Nemesius' On the Nature of Man: Chapter 2


Նեմեսիոսի փիլիսոփայի Եմեսացւոյ Յաղագս Բնութեան Մարդոյ

Nemesius Emesenus De Natura Hominis

Nemesius of Emesa On the Nature of Man


Բայցբայց: conj. Eng: but ծանօթծանօթ: adj.nom.acc.sg. Eng: known էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be զիզի: conj. Eng: that եւեւ: conj. Eng: and անշնչիցնանշունչ: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: breathless հասարակորդհասարակորդ: adj.nom.acc.sg. Eng: equal է,լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and անբանիցնանբան: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: irrational կենդանեացկենդանի: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: animal հաղորդիհաղորդել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: communicate կենաց,կեանք: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: life եւեւ: conj. Eng: and բանականացնբանական: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: rational հաղորդհաղորդ: adj.nom.acc.sg. Eng: participant եղեւլինել: verb.aor.3per.sg. Eng: be իմանալովն.իմանալ: verb.inf.ins.def./pfv.ins.sg.def. Eng: know քանզիքանզի: conj. Eng: for հաղորդիհաղորդել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: communicate անշնչիցնանշունչ: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: breathless ըստըստ: prep. Eng: according to մարմնոյ,մարմին: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: body եւեւ: conj. Eng: and ըստըստ: prep. Eng: according to չորիցչորս: num. Eng: four տարերցնտարր: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: element խառնուածի.խառնուած: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: mixed իսկիսկ: conj./noun.nom.acc.sg./adv./adj. Eng: but, and տնկոցն՝տունկ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: plant եւեւ: conj. Eng: and ըստըստ: prep. Eng: according to այսոցիկայս: pron.gen.dat.pl. Eng: this եւեւ: conj. Eng: and ըստըստ: prep. Eng: according to սննդականինսննդական: adj.gen.dat.loc.sg.def. Eng: nutritious եւեւ: conj. Eng: and ըստըստ: prep. Eng: according to սերմնականինսննդական: adj.gen.dat.loc.sg.def. Eng: nutritious զօրութեան.զօրութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: power իսկիսկ: conj./noun.nom.acc.sg./adv./adj. Eng: but, and անբանիցնանբան: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: irrational թէթէ: conj. Eng: that եւեւ: conj. Eng: and ըստըստ: prep. Eng: according to այսոցիկ՝այս: pron.gen.dat.pl. Eng: this սակայնսակայն: conj. Eng: however չափաւորապէս,չափաւորապէս: adv. Eng: moderately ըստըստ: prep. Eng: according to արձակողարձակել: verb.prpt.nom.acc.sg. Eng: release շարժութեաննշարժութիւն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: movement եւեւ: conj. Eng: and ըստըստ: prep. Eng: according to բնաւորականիբնաւորական: adj.gen.dat.loc.sg. Eng: natural ցանկութեանցանկութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng; desire եւեւ: conj. Eng: and սրտմտութեան,սրտմտութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: vexation եւեւ: conj. Eng: and զգայականինզգայական: adj.gen.dat.loc.sg.def. Eng: sensate եւեւ: conj. Eng: and տուրեւառտուրեւառ: noun.nom.acc.sg. Eng: trade շնչոյնշունչ: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: breath զօրութեան.զօրութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: power քանզիքանզի: conj. Eng: for եւեւ: conj. Eng: and այսայս: pron.nom.acc.sg. Eng: this ամենայնամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all հասարակացհասարակ: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: common էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be մարդկանմարդ: noun.gen.dat.loc.pl. Eng: man եւեւ: conj. Eng: and անասնոց,անասուն: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: animal թէթէ: conj. Eng: that եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not ամենեցունամենեքին: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: all ամենայն։ամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all Իսկիսկ: conj./noun.nom.acc.sg./adv./adj. Eng: but, and հպիհպել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: approach բնաւորութեամբբնաւորութիւն: noun.ins.sg. Eng: nature, disposition եւեւ: conj. Eng: and յանմարմինսանմարմին: adj.acc.loc.pl./acc.sg.poss1. եւեւ: conj. Eng: and յիմանալիսիմանալի: verb.pot.acc.loc.pl. Eng: know բնութիւնս՝բնութիւն: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: nature խորհելովնխորհել: verb.inf.ins.def./pfv.ins.sg.def. Eng: think եւեւ: conj. Eng: and իմանալովնիմանալ: verb.inf.ins.def./pfv.ins.sg.def. Eng: know եւեւ: conj. Eng: and դատելովնդատել: verb.inf.ins.def./pfv.ins.sg.def. Eng: judge զիւրաքանչիւրսն,իւրաքանչիւր: noun.acc.loc.pl.def. Eng: each եւեւ: conj. Eng: and զառաքինութեանցառաքինութիւն: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: virtue զհետհետ: noun.acc.sg. Eng: with ընթանալովընթանալ: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: proceed եւեւ: conj. Eng: and զգագաթնգագաթ: noun.acc.sg.def. Eng: summit առաքինութեանց՝առաքինութիւն: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: virtue զբարեպաշտութիւնբարեպաշտութիւն: noun.acc.sg.def. Eng: piety իի: prep. Eng: in, at, to, from գիրկսգիրկ: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: embrace ամփոփելով։ամփոփել: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: gather

