the rational creatures. One order is not unrelated to another, nor do they lack palpable and natural bonds of union. For example, while some inherent power makes one kind of stone differ from another, the lodestone seems to stand out, in comparison with other stones, by its celebrated power of first attracting, and then holding, iron to itself, as if it would feed upon it. More extraordinary still, when it has gripped one piece of iron, and by imparting to every such piece held by it, its own power of attraction, it uses that piece to get hold of another. In fact, iron, after it has been in contact with lodestone, attracts iron.

Եւեւ: conj. Eng: and ապաապա: adv. Eng: then դարձեալդարձեալ: adv. Eng: again զնոյնհետայննոյնհետայն: adv. Eng: same time իի: prep. Eng: in, at, to, from տնկոցնտունկ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: plant իի: prep. Eng: in, at, to, from կենդանիսնկենդանի: adj.acc.loc.pl.def. Eng: living փոխանցելով,փոխանցել: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: transmit ոչոչ: part. Eng: not անդէնանդէն: adv. Eng: there իի: prep. Eng: in, at, to, from զգայունզգայուն: adj.nom.acc.sg. Eng: sensitive եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from գնայունգնայուն: adj.nom.acc.sg. Eng: ambulant դիմէդիմել: verb.pres.3per.sg. Eng: apply բնութիւնս,բնութիւն: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: nature այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but ըստըստ: prep. Eng: according to փոքուփոքր: adj.gen.dat.ins.loc.sg. Eng: little ինչինչ (ի): pron.nom.acc.sg. Eng: what հպատակաբարհպատակաբար: adv. Eng: obediently, dependently յայսայս (սա): pron.acc.loc.sg. Eng: this եկնգալ: verb.aor.3per.sg. Eng: come յառաջ։յառաջ: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: forward Քանզիքանզի: conj. Eng: for զխեցեմորթսնխեցեմորթ: noun.acc.loc.pl. Eng: shellfish զեռունս,զեռուն: noun.acc.loc.pl. Eng: boil որպէսորպէս: adv. Eng: as զգայունսզգայուն: adj.acc.loc.pl. Eng: sensitive ծառսծառ: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: tree կազմեաց,կազմել: verb.aor.3per.sg./imp.sg.med. Eng: form, arrange եւեւ: conj. Eng: and արմատացոյցարմատացուցանել: verb.aor.3per.sg. Eng: root զնոսանա: pron.acc.pl. Eng: s/he, they իի: prep. Eng: in, at, to, from ծովուծով: noun.gen.dat.ins.loc.sg. Eng: sea զօրէնզօրէն: post. Eng: in the manner of տնկոց,տունկ: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: plant եւեւ: conj. Eng: and իբրեւիբր: prep. Eng: as if զփայտփայտ: noun.acc.sg. Eng: wood եդդնել: verb.imp.sg./aor.3per.sg. Eng: put զխեցինխեց: noun.acc.sg.def. Eng: shell շուրջշուրջ: adv./post. Eng: around զնոքօք,նա: pron.ins.pl. Eng: s/he, they եւեւ: conj. Eng: and կանգնեացկանգնել: verb.aor.3per.sg./imp.sg.med. Eng: stand զնոսանա: pron.acc.pl. Eng: s/he, they որպէսորպէս: adv. Eng: as տունկս։տունկ: noun.acc.loc.pl. Eng; plant Եւեւ: conj. Eng: and ետտալ: verb.aor.3per.sg. Eng: give նոցիննոյն: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: same զգայութիւնսզգայութիւն: noun.acc.loc.pl. Eng: sense զշօշափականն՝շօշափական: adj.acc.sg.def. Eng: palpable զհասարակացնհասարակ: adj.abl.pl.def. Eng: common ամենայնամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all կենդանեացնկենդանի: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: living զգայութիւնն,զգայութիւն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: sense որպէսորպէս: adv. Eng: as զիզի: conj. Eng: that կցորդկցորդ: adj.nom.acc.sg. Eng: companion լինելլինել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: be տնկոցն՝տունկ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: plant արմատանալովնարմատանալ: verb.inf.ins.def./pfv.ins.sg.def. Eng: take root իի: prep. Eng: in, at, to, from կանգունկանգուն: noun.nom.acc.sg./adj.nom.acc.sg. Eng: cubit/standing կալով,կալ (կանգնել): verb.inf.ins. Eng: stand իսկիսկ: conj./noun.nom.acc.sg./adv./adj. Eng: but, and կենդանեացն՝կենդանի: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: living ըստըստ: prep. Eng: according to շօշափման.շօշափումն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: touch, palpation քանզիքանզի: conj. Eng: for եւեւ: conj. Eng: and սպունգն՝սպունգ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: sponge որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which արմատացեալարմատանալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: take root էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from վէմս,վէմ: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: rock եւեւ: conj. Eng: and ամփոփիլամփոփել: verb.inf.nom.acc.loc.pass. Eng: gather եւեւ: conj. Eng: and քինախնդիրքինախնդիր: adj.nom.acc.sg. Eng: vengeful լինել՝լինել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: be յորժամյորժամ: conj. Eng: when ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain մատուցեալմատուցանել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: offer շօշափիցէ,շօշափել: verb.sbjv.3per.sg. Eng: touch որպէսորպէս: adv. Eng: as գրէգրել: verb.pres.3per.sg. Eng: write Արիստոտելէս,prop. վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of որոյոր: pron.gen.sg. Eng: who, which եւեւ: conj. Eng: and զայսպիսիս՝այսպիսի: adj.acc.pl./acc.sg.poss1. Eng: such կենդանատունկսկենդանատունկ: noun.acc.loc.pl. Eng: zoophyte սովորեցանսովորել: verb.aor.3per.pl.med. Eng: learn կոչելկոչել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: call հինքնհին: adj.nom.pl.def. Eng: old իմաստասէրք։իմաստասէր: adj.nom.pl. Eng: philosophy