Manifestum autem, quia et inanimatis communicat et irrationabilium animalium participat vita et rationabilium participat notitia. Communicat namque inanimatis per corpus et per quattuor elementorum temperantiam. Plantis vero et per haec et per nutribilem et generativam virtutem, irrationabilibus autem et in his quidem, secundum vero moderationem et per motum ad pacitum et per appetitum et furorem et per sensibilem atque flatilem virtutem. Haec etenim omnia communia sunt hominibus et irrationabilibus, licet non omnibus omnia. Coniungitur autem per rationabilitatem quidem incorporeis et intellectualibus naturis ratiocinans et dinoscens ac diiudicans singula et virtutes sequens virtutumque summitatem concupiscens, beatitudinem scilicet.

It is well known that man has some things in common with the inanimate creatures, and shares life with the plant and animal creation, while partaking intelligence in common with all beings endowed with reason. With inanimate things he shares a material body mingled of the four elements. With plants he shares not only this but also the faculties of self-nutriment and generation. With irrational animals he shares all these things, and, in addition, a range of voluntary movements, together with the faculties of appetite, anger, feeling and respiration. All these things man and the irrational animals have in common, if not everywhere on equal terms. Finally, by being rational, man shares with the incorporeal rational intelligences the prerogative of applying, to whatever he will, reason, understanding, and judgment. So he pursues virtues, and follows after godliness, in which the quest of every several virtue finds its goal.

Վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of որոյոր: pron.gen.sg. Eng: who, which եւեւ: conj. Eng: and որպէսորպէս: adv. Eng: as իի: prep. Eng: in, at, to, from միջասահմանմիջասահման: noun.nom.acc.sg. Eng: middle էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be իմացականինիմացական: adj.gen.datloc.sg.def. Eng: rational եւեւ: conj. Eng: and զգալոյզգալ: verb.inf.gen.dat.abl./pfv.gen.dat.abl.sg. Eng: feeling, sensate էութեանս.էութիւն: noun.gen.dat.loc.sg.poss1. Eng: existence, essence հպելովհպել: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: approach ըստըստ: prep. Eng: according to մարմնոյնմարմին: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: body եւեւ: conj. Eng: and մարմնականացնմարմնական: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: corporeal, body զօրութեանց՝զօրութիւն: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: power յայլսնայլ: pron.acc.pl.def. Eng: other/but կենդանիսկենդանի: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: animal եւեւ: conj. Eng: and յանշունչսն,անշունչ: adj.acc.loc.pl.def. Eng: breathless իսկիսկ: conj./noun.nom.acc.sg./adv./adj. Eng: but, and ըստըստ: prep. Eng: according to բանականին՝բանական: adj.gen.dat.loc.sg.def. Eng: rational յանմարմինանմարմին: adj.nom.acc.sg. Eng: incorporeal էութիւնս,էութիւն: noun.acc.loc.pl. Eng: existence, essence որպէսորպէս: adv. Eng: as ասացաւասել: verb.aor.3per.sg.pass. Eng: say յառաջագոյն։յառաջագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: first Քանզիքանզի: conj. Eng: for արարչագործնարարչագործ: adj.nom.acc.sg.def. Eng: creator ըստըստ: prep. Eng: according to փոքունփոքր: adj.gen.dat.ins.loc.sg.def. Eng: little նմանեցոյցնմանել: verb.aor.3per.sg. Eng: compare մերձիլմերձենալ: verb.inf.nom.acc.loc.pass. Eng: approach առառ: prep. Eng: toward, nearby միմեանսմիմեանց: pron.acc.loc.pl. Eng: together զզանազանսնզանազան: adj.acc.loc.pl.def. Eng: various բնութիւնս՝բնութիւն: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: nature որպէսորպէս: adv. Eng: as միմի: num. Eng: one գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist եւեւ: conj. Eng: and ազգակիցնազգակից: noun.nom.acc.sg.def. Eng: relative զամենայնամենայն: pron.acc.sg. Eng: all զստացուածս.ստացուած: noun.acc.loc.pl./acc.sg.poss1. Eng: possession

Ideoque tamquam in medio est intelectualis atque sensibilis essentiae, coniunctus quidem per corpus corporalesque virtutes animalibus aliis et inanimatis, per rationabilitatem vero incorporeis substantiis, ut praedictum est. Creator etenim gradatim et per modicum coniunxit adinvicem diversas naturas, ut unam esse uniusque generis omnem creaturam constaret.

It follows from these considerations that man’s being is on the boundary between the intelligible order and the phenomenal order. As touching his body and its faculties, he is on par with the irrational animate, and with the inanimate, creatures. As touching his rational faculties, he claims kinship, as we said, with incorporeal beings. It would seem that the Creator linked up each several order of creation with the next so as to make the whole universe one and akin.