Sic iterum consequenter a plantis ad animalia procedens non confestim ad mobilem et sensibilem pervenit naturam, sed gradatim et modice ad hanc studiose pervenit. Pinnas namque et ericios marinos velut sensibiles plantas fecit. Radicavit namque haec in mari quasi plantas et verlut ligna apposuit ostraca et stare fecit ut plantas et sensum eis dedit tangibilem omnium quidem animalium sensum communem, ut communicent plantis, quia radicantur et instant, animalibus vero, quia tactum possident. Spongiam igitur et quae in petris innascuntur et extendi at attrahi, cum senserint advenire aliquem, Aristoteles narrat. Ideoque haec omnia antiqui philosopherum consueverunt vocare zoophyta.

Again, when the Creator passed in turn from the creation of plants to that of animals, we may suppose that he did not, so to say, leap from the one order to the next, and suddenly make creatures endowed with the powers of locomotion and sensation. Rather, he advanced towards this end by slow degrees and seemly moderation. He framed the marine animals called pinna and sea-nettle to have all the appearance of sensitive plants. Like plants he fixed them to the bed of the sea as if with roots. He surrounded them with shells as trees grow bark, rendering them stationary like plants. Nevertheless, he implanted in them the sense common to the whole animal creation, the sense of touch. They are thus like plants in being rooted and stationary, and like animals in their possession of feeling or perception. Aristotle observed that sponges, in like manner, though they grow on the rocks, close and open, or, rather, spread themselves out, as in self-defense, when they perceive anything approaching. For this reason the scientists of ancient days used to call them, and all such creatures, Zoophytes.

Իսկիսկ: conj./noun.nom.acc.sg./adv./adj. Eng: but, and դարձեալդարձեալ: adv. Eng: again իի: prep. Eng: in, at, to, from պինսնպին: for. Eng: pinna եւեւ: conj. Eng: and յայլսնայլ: pron.acc.pl.def. Eng: other/but խեցեմորթսն՝խեցեմորթ: noun.acc.loc.pl.def. Eng: shellfish հպեցոյցհպեցուցանել: verb.aor.3per.sg. Eng: approach զգայունզգայուն: adj.nom.acc.sg. Eng: sensitive կենդանեացնկենդանի: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: living լինելութիւնն,լինելութիւն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: being զոչոչ: part. Eng: not կարողացնկարող: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: able երթալերթալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: go հեռաւոր,հեռաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: distant այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but անդէնանդէն: adv. Eng: there անդանդ (այնտեղ): adv. Eng: there շարժեցելոց.շարժել: verb.pfv.gen.dat.abl.pl. Eng: move քանզիքանզի: conj. Eng: for եւեւ: conj. Eng: and այսպիսիքայսպիսի: adj.nom.pl. Eng: such ինչինչ (ի): pron.nom.acc.sg. Eng: what բազումքբազում: adj.nom.pl. Eng: many իի: prep. Eng: in, at, to, from խեցեմորթիցն,խեցեմորթ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: shellfish որքոր: pron.nom.pl. Eng: who, which կոչինկոչել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: call փորոտիքփորոտի: noun.nom.pl. Eng: entrails երկրի։երկիր: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: earth, land Եւեւ: conj. Eng: and այսպէսայսպէս: adv. Eng: this way ըստըստ: prep. Eng: according to մասինմասն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: part յաւելեալյաւելուլ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: increase, add ոմանցոմն: pron.dat.pl. Eng: someone, a certain զգայութիւնսզգայութիւն: noun.acc.loc.pl. Eng: sense առաւելագոյնս,առաւելագոյն: adj.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: most իսկիսկ: conj./noun.nom.acc.sg./adv./adj. Eng: but, and ոմանց՝ոմն: pron.dat.pl. Eng: someone, a certain զգնալնգնալ: verb.inf.acc.def. Eng: go առաւելագոյն,առաւելագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: most իի: prep. Eng: in, at, to, from կատարելագոյննկատարելագոյն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: most perfect անբանիցանբան: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: irrational կենդանեացնկենդանի: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: living հասանէ.հասանել: verb.pres.3per.sg. Eng: arrive եւեւ: conj. Eng: and ասեմասել: verb.pres.1per.sg. Eng: say կատարելոագոյնս՝կատարելագոյն: adj.acc.loc.pl. Eng: most perfect զունողսնունել: verb.prpt.acc.pl.def. Eng: have զամենայնամենայն: pron.acc.sg. Eng: all զգայութիւնսնզգայութիւն: noun.acc.loc.pl.def. Eng: sense եւեւ: conj. Eng: and զկարողսնկարել: verb.prpt.acc.pl.def. Eng: able գնալգնալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: go հեռաւորս։հեռաւոր: adj.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: distant Իսկիսկ: conj./noun.nom.acc.sg./adv./adj. Eng: but, and դարձեալդարձեալ: adv. Eng: again փոխանցելովփոխանցել: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: transmit յանբանիցնանբան: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: irrational կենդանեացնկենդանի: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: living իի: prep. Eng: in, at, to, from բանականբանական: adj.nom.acc.sg. Eng: rational կենդանի՝կենդանի: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: living մարդն,մարդ: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: man եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not զնանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they անդէնանդէն: adv. Eng: there վաղվաղակիվաղվաղակի: adv. Eng: suddenly կազմեաց,կազմել: verb.aor.3per.sg./imp.sg.med. Eng: form, arrange այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but նախկիննախկին: noun.nom.acc.sg. Eng: former եւեւ: conj. Eng: and յայլսնայլ: pron.acc.pl.def. Eng: other/but կենդանիսկենդանի: adj.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: living եդդնել: verb.imp.sg./aor.3per.sg. Eng: put բնաւորականսբնաւորական: adj.acc.loc.pl. Eng: natural իմնիմն: pron.nom.sg. Eng: a certain հանճարս,հանճար: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: skill հնարս,հնար: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: means խորամանկութիւնսխորամանկութիւն: noun.acc.loc.pl. Eng: trick առառ: prep. Eng: toward, nearby իի: prep. Eng: in, at, to, from փրկութիւն,փրկութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: salvation որպէսորպէս: adv. Eng: as զիզի: conj. Eng: that մերձմերձ: adj.nom.acc.sg./post. Eng: near իի: prep. Eng: in, at, to, from բանաւորսնբանաւոր: adj.acc.loc.pl.def. Eng: rational, speaking երեւելերեւել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: appear նոցա.նա: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: s/he, they եւեւ: conj. Eng: and այսպէսայսպէս: adv. Eng: this way զճշմարտապէսճշմարտապէս: adv. truly բանականբանական: adj.nom.acc.sg. Eng: rational կենդանի՝կենդանի: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: living զմարդն՝մարդ: noun.acc.sg.def. Eng: man ածածել: verb.aor.3per.sg./imp.sg. Eng: drive յառաջ։յառաջ: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: forward Ըստըստ: prep. Eng: according to նմիննոյն: pron.dat.loc.abl.sg. Eng: same օրինակիօրինակ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: example եւեւ: conj. Eng: and զձայննձայն: noun.acc.sg.def. Eng: sound խնդրեալխնդրել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: ask գտցես.գտանել: verb.sbjv.2per.sg. Eng: find իի: prep. Eng: in, at, to, from պարզպարզ: adj.nom.acc.sg. Eng: simple եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from միատեսակմիատեսակ: adj.nom.acc.sg. Eng: one type ձայնէձայն: noun.abl.sg. Eng: sound ձիոյձի: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: horse եւեւ: conj. Eng: and արջառոյարջառ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: cattle ըստըստ: prep. Eng: according to մասին՝մասն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: part իի: prep. Eng: in, at, to, from պէսպէսպէսպէս: adj.nom.acc.sg. Eng: various եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from զանազանզանազան: adj.nom.acc.sg. Eng: various եկեալգալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: come յառաջ՝յառաջ: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: forward յագռաւուցագռաւ: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: crow եւեւ: conj. Eng: and յայլոցայլ: pron.abl.pl. Eng: other/but նմանախօսիցննմանախօս: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: mime հաւուցհաւ: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: bird ձայն,ձայն: noun.nom.acc.sg. Eng: sound մինչեւմինչեւ: conj. Eng: until ցյօդաւորնյօդաւոր: adj.nom.acc.sg.def. Eng: jointed եւեւ: conj. Eng: and կատարեալկատարել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: complete, carry out ձայնձայն: noun.nom.acc.sg. Eng: sound մարդոյնմարդ: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: man վախճանեաց։վախճանել: verb.aor.3per.sg./imp.sg.med. Eng: end, die