Յորմէոր: pron.abl.sg. Eng: who, which մանաւանդմանաւանդ: conj. Eng: especially ցուցանի՝ցուցանել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: show միմի: num. Eng: one գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist զամենայնամենայն: pron.acc.sg. Eng: all էիցսէ: noun.gen.dat.abl.pl.poss1. Eng: be արարչագործ։արարչագործ: adj.nom.acc.sg. Eng: creator Քանզիքանզի: conj. Eng: for ոչոչ: part. Eng: not միայնմիայն: adj.nom.acc.sg. Eng: only միաւորեացմիաւորել: verb.aor.3per.sg. Eng: unite զէութիւնսէութիւն: noun.acc.pl. Eng: existence, essence ըստըստ: prep. Eng: according to մասինմաս: noun.gen.dat.sg. Eng: part անհատիցն,անհատ: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: individual այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but եւեւ: conj. Eng: and զիւրաքանչիւրսնիւրաքանչիւր: noun.acc.pl.def. Eng: each առառ: prep. Eng: toward, nearby միմեանսմիմեանց: pron.acc.loc.pl. Eng: together պատկանեացպատկանել: verb.aor.3per.sg. Eng: belong ընտանեբար։ընտանեբար: adv. Eng: familiarly, familially, domestically Քանզիքանզի: conj. Eng: for որպէսորպէս: adv. Eng: as յիւրաքանչիւրսնիւրաքանչիւր: noun.acc.loc.pl.def. Eng: each կենդանիսկենդանի: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: animal միաւորեացմիաւորել: verb.aor.3per.sg. Eng: unite զանզգայսնանզգայ: adj.acc.pl.def. Eng: unfeeling, insensate ընդընդ: prep. Eng: with, during, for զգայականացն,զգայական: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: sensate զոսկրոսկր: noun.acc.sg. Eng: bone եւեւ: conj. Eng: and զմազմազ: noun.acc.sg. Eng: hair եւեւ: conj. Eng: and զեղենգունսն,եղունգ: noun.acc.pl.def. Eng: fingernail զճարպճարպ: noun.acc.sg. Eng: fat քաղրթինքաղիրթ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: tripe եւեւ: conj. Eng: and զայլսնայլ: pron.acc.pl.def. Eng: other/but զանզգայսն՝անզգայ: adj.acc.pl.def. Eng: unfeeling, insensate ընդընդ: prep. Eng: with, during, for զգայնովքզգային (զգայուն): adj.ins.pl. Eng: feeling, sensate ջլօքջիղ: noun.ins.pl. Eng: nerve եւեւ: conj. Eng: and արարառնել: verb.aor.3per.sg. Eng: make յանզգայիցանզգայ: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: unfeeling, insensate եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from զգայնոցզգային (զգայուն): adj.gen.dat.abl.pl. Eng: feeling, sensate շարակացեալշարակայել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: align զկենդանին,կենդանի: noun.acc.sg.def. Eng: animal եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not միայնմիայն: adj.nom.acc.sg. Eng: only շարակացեալ՝շարակայել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: align այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but եւեւ: conj. Eng: and միմի: num. Eng: one գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist եցոյց։ցուցանել: verb.pres.3per.sg. Eng: show Այսպէսայսպէս: adv. Eng: this way եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on այլոցսայլ: pron.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: other/but ըստըստ: prep. Eng: according to տեսակիտեսակ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: type ստացուածոցս՝ստացուած: noun.acc.loc.pl./acc.sg.poss1. Eng: possession արարառնել: verb.aor.3per.sg. Eng: make շարամօտիլշարամօտել: verb.inf.nom.acc.loc.med. Eng: align առառ: prep. Eng: toward, nearby միմեանս,միմեանց: pron.acc.loc.pl. Eng: together ըստըստ: prep. Eng: according to փոքուփոքր: adj.gen.dat.ins.loc.sg.def. Eng: little ընտանութեամբընտանութիւն: familiarity, domesticity աննմանութեամբաննմանութիւն: noun.ins.sg. Eng: dissimilitude բնութեանցն.բնութիւն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: nature, disposition

Unde maxime patet unum esse omnium existentium creatorem. Non enim solum univit essentiam indivisibilium secundum partem, sed et singula adinvicem coniunxit proprie. Quemadmodum namque in unoquoque animalium univit insensibilia sensibilibus, ossa et axungiam atque pilos aliaque insensibilia sensibilibus nervis, et fecit ex insensibilibus et sensibilibus compositum animal et non solum compositum, sed et unum existens ostendit: eodem quoquoe modo fecit et in alia secundum speciem creatura coniungens adinvicem gradatim proprietate et mutatione naturae.

We may see herein the best proof that the whole universe is the creation of one God. For not only has he united all particular things in making them members of one order of reality, but he has made them fit together, each to each. Consider, for example, how, in every animate creature the Creator joined insensible parts, such as bone, fat, or hair, with sentient tissues, like the masses of flesh, and fleshy organs, to make, out of the insensible and sensitive parts, one composite living thing. See how he has demonstrated such a creature to be not merely a composite whole but an individual unity! Or consider, again, how he made all the different kinds of things in the rest of creation to fit each to the next, by the introduction of some small difference into a general agreement.

Index

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

In Defense of Civilization