Iterumque pinnis et aliis huiusmodi proximavit mobilium animalium genus, sed longius ire non velntium, circa endum vero locum se moventium, qualia sunt plurima eorum, quae dicuntur ostracodermata et vermes terreni. Deinde paulatim apponens aliis quidem plus sensibilitatis, aliis vero plus mobilitatis ad perfectiora pervenit irrationabilium animalium. Dico autem perfectiora omnes sensus habentia longiusque ire valentia. Iterumque promovens ab irrationabilibus ad rationale animal, hominem, neque hoc repente condidit, sed prius aliis animalibus naturales quasdam notitias et ingenia astutiasque ad salvationem indidit, ut propinqua rationabilium ipsa apparent, et sic creavit hominem, verum rationale animal. Hoc etiam modo et in voce quaerens invenies ex simplici et uniformi equorum et boum exclamationem. Paulatim vero variatam ac diversam corvorum et modulantium avium voces, donec ad articulatam et perfectam hominis devenias.

After the pinna and such like creatures, God made next the animals with but a very limited range of movement, yet able to move themselves from one place to another. Such are most of the shell-fish, and earthworms. Next he endowed particular species with more of this or that faculty, such as sentience or locomotion, until he reached the highest types of animal. By that, I mean those animals which possess all the senses, and are capable of unrestricted movement. And when God passed from the irrational animals to create a rational living creature, man, he did not introduce this rational creature abruptly, but led up to it, by the development, in certain animals, of instinctive intelligence, of devices and clever tricks for self-preservation, which make them appear almost rational. Only after them did God bring forth man, the truly rational living creature. You may observe the same progression if you investigate the particular vocal sounds that living things emit. Beginning with the simple and monotonous noises made, for example, by horses and cows, the Creator advanced gradually to the varied and remarkably inflected utterances of daws or talking-birds, and only left off when he reached man's articulate and perfect speech.

Իսկիսկ: conj./noun.nom.acc.sg./adv./adj. Eng: but, and դարձեալդարձեալ: adv. Eng: again զպատկանաւորնպատկանաւոր: adj.acc.sg.def. Eng: appropriate բարբառբարբառ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: cry շարամանեալշարամանել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: interweave ընդընդ: prep. Eng: with, during, for մտածութեանցնմտածութիւն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: thinking եւեւ: conj. Eng: and խորհրդոյ,խորհուրդ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: thought, mystery զեկուցիչզեկուցիչ: adj.nom.acc.sg. Eng: notifier եղեալլինել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: be մտացմիտ: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: mind շարժութեանց։շարժութիւն: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: movement Այսպէսայսպէս: adv. Eng: this way յամենեցունցամենեքին: pron.abl.pl. Eng: all զամենայնամենայն: pron.acc.sg. Eng: all գեղեցկապէսգեղեցկապէս: adv. Eng: beautifully իի: prep. Eng: in, at, to, from միմի: num./part.neg. Eng: one/not ժողովեացժողովել: verb.aor.3per.sg./imp.sg.med. Eng: meet զիմացականնիմացական: adj.acc.sg.def. Eng: rational եւեւ: conj. Eng: and զերեւելիսս՝երեւելի: adj.acc.pl.poss1. Eng: obvious միջնորդութեամբմիջնորդութիւն: noun.ins.sg. Eng: intercession մարդոյնմարդ: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: man լինելութեան։լինելութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: being

Sicque articulatam locutionem adhibuit notitiae et rationi, nuntiam eam faciens motionum intellectus. Et sic omnibus omnia concordanter captavit colligavitque et in unum conduxit visibilia et invisibilia genere hominum mediante.

Again, he attached articulate speech to thought and reasoning, so that it should communicate what was going on in the mind. Thus God, everywhere fitting one thing to another harmoniously, bound them all together, uniting in one bond things intelligible and things phenomenal, by means of his creation of man.

Index

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

In Defense of Civilization